Ekran Opłat

W oparciu o ustawienia twojego systemu, będzie one automatycznie generował opłaty dla bieżących działań systemu oraz po zakończeniu okresów rozliczeniowych. Możesz przejrzeć, edytować i usunąć dane opłaty na ekranie Opłaty. Możesz także stworzyć nowe opłaty w tym ekranie, jak na przykład, opłaty szczególne, nie przypisane do określonej transakcji lub okresu rozliczeniowego.

Opłaty w widoku listy ekranu są uporządkowane według Klienta, Płatnika i Obiektu. Możesz zastosować filtr aby wyświetlić tylko wybrany fragment bieżących opłat.

Aby przejrzeć lub edytować bieżącą opłatę, wyświetl szczegóły rekordu opłaty. Dokonaj wymaganych zmian i kliknij przycisk Zapisz.

Aby utworzyć nowy rekord opłaty, kliknij przycisk Nowy. Wpisz dane opłaty i kliknij przycisk Zapisz.

W widoku listy ekranu Opłaty możesz kliknąć opcję Importuj, aby utworzyć nowe opłaty rozliczeniowe poprzez zaimportowanie arkusza Microsoft Excel zawierającego dane rozliczenia. Możesz także kliknąć opcję Eksportuj, aby wyeksportować wszystkie opłaty rozliczeniowe do arkusza Microsoft Excel. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcji importu i eksportu w formacie Excel, zobacz Infor Supply Chain Execution Wprowadzenie i Nawigacja — Podręcznik użytkownika.

Pola Nagłówka Opłat (Zakładka Ogólna)

Klient

W oparciu o ustawienia twojego systemu, będzie one automatycznie generował opłaty dla bieżących działań systemu oraz po zakończeniu okresów rozliczeniowych. Możesz przejrzeć, edytować i usunąć dane opłaty na ekranie Opłaty. Możesz także stworzyć nowe opłaty w tym ekranie, jak na przykład, opłaty szczególne, nie przypisane do określonej transakcji lub okresu rozliczeniowego.

Klient, dla którego utworzona opłatę. To jest firma, która jest właścicielem towaru przypisanego do opłaty.
Płatnik
Klient odpowiedzialny za uregulowanie opłaty. Wartość tego pola może być identyczna z polem Klient.
Obiekt
Magazyn, w którym wygenerowano opłatę.
Data
Data, kiedy naliczono opłatę. Kiedy wybierasz opłaty do zafakturowania, system sprawdza datę opłaty aby ustalić, które opłaty należą do jakiego zakresu dat.
Status.
Status danej opłaty. Opłaty, które jeszcze nie zostały obsłużone mają status Otwarta, albo są Wstrzymane. Kiedy opłata jest dodana do partii, jej status odzwierciedla status przypisanej partii (Wydrukowana, Sprawdzona, Zakończona).
Faktura
System generuje numer faktury dla każdej opłaty wybranej do partii faktur. W tym momencie, system będzie wyświetlał numer faktury w tym polu.
Zamówienia/ Rodzaj Zamówienia
Numer (i rodzaj kodu) dokumentu zamówienia przypisanego do opłaty. Może to być dokument pokwitowania lub zawiadomienie o wysyłce.
Czynność
Dla opłat za transakcje, działanie systemu przypisane do tej opłaty. Do możliwych działań należą:
 • Korekta zapasów
 • Przeładunek Kompletacyjny
 • Zakończone Przyjęcia towaru
 • Zestaw Zakończony
 • Przeniesienie Własności Od
 • Przeniesienie Własności Do
 • Zwrot Zakończony
 • Zakończona Przesyłka
 • Przeniesienie Magazynu Z
 • Przeniesienie Magazynu Do
Rodzaj faktury
Rodzaj opłaty przypisany do danej opłaty.
 • Fracht
 • Odbiór
 • Praca
 • Różne Rozliczenia
 • Cykliczne
 • Załadunek

Rodzaje faktur są określane w rekordach Zdarzeń Rozliczeniowych. Kiedy wybierzesz opłaty do zafakturowania, możesz określić jakie rodzaje opłat mają być zawarte w fakturze.

Wsad
Dla opłat, które zostały przypisane do partii faktur, system wyświetla Numer Partii. Nie można zmienić tego pola.
Linia
Konkretna linia pozycji w dokumencie zamówienia przypisanego do danej opłaty (jeśli dotyczy).
Pozycja/ Pkg
Poszczególna pozycja przypisana do danej opłaty.
Kod Partii
Numer Partii towaru przypisany do danej opłaty.
Faktura
Dla opłat, które zostały przypisane do faktury, system wyświetla numer faktury. Nie można zmienić tego pola.
UC1 – UC3
Wszelkie kody użytkownika przypisane do towaru.
Minimum
Pokazuje, kiedy system korzysta z minimalnej kwoty opłaty (pierwotna stawka oparta na ilości, obliczona przez system wynosiła mniej niż minimalna kwota opłaty dla tego klienta).
Waluta
Waluta użyta dla tego Klienta.
Kod opłaty
Kod opłaty identyfikujący ten rodzaj opłaty.

Kody opłat określa się w Ekranie Kodów Opłat.

JM opłaty
Jednostka Miary użyta przy obliczaniu wysokości opłaty.
Wielkość Opłaty
Całkowita wielkość (w oparciu o JM Opłaty) użyta przy obliczaniu danej opłaty.
Stawka
Stawka użyta przy obliczaniu danej opłaty. Dla opłat obliczonych w systemie, dane stawek są określane w grupie stawek w kontrakcie klienta.
Kwota
Całkowita kwota opłaty. System mnoży Wielkość Opłaty przez Stawkę aby obliczyć kwotę. Możesz zmienić dane ilości i stawki, jednak niemożliwe jest zmienienie tej wartości.
Podatek?
Pokazuje czy opłata podlega opodatkowaniu. Dane stawek opodatkowania są określone w Ekranie Grup Podatkowych dla poszczególnych kodów opłat.
Wewnętrzny?
Pokazuje czy dana opłata jest wewnętrzną opłatą we własnym zakresie.
Koszt
Rzeczywisty koszt przypisany do opłaty. Koszty można określić w Rekordach Grup Opłat aby porównać rzeczywiste koszty z przychodami.
Grupa stawek
Stawka użyta przy obliczaniu danej opłaty. W kontrakcie klienta, grupa stawek jest przypisana do grupy zdarzeń w celu połączenia zdarzeń/okresów ze stawkami.
Grupa zdarzeń
Grupa Zdarzenia użyta przy obliczaniu danej opłaty. W kontrakcie klienta, grupa stawek jest przypisana do grupy zdarzeń w celu połączenia zdarzeń/okresów ze stawkami.
Grupa pozycji
Grupa Pozycji użyta do obliczenia opłaty.
Wewnętrzny
Jeśli jest to opłata wewnętrzna (określona opłata we własnym zakresie, nie z poziomu pokwitowania lub opłat rocznicowych) wpisz Y.
Ilość Sku/ JM
Ilość towaru obliczona w jednostkach miary przechowywania (zestawiona z JM opłaty).
Ilość Ładunku/ JM
Ilość towary obliczona w jednostkach miary załadunku (zastawiona z JM opłaty).
Waga brutto
Waga Brutto danej ilości towaru.
Waga netto
Waga netto danej ilości towaru.
JM Wagi
Jednostka Miary użyta przy pomiarze wagi netto i brutto towaru.
Objętość/JM
Objętość danej ilości towaru.
Komentarz
Wszelkie notatki lub komentarze do opłaty.
Numer Opłaty
Numer opłaty przypisany przez system.