Woordenlijst

factureringsbatch

Selecteert de ordersoorten en de te factureren orders. Als u een factureringsbatch verwerkt, selecteert LN de factuurgegevens en worden er facturen gegenereerd voor de ordersoorten en voor orders die zijn geselecteerd met de factureringsbatch.

factureringsbatchsjabloon

Definieert de soort en het aantal orders dat u kunt selecteren met de factureringsbatch. De ordersoorten kunnen bijvoorbeeld Verkoop, Transport, Projecten of Service zijn en het aantal orders van elke soort kan GeenEén of Meer zijn.

factureringsopties

Definieert de tekst en de indeling van de afgedrukte facturen en geeft aan of u al dan niet de default mutatiesoorten en series kunt overschrijven die worden gebruikt voor het nummeren van de factuurdocumenten.

tot en met (datum)

De laatste dag waarvoor mutaties kunnen worden verwerkt. Mutaties waarvan de mutatiedatum na de t/m-datum van een bepaalde verwerking valt, worden niet meegenomen in die verwerking.

factuur

Een document waarop een overzicht wordt gegeven van de prijzen die onder bepaalde condities moeten worden betaald voor geleverde goederen en diensten.

factuurvaluta

De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.

koersbepaling

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

vaste koers

Een overeengekomen valutakoers die bijvoorbeeld voor een project wordt gebruikt, ongeacht eventuele toekomstige koersschommelingen.

criteria voor samenstellen

De voorgedefinieerde criteria voor het groeperen van factuurregels op één factuur. De factuurregels van een factuur moeten dezelfde waarden hebben voor de criteria die worden toegepast bij het samenstellen.

Voorbeeld

Factuurregels met verschillende factuurvaluta's of met verschillende factureren-aan adressen, kunnen niet op één factuur worden gecombineerd.

te fiatteren factuur

Een factuur waarvoor alle benodigde gegevens zijn verzameld en opgeslagen in de module Facturering. Deze gegevens zijn echter nog niet gefiatteerd.

factuurnummer

De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort.

factuurstatus

Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren.

De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen:

 1. Concept--> Geregistreerd
 2. Geregistreerd--> Toegekend
 3. Toegekend--> Gefiatteerd
 4. Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur ongedaan maakt

factuursoort

De soort factuur. Ieder logistiek pakket heeft zijn eigen soort facturen.

rentefactuur

Een factuur waarmee rente in rekening wordt gebracht.

U kunt rentefacturen aanmaken voor:

 • Achterstallige facturen.
 • Facturen die geheel of gedeeltelijk zijn betaald na hun vervaldatum.

handmatige verkoopfactuur

Een factuur zonder bijbehorende verkooporder of goederenontvangst die direct wordt aangemaakt in Facturering.

periodieke factureringsbatch

Een of meer factureringsbatches die zijn ingesteld voor periodieke verwerking. Als u een periodieke factureringsbatch verwerkt, selecteert LN de factuurgegevens aan de hand van de factureringsbatches.

factureermethode

Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project-facturen en Service-facturen. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties.

berekeningsmethode

De wijze waarop belastingbedragen worden berekend.

Er zijn twee methoden:

 • Parallel

  Elk belastingpercentage wordt toegevoegd aan het vorige percentage.

  Voorbeeld

  Belastingpercentage voor volgnummer 1: 10%

  Belastingpercentage voor volgnummer 2:  5%

  Totaal belastingpercentage: (10+5)% = 15%

 • Cumulatief

  Elk belastingpercentage is een percentage van het voorgaande totale belastingpercentage.

  Voorbeeld

  Belastingpercentage voor volgnummer 1: 10%

  Belastingpercentage voor volgnummer 2:  5%

  Totaal belastingpercentage: 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15,5%

toegekende SBI-relatiecode

Een getal dat een reeks selfbilling-factuurregels (van klanten) identificeert met te factureren regels.

selfbilling-factuurkop

Het algemene gegevensdeel van een inkomende, elektronisch ontvangen selfbilling-factuur.

selfbilling-factuurregels

Het specifieke gegevensdeel van een elektronisch ontvangen, selfbilling-debiteurenfactuur. Deze gegevens omvatten verkooporder, verzending, geleverde hoeveelheid en prijs.

datum risico-overdracht

De datum waarop het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgaat van de verkoper op de koper. Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, valt de datum van risico-overdracht samen met de factuurdatum.

De datum risico-overdracht is vereist voor toerekening van de opbrengsten overeenkomstig IFRS (IAS 18.14).

gemengde factuur

Een factuur waarop regels staan met verschillende vervaldatums.

gecombineerde factuur

kostensoort

De leveringssoort die wordt gedekt door een factuurregel.

Er bestaan drie kostensoorten:

 • Kosten
 • Goederen
 • Service

leverdatum

De datum waarop de goederen of diensten worden geleverd.

Op de factureerbare regel (status Geblokkeerd) kan de leverdatum worden gewijzigd voor alle herkomsten.

De leverdatum beïnvloedt het volgende:

 • Koers, als de koersbepaling is ingesteld op Leverdatum.
 • Belastingdatum, als deze datum is ingesteld op Leverdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).
 • Jaar en periode, als Afgeleid-van boekingsperiode or Afgeleid-van belastingperiode is ingesteld op Leverdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

belasting verlegd

Met deze functionaliteit kan belasting worden toegerekend zonder dat het belastingbedrag wordt opgenomen in te ontvangen bedragen.