Przeglądanie listy danych głównych pozycji

Na stronie Dane główne pozycji można przeglądać listę zaimportowanych danych głównych pozycji.

Aby przeglądać listę danych głównych pozycji:

 1. Wybierz Dane główne > Dane główne pozycji.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Pozycja
  To pole pokazuje wewnętrzny numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  Opis pozycji.
  Podstawowa jednostka miary
  Przejrzyj lub określ jednostkę miary pozycji. Standardowa ilość używana do obliczania, podziału lub opisywania obiektu lub obiektów.
  Kod artykułu
  Kod artykułu to kod identyfikacyjny używany w celu klasyfikacji grup pozycji do celów podatkowych i celnych. Lista kodów artykułów dostarczona przez urząd celny jest zawarta na liście kodów CommodityCodes. Ta lista kodów zawiera np. kody CN (Nomenklatury Scalonej Unii Europejskiej) lub kody HTS (Zharmonizowanej Taryfy Celnej Stanów Zjednoczonych Ameryki).
  Podczas edycji kliknij przycisk Wyszukiwanie pola Kod artykułu. Wybierz kod artykułu pozycji z okna dialogowego.
  Data ostatniego importu
  Dane dotyczące daty ostatniego importu danych głównych pozycji.
  Status pozycji
  Stan danych głównych pozycji. Dostępne są dwa stany pozycji: OtwartyUsunięty. Aby uniknąć konfliktu pomiędzy istniejącymi dostawami głównymi w obszarze Wysyłka, ustawiono tylko stan danych głównych pozycji. Nie usunięto żadnych danych głównych pozycji. Jeżeli pozycja główna zostanie ponownie otwarta w systemie ERP, stan zostanie ponownie ustawiony na Otwarty w systemie ERP i w aplikacji. W przypadku pozycji opakowania należy ręcznie ustawić stan.
  Typ pozycji
  Wyświetla typ pozycji dostarczany przez system ERP. Pole jest konfigurowane automatycznie i nie można go zmienić.
  • Pozycja sprzedaży: Pozycja jest sprzedawana klientowi. Dane główne pozycji dla pozycji sprzedaży są importowane z systemu ERP. Na liście kodów ItemMasterUpdateFields można skonfigurować pola danych głównych pozycji, które są automatycznie aktualizowane przez system ERP. Jeżeli wymagane są informacje konkretnego partnera handlowego, możesz skonfigurować, że takie pola są edytowane na stronie Dane główne pozycji.
  • Pozycja opakowania: Pozycja jest używana jako materiał opakowania do pakowania towarów wysyłanych do klienta. Zwykle dane główne pozycji dla materiałów opakowania są importowane z systemu ERP. Jeżeli informacja nie jest udostępniona w połączonym systemie ERP, dane główne materiału opakowania mogą być ręcznie tworzone, kopiowane i usuwane.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  Wskaźnik materiałów niebezpiecznych
  Zaznaczone pole wyboru określa, czy pozycja jest niebezpiecznym materiałem lub jest używana do pakowania materiałów niebezpiecznych.
  Identyfikator materiału niebezpiecznego
  Wyświetla kod, który identyfikuje typ materiałów niebezpiecznych.
  Preferencyjna umowa handlowa
  To pole zawiera preferencyjną umowę handlową pomiędzy krajami. Taka umowa może dotyczyć nałożenia opłat celnych za towary przez urząd celny lub zezwolenia na eksport towarów bez opłat celnych. Lista preferencyjnych umów handlowych jest określona na liście kodów PreferentialTradeAgreements.
  Kryterium preferencji
  To pole zawiera kryterium preferencji NAFTA. Kryteria preferencji NAFTA są pogrupowane w kategorie określone w certyfikacie pochodzenia NAFTA literami od A do F. Kryterium preferencji jest używane do certyfikacji kraju pochodzenia i stanu preferencji podczas wysyłania towarów do krajów NAFTA. Lista ważnych kryteriów preferencji jest określona na liście kodów PreferenceCriteria.
  Procedura celna
  To pole zawiera procedurę celną dot. eksportu towarów poza granice kraju, aby zapewnić zgodność z ograniczeniami eksportowymi. Lista procedur celnych jest określona na liście kodów CustomsProcedures.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.