Tworzenie kodu

Aby utworzyć kod:

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. Kliknij przycisk Analiza wiersza kodu.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij przycisk Utwórz na liście Właściwości listy kodów.
  Otworzy się okno dialogowe Zarządzanie właściwościami kodów.
 5. Określ następujące informacje w grupie pól Dane nagłówka:
  Nazwa
  Określ nazwę kodu. Nazwa kodu może być zdefiniowana tylko raz na dany okres i hierarchię. Możesz zdefiniować kody, które mają ten sam numer w innych okresach i hierarchiach. Przykładowo, określ identyfikator klienta. Klasa Java jest używana w danej liście kodów do pobierania prawidłowych kodów. Można wybrać prawidłowy kod z listy rozwijanej. Na przykład na liście kodów TimeZones fetcher klasy Java dla stref czasowych podaje ważne strefy czasowe, które możesz tu wybrać. Poszczególne klasy Java używane do zatwierdzania i odzyskiwania kodów są zdefiniowane w listach kodów CodeListValidatorsForCodes, CodeListValidatorsForPropertiesCodeListFetcher.
  Krótki opis
  Przejrzyj lub określ krótki opis kodu. Krótki opis może składać się z maksymalnie 512 znaków.
  Opis
  Podaj opis kodu.
  Obowiązująca data rozpoczęcia

  To pole definiuje datę rozpoczęcia obowiązywania kodu.

  Uwaga

  Na wypadek przyszłych zmian określonych danych można zdefiniować kod kontynuacji dla następnego okresu i tej samej hierarchii.

  Obowiązująca data zakończenia
  To pole definiuje datę zakończenia obowiązywania kodu.
 6. W grupie pól Dane hierarchii określ hierarchię w której kod jest przechowywany i z której można uzyskać do niego dostęp. To, które pola hierarchii są tu pokazane zależy od struktury hierarchii wyszukiwania, która jest dziedziczona z listy kodów.
  Podmiot gospodarczy
  Wybierz podmiot gospodarczy klienta z listy rozwijanej.
  Lokalizacja
  Wybierz lokalizację klienta z listy rozwijanej.
  Klient
  Określ identyfikator klienta.
  Podmiot gospodarczy miejsca rozładunku
  Wybierz podmiot gospodarczy identyfikatora miejsca rozładunku klienta z listy rozwijanej.
  Miejsce rozładunku
  Określ identyfikator miejsca rozładunku klienta.
  Partner handlowy
  Wybierz partnera handlowego z listy rozwijanej.
 7. Określ wymagane informacje w grupie pól Wartości właściwości. Pokazywane tu pola są dynamicznie tworzone na podstawie właściwości listy kodów, które określają atrybuty kodów.
 8. Aby zapisać kod, kliknij przycisk OK.
 9. Aby zapisać listę kodów, kliknij przycisk Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu listy kodów.