Wyszukiwanie pojemników

Aby wyszukać pojemniki magazynowe:

 1. Wybierz Wysyłka > Pojemniki magazynowe.
  Siatka pokazuje pojemniki magazynowe, które zostały przekazane z systemu ERP.
 2. Aby wykonać wyszukiwanie, użyj funkcji filtrowania paska filtru kolumn.
 3. Określ wybrane z poniższych informacji:
  Typ dokumentu
  To pole pokazuje typ dokumentu. Dostępne typy dokumentów przechowywane są w tabeli danych głównych PackageLabelDocumentTypes.
  Identyfikator dokumentu
  To pole pokazuje numer dokumentu. Numer dokumentu jest dostarczany przez system ERP.
  Data dokumentu
  To pole służy do filtrowania dostaw, wysyłek lub faktur według okresu.
  Status
  To pole pokazuje stan pojemnika magazynowego.
  Status Opis
  Nowe Jest to tymczasowy stan ustawiony podczas importu.
  Przetwarzanie Ten stan jest ustawiany po przywozie, a przed drukowaniem etykiety.
  Nieprawidłowe Ten stan jest ustawiany przez zadanie etykietowania, jeśli drukowanie nie jest możliwe.
  Oczekiwanie Ten stan jest ustawiany jeśli drukowanie jest w toku i czeka na odpowiedź z mechanizmu drukującego.
  Zakończono Ten stan jest ustawiany, gdy drukowanie zostało w pełni i pomyślnie ukończone.
  Zamienione W przypadku importu nowego stanu dla tego samego pojemnika, stan poprzedniego zostaje ustawiony na ZAMIENIONY.
  Ponownie zatwierdzone Jest to tymczasowy stan następujący po zresetowaniu stanu błędu w celu umożliwienia procesu drukowania.
  Niepowodzenie Ten stan jest ustawiany jeśli brakuje danych, na przykład danych głównych.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Identyfikator pojemnika
  Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
 4. Po określeniu terminów wyszukiwania, kliknij przycisk filtrowania siatki.
 5. Wybrane dane są pokazane na liście.
  Typ dokumentu
  To pole pokazuje typ dokumentu. Dostępne typy dokumentów przechowywane są w tabeli danych głównych PackageLabelDocumentTypes.
  Identyfikator dokumentu
  To pole pokazuje numer dokumentu. Numer dokumentu jest dostarczany przez system ERP.
  Data dokumentu
  To pole pokazuje datę utworzenia dokumentu.
  Status
  To pole pokazuje stan pojemnika magazynowego.
  Status Opis
  Nowe Jest to tymczasowy stan ustawiony podczas importu.
  Przetwarzanie Ten stan jest ustawiany po przywozie, a przed drukowaniem etykiety.
  Nieprawidłowe Ten stan jest ustawiany przez zadanie etykietowania, jeśli drukowanie nie jest możliwe.
  Oczekiwanie Ten stan jest ustawiany jeśli drukowanie jest w toku i czeka na odpowiedź z mechanizmu drukującego.
  Zakończono Ten stan jest ustawiany, gdy drukowanie zostało w pełni i pomyślnie ukończone.
  Zamienione W przypadku importu nowego stanu dla tego samego pojemnika, stan poprzedniego zostaje ustawiony na ZAMIENIONY.
  Ponownie zatwierdzone Jest to tymczasowy stan następujący po zresetowaniu stanu błędu w celu umożliwienia procesu drukowania.
  Niepowodzenie Ten stan jest ustawiany jeśli brakuje danych, na przykład danych głównych.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Identyfikator pojemnika
  Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Nazwa typu pojemnika
  Nazwa typu pojemnika jest przesyłana z systemu ERP. Można tutaj zmienić typ, na przykład w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
  Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  Numer sekwencyjny
  Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Nazwa miejsca rozładunku
  Przeglądaj lub określ nazwę lokalizacji, która jest stosowana z identyfikatorem miejsca rozładunku w celu wskazania, dokąd wysyłany jest towar.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Pojemnik nadrzędny
  To pole pokazuje numer pojemnika nadrzędnego, jeśli dany pojemnik jest pojemnikiem podrzędnym.
  Ostatnie zadanie drukowania
  To pole pokazuje numer ostatniego zadania drukowania.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  Waga brutto
  To pole pokazuje całkowitą wagę wiersza wysyłki i pozycji opakowania wiersza wysyłki.
  Waga tara
  To pole pokazuje skumulowaną wagę pojemnika oraz pojemników umieszczonych na nim.
  JM wagi
  To pole pokazuje jednostkę miary wagi służącą do zarządzania transportem.
  Łączna objętość
  To pole pokazuje całkowitą objętość wysyłki.
  Całkowita objętość nie jest obliczoną wartością.
  JM objętości
  To pole wskazuje jednostkę miary objętości, na której opierają się dane dotyczące objętości.
  Szerokość
  To pole pokazuje szerokość pojemnika.
  Wysokość
  To pole pokazuje jednostkę miary wysokości.
  Długość
  To pole pokazuje długość pojemnika.
  JM wymiaru
  To pole podaje jednostkę miary dla długości, wysokości i szerokości.
  Partia
  To pole pokazuje numer partii. Partia wskazuje te pozycje, które są produkowane i przechowywane razem.
  Zwrotne
  To pole wyboru wskazuje, czy opakowanie jest opakowaniem zwrotnym. Jeśli zaznaczone jest to pole wyboru, opakowanie jest zwracane do nadawcy.