Edytowanie szczegółów wiersza wysyłki

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij kartę Wiersze wysyłki. Karta ta zawiera informacje na poziomie pozycji wysyłki. Przeglądaj następujące informacje według potrzeb:
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza wysyłki. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz wiersz przesyłki.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość produktu, która została dostarczona do klienta. Wartość ilości wysłanej to ilość na zleceniu sprzedaży. Po wysłaniu danej ilości, można ją umieścić na fakturze.
  JM
  To pole podaje jednostkę miary dla długości, wysokości i szerokości.
  Pozycja klienta
  To pole pokazuje numer pozycji klienta, który jest numerem artykułu klienta.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  Partia
  To pole pokazuje numer partii. Partia wskazuje te pozycje, które są produkowane i przechowywane razem.
  Numer zamówienia klienta
  To pole pokazuje numer zamówienia klienta.
  Preferencyjna umowa handlowa
  Określ preferencyjną umowę handlową. Porozumienie handlowe pomiędzy krajami zmniejsza cło dla niektórych produktów wysyłanych do innych krajów, które podpisały to porozumienie. Dostępne preferencyjne porozumienia handlowe są wymienione w kodzie PreferentialTradeAgreements.
  Preferencyjna umowa handlowa określa świadectwa przewozowe, które są używane do drukowania.

  Możesz wstępnie skonfigurować preferencyjną umowę handlową w danych głównych pozycji.

  Status opakowania
  To pole pokazuje stan opakowania: Stan Nie zapakowano, Częściowo rozpakowano lub Częściowo odpakowano wskazuje, że pakowanie należy wykonać ręcznie.

  Dostępne są następujące stany:

  • Nie zapakowano: Nie zapakowano
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  • Częściowo rozpakowano: Częściowo zapakowano w wirtualny pojemnik
  • Odpakowano: Celowo zapakowano w wirtualnym pojemniku
 5. Kliknij przycisk Analiza w żądanej pozycji, aby otworzyć szczegóły wierszy wysyłki.
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Pozycja klienta
  To pole pokazuje numer pozycji klienta, który jest numerem artykułu klienta.
  Oczekiwana data przybycia
  Niektórzy partnerzy handlowi, np. PSA, wymagają podania szacowanej daty przybycia (przewidywanej daty dostawy) tak, jak ją podał klient. Data ta może być wysłana w dodatku do lub zamiast planowanej daty dostawy.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza wysyłki. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz wiersz przesyłki.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość produktu, która została dostarczona do klienta. Wartość ilości wysłanej to ilość na zleceniu sprzedaży. Po wysłaniu danej ilości, można ją umieścić na fakturze.
  JM
  To pole podaje jednostkę miary dla długości, wysokości i szerokości.
  Odwołanie do wysyłki
  To pole może zawierać dodatkowe informacje do drukowania etykiet, na przykład numer arkusza odbioru.
 6. Rozwiń pole Informacje o partnerach handlowych.
 7. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  RAN
  Release Authorization Number (numer autoryzacji wydania) to numer przypisany przez klienta, który jednoznacznie identyfikuje zapotrzebowanie wiążące. To wiersz pojedynczego zamówienia w harmonogramie planowania lub wysyłek. Służy do identyfikacji ilości sztuk pozycji, które mają zostać wysłane w danym punkcie w czasie.
  Kanban
  To pole pokazuje komunikat ODETTE o sygnale Kanban wydany przez adresata. Ten komunikat sygnału umożliwia reakcję systemu produkcji nadawcy na rzeczywiste zapotrzebowanie, a nie przewidywania czy prognozy. Kanban jest systemem popytowej produkcji just-in-time, który reguluje dostawę pozycji do magazynów sklepowych. Kanban używa standardowych pojemników lub wielkości partii (tzw. pojemniki magazynowe) do dostarczania pozycji do magazynów sklepowych. W magazynie sklepowym dostępne są dwa lub więcej pojemniki magazynowe z tymi samymi pozycjami. Pozycje są pobierane tylko z jednego pojemnika. Jeśli pojemnik jest pusty, zamawiany jest nowy pojemnik, a pozycje pobierane są z tego pełnego pojemnika. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta. Stacje stosują te etykiety do zamawiania pełnych pojemników z wymaganymi pozycjami. W związku z tym nie ma administracji magazynu w magazynie sklepowym dla pozycji w zapasach liniowych, które są używane.
  Numer wykazu ładunkowego
  To pole może zawierać numer wykazu ładunkowego. W przypadku transportu morskiego i lotniczego, wykaz ładunkowy to dokument, który zawiera listę ładunku na pokładzie środka transportu.
  Numer NAEL
  Określ numer NAEL. Numer NAEL poziomu zmiany rysunku jest kombinacją BMW 6 znaków alfanumerycznych.
  Kod FINIS
  To pole może zawierać kod FINIS, siedmiocyfrowy kod pionu obsługi klienta firmy Forda.
  Kod temperatury
  Określ maksymalną temperaturę, która jest tolerowana przez pozycję. Kod temperatury odnosi się do technologii odlewniczej. Jest on używany do klasyfikowania i śledzenia konkretnych odlewów, takich jak identyfikator partii dla ciekłych metali i stopów.
  Magazynier
  To pole pokazuje numer magazyniera, co jest dodatkowym atrybutem właściwym dla partnera handlowego.
  Elementy widget
  To pole wskazuje dodatkowy atrybut właściwy dla danego partnera handlowego.
  Pole druku logistycznego
  To pole wskazuje dodatkowy atrybut właściwy dla danego partnera handlowego.
  Wysłana IS
  To pole pokazuje ilość, jaka została dostarczona do klienta.
 8. Rozwiń pole Dane lokalizacji miejsca rozładunku.
 9. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Strefa zrzutu
  Określ lokalizację dostawy na linii produkcyjnej, na której część ma być wykorzystana, z perspektywy przewoźnika.
  Punkt zużycia
  Określ punkt zużycia. Pozycja może zostać rozdystrybuowana z punktu zrzutu do kilku punktów zużycia.
  Rampa
  Określ kod rampy zlecenia wydania. Kod rampy definiuje lokalizację odbiorczą klienta lub lokalizację wysyłania organizacji, np. numer bramy.
  Lokalizacja magazynowania klienta

  Określ lokalizację w zakładzie lub magazynie, gdzie po odbiorze przechowywane są towary. Lokalizacja wskazuje jednostkę organizacyjną, która jest używana w celu odróżnienia pozycji od innych pozycji, należących do innych jednostek organizacyjnych.

  Nr taśmy produkcyjnej
  Nr taśmy produkcyjnej to zdefiniowane przez klienta miejsce dostawy, określone w informacji o harmonogramie sekwencji. Lokalizacja ciągłości pracy linii wskazuje miejsce na linii montażowej. Jeśli istnieje kilka linii montażowych, jak w przypadku dużego zakładu, nr taśmy produkcyjnej wskazuje linię montażową.
 10. Rozwiń pole Dodatkowe informacje o pozycji.
 11. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Wykorzystanie pozycji
  Wykorzystanie pozycji kategoryzuje użycie pozycji na przykład na podstawie czynników środowiskowych lub częstotliwości użytkowania. Jest ono używane jako dodatkowe kryterium wyszukiwania.
  Na przykład pozycja seryjna może być pakowana inaczej niż część zapasowa.
  Rok modelu
  Określ rok produkcji pozycji.
  Data produkcji
  To pole pokazuje datę produkcji przedmiotu.
  Data wygaśnięcia
  To pole pokazuje datę, kiedy pozycja nie może być już używana. Jeżeli data ta jest aktualizowana poprzez BOD Wysyłka z systemu ERP, to wartość jest przekazywana na poziomie BOD ShipmentUnitItem.
  Uniwersalny kod produktu
  To pole pokazuje uniwersalny kod produktu, czyli kod kreskowy do identyfikacji produktów w punktach sprzedaży.
  Elektroniczny kod produktu
  Elektroniczny kod produktu, EPC, umożliwia ogólnoświatową i jednoznaczną identyfikację produktów. EPC zawiera numer, który jest w sposób jednoznaczny przypisany do producenta. Tak zwana usługa Object Name Service (ONS) umożliwia przypisanie adresu internetowego, tj. adresu URL, do standardowego numeru EPC. Numer EPC odwołuje się do opisu obiektu producenta. Oznacza to, że można pobrać informacje o oznaczonych produktach z internetu.
  Warunek opłaty celnej
  Wartość w tym polu służy do drukowania dokumentów wysyłkowych dotyczących produktów podlegających cłu. Szablony wydruku listu przewozowego EDI (VDA 4912) wszystkich partnerów handlowych, których to dotyczy, zostały dostosowane do drukowania stałego tekstu „** Towary celne*” na poziomie pozycji przesyłki, jeśli Warunek opłaty celnej to Opłata niezapłacona.
  Wskaźnik materiałów niebezpiecznych
  Zaznacz to pole wyboru w przypadku rodzaju materiału niebezpiecznego.
  Kod materiału niebezpiecznego
  Podaj kod określający typ materiału niebezpiecznego.
  Opis materiałów niebezpiecznych
  To pole pokazuje krótki opis materiałów niebezpiecznych.
  Nazwa części
  To pole może zawierać przesłany przez partnera handlowego opis pozycji, który jest używany do drukowania etykiet.
  AQP
  Pole Assurance qualité produit (AQP) jest stosowane głównie we francuskim przemyśle motoryzacyjnym. Produkt lub dostawca osiąga stan AQP kiedy osiągnie gwarantowany poziom jakości, który zdefiniowano wcześniej.
  Logo zabezpieczeń
  Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować znaki zabezpieczeń na etykietach. Ta informacja jest pobierana z systemu ERP.
  Specjalne właściwości pozycji
  To pole jest używane do przechowywania informacji o bezpieczeństwie pojazdu. Zwykle ta informacja nie jest dostępna w systemie ERP. Informacja w polu widoku szczegółowym DostawyPojemniki magazynowe jest używana do drukowania etykiet. Obecnie można wybrać następujące właściwości, które dostawcy firmy Nissan muszą spełniać:
  • Nissan Mexico OBD: Pozycje o specjalnych właściwościach, które są związane z przepisami dotyczącymi emisji (diagnostyka pokładowa)
  • Nissan Mexico Ważna część A: Istotne pozycje powiązane z bezpieczeństwem dot. koła kierownicy, systemu hamulcowego lub integralności układu paliwowego
  • Nissan Mexico Ważna część B: Istotne pozycje dot. bezpieczeństwa kolizji, np. ochrony osób znajdujących się w danym typie pojazdu podczas kolizji, bezpieczeństwa po wystąpieniu kolizji lub przekazywanie informacji koniecznych do bezpiecznej jazdy
 12. Rozwiń pole Informacje o zamówieniach.
 13. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Kod zamówienia
  To pole pokazuje kod zamówienia Klienta, jeśli dotyczy.

  Jeśli stosujesz sekwencjonowanie Audi, pole to zawiera numer pozycji logistyki firmy Audi.

  Data zamówienia
  To pole pokazuje datę utworzenia zamówienia.
  Numer zamówienia klienta
  To pole pokazuje numer zamówienia klienta.
  Numer zamówienia harmonogramu wysyłki
  To pole pokazuje numer zamówienia harmonogramu wysyłki.
  Numer zamówienia zakupu
  To pole pokazuje numer zamówienia zakupu.
  Numer projektu
  To pole pokazuje numer projektu zlecenia wydania.
  Numer wiersza PZ
  To pole pokazuje numer wiersza zamówienia zakupu.
  Zamawiający
  To pole pokazuje klienta, który złożył zamówienie.
  Numer instrukcji dostawy
  To pole pokazuje numer referencyjny nadany instrukcji dostawy przez kupującego.
 14. Rozwiń pole Informacje konstrukcyjne.
 15. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Poziom zmiany konstrukcyjnej
  To pole określa poziom zmiany budowy pozycji, zazwyczaj przy użyciu unikatowego indeksu. Informacje te mogą być odbierane za pomocą EDI i często muszą być drukowane na etykietach.
  Data zmiany konstrukcyjnej
  To pole pokazuje datę zmiany konstrukcyjnej, jeśli dotyczy.
  Numer rysunku
  To pole zawiera numer rysunku konstrukcyjnego.
  Data sporządzenia
  To pole zawiera pierwotną datę sporządzenia rysunku.
  Indeks rysunków
  To pole pokazuje wykaz rysunków. Wykaz powiązanych rysunków w projekcie.
 16. Rozwiń pole Informacje o eksporcie.
 17. Przeglądaj następujące informacje:
  Uwaga

  Kraj pochodzenia może być wypełniony przez system ERP, na przykład LN. Pozostałymi polami zarządza się przez menu Dane główne > Dane główne pozycji. Ustawienia są automatycznie przenoszone do dostawy podczas importu wysyłki. Ustawienia można edytować w dostawie.

  Preferencyjna umowa handlowa
  Określ preferencyjną umowę handlową. Porozumienie handlowe pomiędzy krajami zmniejsza cło dla niektórych produktów wysyłanych do innych krajów, które podpisały to porozumienie. Dostępne preferencyjne porozumienia handlowe są wymienione w kodzie PreferentialTradeAgreements.
  Preferencyjna umowa handlowa określa świadectwa przewozowe, które są używane do drukowania.

  Możesz wstępnie skonfigurować preferencyjną umowę handlową w danych głównych pozycji.

  Kryterium preferencji
  Wybierz szczegóły kryterium preferencji pochodzenia aktualnego towaru.

  Możesz wstępnie skonfigurować preferencyjną umowę handlową w danych głównych pozycji.

  Ostatnia znacząca transformacja – Kraj pochodzenia

  W przypadku artykułów produkowanych z materiałów pochodzących z więcej niż jednego kraju: Kraj pochodzenia to kraj, w którym pozycja została poddana znaczącej transformacji. Znacząca transformacja to proces produkcji, w wyniku którego dany artykuł zostanie zmieniony na nowy lub inny artykuł.

  Federalna Komisja Handlu – Kraj pochodzenia
  Etykieta Kraj produkcji: Stany Zjednoczone oznacza, że produkt został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych w całości lub prawie w całości. W całości lub prawie w całości oznacza, że wszystkie ważne części i kroki przetwarzania, które są używane do produkcji, muszą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. Produkt nie powinien zawierać żadnej zawartości lub może zawierać zawartość o niewielkiej wartości. Etykieta jest regulowana przez Federalną Komisję Handlu (FTC). Federalna Komisja Handlu jest odpowiedzialna za zapobieganie oszustwom i niesprawiedliwości na rynku. Komisja jest upoważniona do podejmowania czynności prawnych przeciwko fałszywym lub wprowadzającym w błąd oświadczeniom, że dany produkt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
  Federalna Komisja Handlu — Typ
  To pole pokazuje typ kraju pochodzenia Federalnej Komisji Handlu.
  Typ Opis
  M Kraj produkcji ...: Wyprodukowano całość lub prawie całość w jednym kraju
  A Miejsce montażu ...: Miejsce montażu w jednym państwie ze składników wyprodukowanych w jednym lub więcej państw.
  R Ponowna produkcja ...: Przebudowane lub odnowione w jednym państwie ze składników wyprodukowanych w jednym lub więcej państw.
  Kod artykułu
  To pole pokazuje kod identyfikacyjny używany do celów podatkowych i celnych.
  Kraj pochodzenia
  To pole wskazuje kraj, w którym wyprodukowano daną pozycję.
  Kraj pochodzenia NAFTA
  Określ kraj pochodzenia NAFTA. Kraj pochodzenia jest wstępnie ustawiony i należy go zmienić na JNT tylko dla towarów, które są produkowane w Meksyku i Stanach Zjednoczonych.
  Producent NAFTA
  Określ TAK (domyślnie), jeśli jesteś producentem towaru. Określ NIE, jeśli nie jesteś producentem towaru.
  Metoda kosztów NAFTA
  Określ NC w następujących przypadkach:
  • Reguła pochodzenia wymaga kwalifikacji zawartości wartości regionalnej
  • Zamiast metody wartości transakcji zastosuj metodę kosztów netto
  We wszystkich pozostałych przypadkach określ NIE.
 18. Rozwiń pole Informacje o opakowaniach.
 19. Przeglądaj następujące informacje:
  Status opakowania
  To pole pokazuje stan opakowania: Stan Nie zapakowano, Częściowo rozpakowano lub Częściowo odpakowano wskazuje, że pakowanie należy wykonać ręcznie.

  Dostępne są następujące stany:

  • Nie zapakowano: Nie zapakowano
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  • Częściowo rozpakowano: Częściowo zapakowano w wirtualny pojemnik
  • Odpakowano: Celowo zapakowano w wirtualnym pojemniku
  Instrukcje dot. pakowania
  To pole pokazuje kod do identyfikacji instrukcji dot. pakowania, który opisuje, jak pozycja ma być zapakowana.
  Pochodzenie pojemników
  To pole pokazuje tryb tworzenia pojemników. Dostępne są następujące tryby pojemników:
  • Komunikat BOD: Pojemniki są obsługiwane przez system ERP i przesyłane za pomocą komunikatu BOD Shipment.
  • Instrukcje dot. pakowania: Pojemniki nie są obsługiwane przez system ERP, ale podczas importu wysyłki została znaleziona właściwa instrukcja dot. pakowania i pojemniki zostały zbudowane automatycznie.
  • Utworzony ręcznie: Pojemniki nie są obsługiwane przez system ERP i podczas importu wysyłki nie została znaleziona żadna instrukcja dot. pakowania. Pojemniki zostały zbudowane ręcznie za pomocą menu Opakowania.
 20. Kliknij pole Dane do faktury.
 21. Przeglądaj następujące informacje:
  Faktura
  To pole pokazuje numer faktury.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza faktury.
  Wyceniono
  To pole pokazuje stan ceny. Dostępne są następujące stany:
  Nie podano ceny: Żaden z wierszy wysyłki nie został wyceniony.
  Wyceniono na podstawie faktury pro forma: Faktura pro forma to faktura prognozowa wysyłana bezpośrednio po wysyłce w celu uzyskania domyślnej kwoty i cen do WPW.
  Wyceniono na podstawie faktury: Dla wszystkich wierszy wysyłki dostępna jest faktura końcowa.
  Częściowo wyceniono: Niektóre z wierszy wysyłki w dostawie są wyceniane na podstawie faktur końcowych, a niektóre wiersze wysyłki nie są jeszcze wycenione.
  Wycena mieszana: Dostawa jest wyceniona na podstawie faktur pro forma i faktur końcowych. Wszystkie pozycje i wysyłki są wycenione, w odróżnieniu od stanu Częściowo wyceniono.
  Cena
  Przeglądaj lub określ cenę pozycji, która jest ceną za jedną jednostkę pozycji.
  Jednostka cenowa
  Cena jednostkowa pokazuje jednostkę, do której odnosi się cena.
  Cena w walucie podstawowej
  To pole pokazuje cenę w walucie podstawowej.
  Kwota pozycji
  To pole pokazuje kwotę pozycji wiersza. Kwota pozycji wiersza to iloczyn ilości i ceny.
  Kwota pozycji w walucie podstawowej
  To pole pokazuje kwotę pozycji w walucie podstawowej firmy.
 22. Rozwiń pole Dane sekwencyjne.
 23. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Numer identyfikacyjny pojazdu
  Numer identyfikacyjny pojazdu to ustrukturyzowana kombinacja znaków przypisanych do każdego pojazdu przez jego producenta. Jest to numer pojazdu na linii montażowej, dla którego wymagana jest pozycja.
  Numer sekwencji zadania
  To pole pokazuje numer sekwencji zadania, dla którego wymagane są pozycje.
  Odwołanie do sekwencji logicznej
  To pole pokazuje numer odwołania do sekwencji logicznej.
  Dodatkowa specyfikacja pojazdu
  To pole pokazuje dodatkową specyfikację pojazdu producenta.
  Identyfikacja próby działania
  To pole pokazuje numer identyfikacji próby działania.
  Numer referencyjny produkcji
  Numer odwołania do produkcji to unikatowy numer, który identyfikuje konkretny zespół lub inny proces produkcyjny. Niektórzy producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) stosują zamiast niego Numer odwołania do sekwencji systemów, Numer sekwencyjny zadania lub Numer identyfikacyjny pojazdu.
  Dostępne są następujące przepływy pracy:
  • Dla pola Numer odwołania do produkcji może istnieć kilka elementów, które muszą zostać dostarczone i zamontowane, np. prawe i lewe lusterka zewnętrzne, które są wbudowane w pojeździe. Z tego powodu dane o kolejności można kopiować na różne plany, które są przypisywane do pola Numer odwołania do produkcji, w polu Sekwencja. W tym przepływie pracy pierwszy harmonogram sekwencji pojawia się z danymi pozycji oraz identyfikatorem sekwencji, który zostaje skopiowany do pola Numer odwołania 1. Drugi harmonogram sekwencji zawiera dane sekwencyjne. Dane o kolejności określają dokładną kolejność i czas produkcji pojazdów na linii montażowej. Odpowiedni plan dla drugiego harmonogramu sekwencji jest oceniany. Dane o kolejności są kopiowane do dostępnych pól planu pozycji zamówień.
  • Wysyłany jest tylko jeden harmonogram, który już zawiera wszystkie dane pozycji i dane o kolejności.
  Identyfikacja modelu
  To pole pokazuje numer identyfikacji modelu producenta.
  Identyfikator grupy pozycji
  To pole pokazuje numer identyfikacyjny grupy pozycji producenta.
  Odwołanie do sekwencji systemów
  To pole pokazuje numer odwołania do sekwencji producenta.
  Dodatkowe wywołanie
  To pole pokazuje dodatkowy numer wywołania klienta.
  Zmień sekwencję
  To pole pokazuje kolejną sekwencję do wyboru.
  Grupa dostawcza
  To pole pokazuje grupę dostawczą pozycji zlecenia wydania.
  Rodzina pozycji
  To pole pokazuje rodzinę części pozycji zlecenia wydania.
  Numer etykiety
  To pole pokazuje numer etykiety, który jest stosowany w pozycji zlecenia wydania.
  Nr taśmy produkcyjnej
  To pole pokazuje nr taśmy produkcyjnej, który wskazuje lokalizację linii montażowej.
  Klucz obszaru produkcji
  To pole pokazuje klucz obszaru produkcji.
  Data/godzina obszaru produkcji
  To pole pokazuje datę i godzinę obszaru produkcji.
 24. Rozwiń pole Informacje o ilości.
 25. Przeglądaj następujące informacje:
  Ilość
  To pole pokazuje ilość produktu, która została dostarczona do klienta. Wartość ilości wysłanej to ilość na zleceniu sprzedaży. Po wysłaniu danej ilości, można ją umieścić na fakturze.
  JM ilości w wysyłce
  To pole pokazuje ilość w relacji do jednostki miary używanej w wysyłce. Jeśli ta informacja jest podana, będzie ona dostępna w polu Ilość.

  Pole ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest drukowane.

  JM ilości w zapasach
  To pole pokazuje ilość wyrażoną w jednostce miary zapasów. Jednostka miary zapasów oraz jednostka miary sprzedaży mogą się od siebie różnić. Jeśli jednostka sprzedaży w jednostce miary sprzedaży jest niedostępna, wartość w polu JM ilości na składzie jest konwertowana na jednostkę miary sprzedaży.

  Pole ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest drukowane.

  Wysłana IS
  To pole pokazuje ilość, jaka została dostarczona do klienta.
  Wysłana IS JM ilości w zapasach
  To pole pokazuje ilość, jaka została dostarczona do klienta, wyrażoną w jednostce miary zapasów.
 26. Kliknij przycisk OK.