Eksportowanie identyfikatorów partnera

Możesz wyeksportować dane identyfikatora partnera środowiska programu do pliku XML w folderze eksportu. Użyj pliku eksportu do importu danych w innym środowisku. Na przykład przeniesienia danych identyfikatora partnera ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego.

Można filtrować dane identyfikatora partnera w celu eksportowania według podmiotu gospodarczego. Plik eksportu zawiera dane nagłówka identyfikatora partnera i dane mapowania kodów wewnętrznych i zewnętrznych.

Aby eksportować identyfikatory partnera:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Eksportowanie identyfikatorów partnera.
 2. Określ następujące informacje:
  Podmiot gospodarczy
  Kliknij przycisk Wyszukiwanie pola i wybierz jeden lub wiele podmiotów gospodarczych z listy. Podmiot gospodarczy, np. identyfikator firmy. Jeśli wybierzesz specjalne podmioty gospodarcze, eksportowane są dane identyfikatora partnera, które są przechowywane dla wybranych podmiotów gospodarczych. Jeśli podmiot gospodarczy nie zostanie wybrany, wszystkie dane są eksportowane do pliku eksportu XML.
  Uwaga

  Plik eksportu jest przechowywany w folderze domyślnym lub folderze niestandardowym, jeśli skonfigurowano go podczas instalacji. W środowisku Automotive domyślna ścieżka to AUTOCONNECT_HOME\tfs\export.

 3. Aby eksportować dane identyfikatora partnera, kliknij przycisk Eksportuj.
  Eksportowane dane XML są pokazane w polu tekstowym Wynik eksportu.