Szczegóły alertu

Aby przejść do strony Szczegóły alertu, wybierz Alerty > Alerty. Kliknij przycisk Analiza alertu.

Na tej stronie można zobaczyć szczegóły alertu i dostępne wersje językowe. W przypadku wystąpienia alertu następuje wysłanie wiadomości na adres ION Pulse Engine, tak aby odpowiedzialny użytkownik został poinformowany w Infor Ming.le. Możesz rozpocząć ponowne przetwarzanie alertu, jeśli ma on status błędu.