Tworzenie definicji drukowania

Aby utworzyć definicję drukowania:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Definicje drukowania.
 2. Kliknij przycisk Utwórz, aby wyświetlić widok szczegółowy strony Definicje drukowania.
 3. Określ następujące informacje:
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole określa datę rozpoczęcia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę rozpoczęcia z kalendarza.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole określa datę zakończenia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę zakończenia z kalendarza.
  Nazwa hierarchii partnera
  Nazwa hierarchii partnera to klasyfikacja dla grupy partnerów do komunikacji. Dla tej konfiguracji potrzebna jest hierarchia partnera.
  Identyfikator partnera
  Identyfikator partnera to węzeł hierarchii konfiguracji, który identyfikuje partnera do komunikacji lub grupę partnerów do komunikacji. Podczas edycji wybierz identyfikator partnera z listy rozwijanej. Ta lista rozwijana wyświetla wpisy listy kodów TradingPartners.
  Typ komunikatu
  Typ komunikatu definiuje treść komunikatu. Przykłady to VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830 Harmonogram planowania z możliwością wydawania, lub ASC X12 862 Harmonogram wysyłki.
  Kierunek komunikatu
  Komunikaty przychodzące mają kierunek komunikatu Przychodzący, a komunikaty wychodzące Wychodzący.
  Wskaźnik reguły drukowania
  Jest to indeks definicji drukowania. Indeks ten jest używany do obsługi wielu reguł drukowania dla tego samego identyfikatora partnera, typu komunikatu, kierunku komunikatu i zakresu dat.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje. Wpis pola jest dezaktywowany. Podmiot gospodarczy jest automatycznie ustawiany podczas zapisywania danych. Domyślny jest podmiot gospodarczy, w którym aktualnie pracujesz.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj krótki opis celu konfiguracji.
 4. Rozwiń grupę pól Uwaga i określ komentarz dot. definicji drukowania.
 5. Aby utworzyć nowy wiersz parametru drukowania, kliknij przycisk Utwórz listy Parametr. Utworzony zostaje wiersz parametru drukowania. Wybierz wymagany parametr listy rozwijanej w kolumnie Parametr drukowania.
  Parametry drukowania Opis
  Podmiot gospodarczy Ten parametr określa podmiot gospodarczy.
  Opis podmiotu gospodarczego Ten parametr określa opis podmiotu gospodarczego.
  Moduł Ten parametr określa obszar funkcjonalny.
  Kod języka Ten parametr określa język w InterFormNG.
  Lokalizacja Ten parametr podaje lokalizację.
  Opis lokalizacji Ten parametr określa opis lokalizacji.
  Nazwa arkusza stylów Ten parametr określa nazwę arkusza stylów XSLT, który kontroluje proces drukowania w Transformacji. Arkusz stylów XSLT określa, jak przekształcić plik wejściowy XML w plik wyjściowy XML. Opisy format pliku dla komunikatów przychodzących i wychodzących są automatycznie przyłączane do arkusza stylów, jeśli zostały zdefiniowane na liście kodów StyleSheetRules. Jeśli nie jest stosowany arkusz stylów, należ podać *brak. Jeśli została określona nazwa arkusza stylów, należy również określić dodatkowe parametry druku.
  Podtyp Ten parametr dostarcza dodatkowe informacje dla szablonu wykorzystywanego przez InterFormNG.
  Dzierżawca Ten parametr określa dzierżawcę.
  Partner handlowy Ten parametr określa partnera handlowego.
  Typ Ten parametr określa szablon wykorzystywany przez InterFormNG do wydruku polecenia drukowania.
 6. Określ wartości dla zdefiniowanych parametrów drukowania we wpisach kolumny Wydrukuj wartość.
 7. Aby zapisać definicję drukowania, kliknij przycisk Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu definicji drukowania.