Edytowanie klienta

Numer klienta z systemu ERP jest przyznawany przy przekazywaniu danych komunikatu BOD. Po skonfigurowaniu partnera handlowego, należy skonfigurować klienta.

Aby edytować klienta:

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. W polu wprowadzania kolumny Nazwa wpisz Customers i naciśnij Enter.
  Uwaga

  We wpisach uwzględniana jest wielkość liter.

 3. Kliknij przycisk Analiza w wierszu Klienci.
 4. Kliknij przycisk Edytuj.
 5. W sekcji Właściwości listy kodów kliknij przycisk Analiza, aby wybrać klienta.
 6. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Nazwa
  To pole pokazuje numer klienta przekazany z systemu ERP.
  Krótki opis
  To pole pokazuje krótki opis klienta.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
 7. Kliknij kartę Wartości 1.
  Określi pola i typy etykiet dla klienta.
  Kod języka

  Określ język, w którym dokumenty mają być drukowane.

  Partner handlowy
  To pole wskazuje partnera handlowego. Informacje o partnerach handlowych są obsługiwane jak kody danych głównych.
  Fracht strony trzeciej
  Określ jednostkę podmiotu trzeci, do której są przypisane opłaty za fracht. Dane adresowe podmiotu trzeciego są przechowywane na liście kodów ThirdPartyFreight.
  Uwaga

  Gdy dostawy są tworzone z jednostkami frachtowymi podmiotów trzecich, powiązane pola adresu strony trzeciej są wypełniane w sekcji Przewoźnik i transport na stronie Dostawy.

  Kraj pochodzenia
  To pole wskazuje kraj, w którym wyprodukowano daną pozycję.
  Osoba odpowiedzialna po stronie klienta
  To pole wskazuje osobę w lokalizacji klienta, która jest odpowiedzialna za dostawę.
  Typ etykiety Mixed

  Typ etykiety Mixed stosowany jest na jednostkę obsługi transportu, która obejmuje opakowania wewnętrzne zawierające różne pozycje. Z reguły zawiera informacje o jednostce obsługi transportu, dostawcy oraz odbiorcy. Czasami zawiera również listę zawartych pozycji. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy etykieta stosowana jest jako element implementacji GTL, które stosują tę informację na kodzie kreskowym 2D.

  Typ listu przewozowego
  List przewozowy to dokument transportowy, który potwierdza umowę pomiędzy przewoźnikiem a kupującym transport na transport towarów. Typy listów przewozowych to na przykład lotniczy list przewozowy, list przewozowy CMR lub kolejowy dokument wysyłkowy. Kody danych głównych służą do obsługi listów przewozowych.
  Strefa czasowa
  Jeżeli wielu klientów używa tych samych partnerów handlowych, można określić strefę czasową. Strefy czasowe są definiowane na liście kodów TimeZones. Ta lista kodów zawiera wszystkie dostępne strefy czasowe. Lista kodów TimeZonesOwn zawiera właściwe dla użytkownika strefy czasowe. Strefy czasowe są używane z arkuszami stylów transformacji do mapowania komunikatów EDI.
  Węzeł dystrybucji
  To pole pokazuje nazwę węzła dystrybucji. Węzły dystrybucji pomagają zminimalizować koszty transportu wychodzącego przez wysyłanie dostaw do lokalnych węzłów dystrybucji, a następnie dostarczenie produktu lokalnie. Ten proces ogranicza koszty dystrybucji do lokalnych punktów dzięki zmniejszeniu odległości dostaw i konsolidacji dostaw w dostawę główną.
  Nazwa przepływu pracy
  To pole zawiera nazwę przepływu pracy. Przepływ pracy podsumowuje zadania, które mogą być przydzielone do grup klientów. Na przykład w przepływie pracy Automotive komunikaty BOD CarrierRoute i Shipment wywołują utworzenie dostawy. W przepływie pracy Automotive używa się następujących zadań: Drukowanie etykiet dla pojedynczych pojemników, drukowanie etykiet dla głównych pojemników, drukowanie listu przewozowego, drukowanie dokumentu dostawy, publikowanie WPW, drukowanie listu przewozowego EDI, archiwizowanie dostawy.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole wskazuje osobę kontaktową w firmie.
  Tryb agregacji pojemników
  To pole pokazuje sposób agregacji pojemników do drukowania etykiet.
  Uwaga

  Główny pojemnik to pojemnik na parterze (poziom 1), który zawiera pojemniki podrzędne, na przykład paletę. Pojemnik główny nie zawiera wysyłanych towarów.

  • Brak agregacji: Agregacja nie jest wykonywana.
  • Agreguj pojemniki Master: Każdy pojemnik o roli Master jest agregowany do pojemnika Single. Wszystkie artykuły w pojemnikach wewnętrznych zostaną przypisane do pojemnika Single. Wszystkie pojemniki wewnętrzne są umieszczane w pojemnikach pomocniczych. Dla wszystkich głównych pojemników drukowana jest etykieta pojedyncza.
  • Agreguj paletę Single jako paletę Master: Każdy pojemnik pełniący pojedynczą rolę, który nie jest zawarty w żadnym z zewnętrznych pojemników i jest przypisany do typu opakowania Paleta w informacji o opakowaniu jest ustawiany w roli głównej. Drukowana jest etykieta główna.
  Typ etykiety Master

  Etykieta główna stosowana jest na jednostkę obsługi transportu, która obejmuje opakowania wewnętrzne zawierające taką samą pozycję. Z reguły zawiera informacje o jednostce obsługi transportu i zawartej w niej pozycji.

  Wybierz jeden z następujących typów etykiet:
  • Etykieta VDA 4902 (domyślne)
  • AIAG B-10
  • AIAG B-3
  • Etykieta Continental
  • Etykieta Destination
  • Etykieta ETI9
  • Etykieta Global Transport
  • Etykieta Item
  • Etykieta MAT
  • Etykieta Mixed Load
  • Brak typu etykiety
  • Etykieta Odette
  • Etykieta VDA 4902 z kodem matrycy danych
  Typ etykiety Single
  Zwykle etykieta Single jest stosowana dla pojedynczego opakowania wewnętrznego, które zawiera tylko jeden typ pozycji. Identyfikuje pojemnik i pozycję w nim zawartą. Zgodnie z VDA 4902 etykieta ta może być również stosowana dla pojemników, w przypadku których nie drukowana jest żadna etykieta dla opakowania wewnętrznego.
  Typ listu przewozowego EDI
  List przewozowy EDI, zgodnie z VDA 4912, to list przewozowy wysłany za pomocą EDI wraz z dokumentem WPW. Zawiera podsumowanie treści WPW.
 8. Kliknij kartę Wartości 2.
 9. Określ następujące informacje:
  Typ specyfikacji zawartości opakowania
  Typ specyfikacji zawartości opakowania jest używany do tworzenia zadania drukowania w ramach zadania Drukuj specyfikację zawartości opakowania lub Drukuj etykiety specyfikacji zawartości opakowania.
  Minimalny status do przetwarzania zadania dokumentu dostawy

  Wybierz minimalny stan, który jest wymagany dla dokumentu do drukowania.

  Ta lista przedstawia dostępne stany.

  Uwaga

  Stany pobierane są z listy kodów TaskProcessingForStatus.

  Status Opis
  Wysłana wysyłka Wszystkie zawarte wysyłki dostawy pro forma lub dostawy, które są obecnie dostępne, mają przynajmniej stan Wysłano.
  Zwolniona wysyłka Wszystkie zawarte wysyłki dostawy pro forma lub dostawy, które są obecnie dostępne, mają przynajmniej stan Zwolniono.
  Brak trybu drukowania Nie można przetworzyć zadania.
  Przygotowana wysyłka Wszystkie zawarte wysyłki dostawy pro forma lub dostawy, które są obecnie dostępne, mają przynajmniej stan Przygotowano.
  Pełna dostawa Dla tej dostawy przetworzono komunikat BOD SyncCarrierRoute. Nie ma ona stanu Zakończono ani Przetworzono. Wszystkie wysyłki zawarte w tej dostawie mają stan Wysłano.
  Dostawa do wydruku Dla tej dostawy zostały przetworzone BOD SyncCarrierRoute, SyncShipment i opcjonalny SyncInvoice. Wszystkie wysyłki tej dostawy mają status Do druku. Ponadto ten status pozwala na przetwarzanie dostaw o statusie Ukończono.
  Faktura pro forma Dla tej dostawy przetworzono komunikat BOD SyncCarrierRoute. Jego stan jest ustawiony na Zakończono lub Przetworzono. Stan dostawy Wyceniono to stan Wyceniono na podstawie faktury pro forma, Wycena mieszana lub Wyceniono na podstawie faktury.
  Faktura Dla tej dostawy przetworzono komunikat BOD SyncCarrierRoute. Jego stan jest ustawiony na Zakończono lub Przetworzono. Stan dostawy Wyceniono to stan Wyceniono na podstawie faktury.
  Anulowanie WPW obsługiwane
  To pole wyboru wskazuje czy obsługiwane jest Anulowanie WPW. Patrz „Anulowanie WPW”.
  Liczba kopii
  To pole definiuje liczbę kopii ASN, jaka musi zostać utworzona. Jeśli Liczba kopii wynosi 0, to nie jest tworzona żadna kopia WPW. Zazwyczaj WPW należy wysłać do odbiorcy towaru. Jeśli jest to wymagane w scenariuszu biznesowym, to również inne strony muszą być informowane o realizowanej wysyłce. Można utworzyć do trzech kopii ASN i wysłać je do różnych odbiorców biorących udział w łańcuchu dostaw.
  Oprócz żądania ASN wysyłka tworzy odpowiednią liczbę żądań ASN dla Transformacji, które są oparte na wybranym typie ASN. Oryginał ASN jest wysyłany do klienta.
  Lista kodów dla mapowania zakładu w EDI
  To pole zawiera listę kodów do mapowania zakładu w EDI. Patrz opis listy kodów MappingsEDIPlant.
  Proces odbioru

  To pole wyboru określa, czy proces odbioru jest stosowany dla danego klienta.

  Komunikat arkusza odbioru (pick-up sheet — PUS) to wiadomość od klienta do jego dostawców i przewoźników. Zawiera on informacje dotyczące odbioru materiału w lokalizacji dostawcy oraz dostawy materiału do miejsca odbioru. Szczegółowe warunki zostały przedstawione w kontrakcie lub zamówieniu.

  Nr faksu
  Numer faksu dostawcy.
  Nr telefonu
  Numer telefonu dostawcy.
  Nr telefonu klienta
  Numer telefonu klienta.
  Numer producenta
  To pole pokazuje numer producenta, do którego odnoszą się dokumenty wysyłkowe i etykiety.
  Typ dokumentu dostawy
  Dokument dostawy to dokument stworzony przez personel wysyłkowy, który towarzyszy wysyłce i wymienia zawartość wysyłki. Kody danych głównych służą do obsługi typów dokumentów dostawy.
  Typ WPW
  To pole wskazuje typ powiadomienia o wcześniejszej wysyłce. Dostępne są następujące typy:
  • Brak typu WPW
  • Przetwarzaj WPW po wszystkich fakturach
  • Przetwarzaj WPW po wszystkich fakturach pro forma
  • Standardowe
  • Z poleceniem wysyłki
  Podział wierszy wysyłek wg RAN/KANBAN
  To pole wyboru określa, czy ilości pozycji wierszy wysyłki zostały pogrupowane według numerów RAN/KANBAN. Jeśli zaznaczone jest to pole, ilości pozycji dla pudeł, które zawierają pozycje o tym samym numerze pozycji i różnych numerach RAN/KANBAN nie mogą być sumowane.
  Uwaga

  Ta konfiguracja jest wymagana, na przykład przez partnerów handlowych Renault i PSA.

  Sprawdź jednorodną strukturę pojemnika
  To pole pokazuje, czy specjalne sprawdzanie struktury pojemnika jest aktywne. Sprawdzanie może być aktywowane w danych głównych partnerów handlowych i klientów. Opcjami Niejednorodna, Jednorodna i Nieznana można zarządzać na poziomie wiersza wysyłki.
  Uwaga

  Ta funkcja jest wymagana na przykład przez partnerów handlowych Renault i PSA.

  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Adresy e-mail
  Adres e-mail dostawcy.
  Adresy e-mail klientów
  Adresy e-mail klienta.
  Nr faksu klienta
  Numer faksu klienta
  Oblicz IS dla pojemników
  Jeśli zaznaczono tę opcję, nastąpi obliczenie IS pojemnika dla pojemników wielorazowego użytku w obszarze wysyłania.
  Dodaj pozycję pojemnika do WPW

  Jeśli aktywowano, pozycja pojemnika zostanie dodana do opublikowanego WPW.

  Uwaga

  To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku wszystkich klientów przypisanych do FIAT Chrysler Automobiles North America. Aby wstępnie skonfigurować pole wyboru, wybierz Dodaj pozycję pojemnika do WPW na karcie Wartości 2 listy kodów Customers.

 10. W karcie Wartości właściwości 3 określ informacje:
  Lokalizacja produkcji
  To pole pokazuje lokalizację produkcji, do której odnoszą się dokumenty wysyłkowe i etykiety.
  Typ etykiety Mixed Load
  W przeciwieństwie do etykiety mieszanej etykieta ta jest stosowana w celu wskazania mieszanej jednostki obsługi transportu. Zazwyczaj zawiera ona napis MIXED LOAD, ale nie zawiera innych informacji. Jest stosowana razem z etykietą specyfikacji zawartości opakowania jednostki obsługi transportu lub listą etykiet Mixed Master.
  Ostrzeżenie
  Nie należy mylić tej etykiety z etykietami B10 i B16. W terminologii obszaru Wysyłka są one nazywane etykietami mieszanymi.
  Tryb konsolidacji pozycji
  Atrybut określa sposób, jak dwa pojemniki są rozpoznawane jako równe. Za pomocą tego pola można określić specyficzne dla partnera handlowego kryteria, które określają, czy etykiety dla palet mieszanych mają zostać wydrukowane. Konfigurowanie trybu konsolidacji pozycji umożliwia określenie dla każdego partnera handlowego, które wiersze wysyłki powinny zostać określone jako pozycje tego samego typu.
  • Brak trybu etykiety: Na dostawę i numer wysyłki
  • Na pozycję: Uważa się dwie pozycje za takie same, jeśli obie mają taki sam numer. Wszystkie pozostałe właściwości zostaną zignorowane
  • Na pozycję i partię: Uważa się dwie pozycje za takie same, jeśli obie mają ten sam numer wewnętrzny pozycji i numer partii
  • Na pozycję, partię i zamówienie
  • Na pozycję i partię oraz nr RAN lub Kanban
  • Na pozycję i zamówienie
  • Na pozycję oraz nr RAN lub Kanban

  W zależności od tego ustawienia dla palety drukowana jest etykieta Master lub Mixed.

  Tryb etykiety Quick Receive

  Wybierz tryb etykiety dla typu etykiety Quick Receive.

  Ta tabela pokazuje dostępne tryby etykiet.

  Typ etykiety Opis
  Etykieta Quick Receive na dostawę Tryb Etykieta Quick Receive na dostawę jest stosowany w celu ułatwienia odbioru dostaw.
  Etykieta Quick Receive na wysyłkę Tryb Etykieta Quick Receive na wysyłkę jest stosowany w celu ułatwienia odbioru wysyłek.
  Etykieta Quick Receive na jednostkę obsługi transportu Tryb Etykieta Quick Receive na jednostkę obsługi transportu jest stosowany, gdy jednostka obsługi transportu musi zostać zaopatrzona etykietą Quick Receive.
  Typ etykiety specyfikacji zawartości opakowania jednostki obsługi transportu
  Ten typ etykiety stosowany jest dla wszystkich typów specyfikacji zawartości opakowania na poziomie jednostki obsługi transportu.
  Przykład: Specyfikacja mieszanego ładunku głównego firmy Ford, która zastępuje etykietę Mixed Master i zawiera każdą pozycję jednostki obsługi transportu. Numer pozycji oraz ilość są drukowane w czytelnej postaci i jako kod kreskowy.
  Typ etykiet opakowań

  Opakowania wewnętrzne mogą zawierać różne pozycje i pakiety. Pakiet zawiera zazwyczaj konkretną pozycję. Pakiet możesz zostać opatrzony etykietą. W tym przypadku wymagana jest etykieta opakowania.

  Przykład: Pojemnik zawiera tysiąc śrub zapakowanych w dwadzieścia toreb, po pięćdziesiąt śrub w każdej. Każda z tych toreb opatrzona jest etykietą opakowania, pojemnik opatrzony jest etykietą Single lub Mixed Single.

  Pozycja kosztu dla klauzuli 92

  To pole pokazuje pozycję kosztu dla procesu Clause 92 FIAT Chrysler Automobiles. Na podstawie kontraktu dot. powiązanej pozycji Clause 92 umożliwia dostawcy wysłanie żądania o zwrot kosztów za opakowanie jednorazowe. Taka sytuacja może nastać w przypadku gdy należało użyć pojemników zwrotnych, ale były niedostępne.

  Uwaga

  Nazwa pozycji musi pasować do nazwy pozycji w systemie ERP.

  Konsoliduj pojemniki, gdy typ WPW jest z poleceniem wysyłki.
  Kontenery są konsolidowane, jeśli typ ASN jest ustawiony na Z poleceniem wysyłki.
  Sortuj etykiety według pola druku logistycznego (malejąco)
  Etykiety są sortowane według Pola druku logistycznego w porządku malejącym.
  Dodaj datę juliańską do pola trasy w dostawie
  Jeśli to pole wyboru jest włączone, trasa dostawy jest skracana do trzech ostatnich cyfr, a następnie łączona z dniem juliańskim. Następnie te informacje są publikowane w polu Trasa na stronie Dostawy w sekcji Wysyłka oraz w dokumentach przewozowych.
  Typ etykiet miejsc docelowych
  Ta etykieta stosowana jest na jednostkę obsługi transportu. Etykieta zawiera jedynie informacje o miejscu docelowym dla jednostki obsługi transportu. Nie zawiera żadnych informacji o pozycji.
  Typ etykiety Mixed Master
  Ta etykieta identyfikuje konkretną pozycję jako część jednostki obsługi transportu. Jest ona stosowana dla mieszanego opakowania zewnętrznego i zazwyczaj drukowanych jest wiele etykiet Mixed Master.
  Ostrzeżenie
  Różni partnerzy handlowi stosują różne kryteria określającego kiedy należy wydrukować etykietę. Etykieta jest zazwyczaj stosowana razem z etykietą Mixed Load Label lub Mixed Label.
  Typ etykiety Quick Receive
  Ten typ etykiety ułatwia proces, który obejmuje odbiór wysyłki. Zawiera on zazwyczaj wysyłkę lub numer WPW w formacie kodu kreskowego. Pozwala na odbiór jednostki obsługi transportu, wysyłki lub pojemnika za pomocą skanowania kodu kreskowego identyfikatora.
  Uwaga

  Etykieta Quick Receive jest drukowana jako część zadania printQuickReceiveLabelsTask. Za pomocą ustawienia typu etykiety Quick Receive można skonfigurować etykietę dostawy, etykietę wysyłki lub kilka etykiet jednostki załadunkowej transportu do wydrukowania.

  Minimalny status do przetwarzania zadań etykiet Quick Receive
  To pole pokazuje minimalny stan wymagany do przetworzenia etykiety szybkiego odbioru.
  Typ etykiety Mixed Single
  Niektórzy partnerzy handlowi wymagają dostawy więcej niż jednej pozycji w jednym wewnętrznym opakowaniu. Wymaganie może zostać spełnione przy użyciu pojemników wirtualnych. Dodatkowo użytkownik będzie musiał wybrać typ etykiety Mixed Single. Typ etykiety Mixed Single zawiera informacje o więcej niż jednej pozycji.
  Użyj pojemników pośrednich w WPW
  Ostrzeżenie
  Zaznacz to pole wyboru tylko w przypadku wyraźnego żądania partnera handlowego. Pojemniki pośrednie to pojemniki, którym nie przypisano innej roli w strukturze opakowań. Można zaznaczyć to pole wyboru, jeśli pracujesz z co najmniej trzema poziomami prawdziwych opakowań bez opakowania pomocniczego. Zewnętrzny poziom jest reprezentowany przez zewnętrzne opakowanie główne lub mieszane. Wewnętrzny poziom jest reprezentowane przez pojedyncze opakowanie. Poziom pośredni jest reprezentowany przez pośrednie opakowanie. Jeśli odznaczono to pole wyboru, pojemniki pośrednie są deklarowane jako pomocnicze opakowanie. Wszystkie zawarte w nich skrzynki są przypisane bezpośrednio do pojemnika nadrzędnego pakietu.
  Automatycznie ustaw dostawę główną na stan Zakończone
  Automatycznie ustawia status przesyłki głównej na Kompletna, jeśli dołączone dostawy zostały ukończone.
  Dodaje dane sortowania do żądania druku etykiet, aby etykiety mogły być tworzone w kolejności numerów wierszy wysyłek.
  Etykiety są generowane i drukowane w kolejności numerów wierszy wysyłki.
  Przewidywana data dostawy
  Tabela 1. Opcje na liście rozwijanej:
  Opcja Opis
  Puste Oczekiwana data dostawy jest pobierana z pojedynczej instancji tej daty w BOD SyncShipment. Ta data nie musi być najwcześniejszą datą.
  Najwcześniejsza oczekiwana data dostawy Najwcześniejsza oczekiwana data dostawy z poziomu szczegółów całego WPW jest drukowana jako Oczekiwana data dostawy. Ta data jest drukowana na poziomie nagłówka etykiet/dokumentów wysyłkowych dla wybranego klienta.
  Uwaga

  Ta wartość daty pojawia się w polu Oczekiwana data przybycia na karcie Przewoźnik i transport na stronie Dostawy.

  Pomiń ID partii w dokumentach wychodzących
  Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas identyfikator partii jest dołączony do ASN i drukowany na etykietach.
 11. Na karcie Wartości właściwości 4 określ następujące informacje:
  Drukuj NIP
  Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas numer NIP jest dołączony do polecenia drukowania i drukowany na liście przewozowym.
  Drukuj adres „Wysyłka w imieniu” dla dokumentów dla przewoźnika
  Uwaga

  To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wysyłka w imieniu zostało zaznaczone na stronie Informacje o nadawcy w menu Wysyłka > Konfiguracja.

  Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję „Wysyłka w imieniu” dla dokumentów dla przewoźnika w procesach dostaw bezpośrednich. Przykładem takich dokumentów skierowanych do przewoźnika jest list przewozowy. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, listy przewozowe wykorzystują informacje o dostawcy i nadawcy pochodzące od strony dostawcy, a nie od poddostawcy.
  Drukuj adres „Wysyłka w imieniu” dla dokumentów dla klienta
  Uwaga

  To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wysyłka w imieniu zostało zaznaczone na stronie Informacje o nadawcy w menu Wysyłka > Konfiguracja.

  Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję „Wysyłka w imieniu” dla dokumentów dla klienta w procesach dostaw bezpośrednich. Dokumenty te obejmują etykiety pojemników, dokumenty dostawy, listy przewozowe EDI itp. Wszystkie tego typu dokumenty wykorzystują informacje o dostawcy i nadawcy pochodzące od strony dostawcy, a nie od poddostawcy. Obejmują one również numery identyfikacyjne, takie jak DUNS lub identyfikatory, które są nadawane przez klienta końcowego w celu identyfikacji dostawcy.
  Drukuj adres „Wysyłka w imieniu” dla dokumentów celnych
  Uwaga

  To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wysyłka w imieniu zostało zaznaczone na stronie Informacje o nadawcy w menu Wysyłka > Konfiguracja.

  Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć funkcję „Wysyłka w imieniu” dla dokumentów celnych w procesach dostaw bezpośrednich. Przykładem tego są świadectwa przewozowe, które są wykorzystywane w spedycji. Świadectwa przewozowe wykorzystują informacje o dostawcy i nadawcy pochodzące od strony dostawcy, a nie od poddostawcy.
  Użyj wewnętrznego identyfikatora wersji
  Ta opcja określa informacje, które są wyświetlane w polu Poziom zmiany konstrukcyjnej w wierszach wysyłki dostawy oraz drukowane na etykietach. Domyślnie ta opcja jest niezaznaczona:
  Jeśli ta opcja jest nieaktywna, Poziom zmiany konstrukcyjnej jest ustawiony na referencyjny Numer wersji wiersza wysyłki. Jeśli nie jest dostępna, pole jest ustawione na referencyjny poziom wersji wiersza wysyłki. Jeśli nie jest dostępna, Poziom zmiany konstrukcyjnej jest ustawiony na wartość Null.
  Jeśli ta opcja jest aktywna, Poziom zmiany konstrukcyjnej jest ustawiony na ShipmentItem/ItemID/RevisionID. Jeśli nie jest dostępna, Poziom zmiany konstrukcyjnej jest ustawiony na wartość Null.
 12. Kliknij przycisk OK i kliknij przycisk Zapisz.