Omówienie

Zgłaszanie alertów w aplikacji jest kontrolowane przez osobną usługę. Usługa alertów wykorzystuje ION Messaging Service (IMS) do wysyłania alertów do ION Pulse Engine. Użytkownik otrzymuje komunikat alertu w Infor Ming.le.

Usługa alertów umożliwia konfigurację miejsca docelowego alertu. W razie potrzeby można zmienić domyślne miejsce docelowe alertu. Miejsce docelowe alertu jest zdefiniowane jako Grupa dystrybucyjna Infor Ming.le. W konsekwencji alert może zostać wysłany do użytkowników, którzy są członkami Grupy dystrybucyjnej Infor Ming.le. Komunikat alertu może być wyświetlany w obsługiwanych językach. Odpowiedni komunikat alertu jest wybierany na podstawie języka użytkownika.

W sekcji Alerty można przeglądać i sprawdzać listę alertów, które zostały zgłoszone przez aplikację. Użytkownik może zarządzać konfiguracjami alertów.