Przeglądanie szczegółów komunikatów

Widok szczegółowy strony Zarządzanie komunikatami pokazuje szczegóły wybranego komunikatu.

Aby przeglądać szczegóły komunikatu:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Zarządzanie komunikatami.
 2. Kliknij przycisk Analiza komunikatu.
 3. Przeglądaj informacje nagłówka wybranego komunikatu:
  Identyfikator partnera
  Identyfikator partnera to węzeł hierarchii konfiguracji, który identyfikuje partnera do komunikacji lub grupę partnerów do komunikacji.
  Standard komunikatu
  Standard komunikatu definiuje format lub strukturę komunikatu. Przykłady to ASC X12, UN-EDIFACT, XML lub BOD.
  Błąd drukowania
  To pole pokazuje wartość prawda, jeśli nie powiedzie się polecenie drukowania.
  Typ komunikatu
  Typ komunikatu definiuje treść komunikatu. Przykłady to VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830 Harmonogram planowania z możliwością wydawania, lub ASC X12 862 Harmonogram wysyłki. Typ komunikatu zależy od standardu komunikatu.
  Identyfikator dokumentu
  To pole pokazuje numer dokumentu oryginalnego komunikatu powiadomienia o wcześniejszej wysyłce.
  Numer odwołania do transmisji
  To pole określa numer odwołania do transmisji dla komunikatów wychodzących. W obszarze Transformacja numer odwołania do przeniesienia jest zwiększany o jeden przy każdym transferze komunikatu.
  Status komunikatu
  Istnieją następujące komunikaty o stanie:
  • Nowe: Komunikat jest utworzony.
  • Trwa przetwarzanie: Komunikat jest obecnie przetwarzany.
  • Przetworzone: Komunikat jest przetworzony i ukończony.
  • Oczekiwanie na transformację: Komunikat czeka na transformację.
  • Gotowe do opublikowania: Komunikat jest gotowy do opublikowania.
  • Błąd: Transformacja komunikatu nie powiodła się.
  • Oczekiwanie na BOD CarrierRoute: Transformacja komunikatu oczekuje na BOD CarrierRoute, aby zakończyć przetwarzanie BOD Shipment.
  • Do przetworzenia: Komunikat musi zostać przetworzony.
  • Do usunięcia: Komunikat musi zostać usunięty.
  Otrzymano notę aplikacji?
  Pole to pokazuje, czy w odpowiedzi na opublikowany wcześniej komunikat WPW dostępny jest przychodzący komunikat noty aplikacji:
  • Nieoczekiwane: Opublikowany komunikat WPW, dla którego nie oczekuje się powiadomienia nadawcy przez komunikat noty aplikacji.
  • Oczekujące: Opublikowany komunikat WPW, dla którego oczekuje się noty aplikacji. Status tych komunikatów WPW to Oczekujący po transformacji, jeśli pole Oczekiwana nota aplikacji na stronie Identyfikatory partnerów jest ustawione na Oczekiwane.
  • Otrzymano: Opublikowany komunikat WPW, dla którego otrzymano notę aplikacji bez błędów raportowania. Proces transformacji został zakończony pomyślnie.
  • Wysłano alert: Opublikowany komunikat WPW, dla którego w tych przypadkach wysłano komunikat alertu do użytkownika:

   Otrzymano notę aplikacji, która zgłasza błędy dotyczące wcześniej wysłanego komunikatu WPW.

   Oczekiwany jest komunikat noty aplikacji, ale zdefiniowany czas oczekiwania na stronie Identyfikatory partnerów został przekroczony.

  Noty aplikacji można sprawdzić na stronie Nota aplikacji.

  Status potwierdzenia funkcjonalnego
  To pole pokazuje status Potwierdzenia funkcjonalnego w odpowiedzi na wcześniej wysłany komunikat EDI.
  • Nieoczekiwane: Komunikat EDI, dla którego nie oczekuje się powiadomienia nadawcy przez komunikat Powiadomienia funkcjonalnego.
  • Oczekujące: Komunikat EDI, dla którego oczekiwane jest Potwierdzenie funkcjonalne. Status tych komunikatów EDI to Oczekujące po transformacji, jeśli pole Oczekiwane potwierdzenie funkcjonalne na stronie Identyfikatory partnerów jest ustawione na Oczekiwane.
  • Wysłano alert: Opublikowany komunikat EDI, dla którego w tych przypadkach wysłano komunikat alertu do użytkownika:

   Otrzymano Potwierdzenie funkcjonalne, które zgłasza błędy dotyczące wcześniej wysłanego komunikatu EDI.

   Oczekiwany jest komunikat potwierdzenia funkcjonalnego, ale zdefiniowany czas oczekiwania na stronie Identyfikatory partnerów został przekroczony.

  • Zaakceptowano: Opublikowany komunikat EDI, dla którego otrzymano Potwierdzenie funkcjonalne bez zgłaszania błędów. Proces transformacyjny został pomyślnie zaakceptowany.
  • Zaakceptowano z błędami: Opublikowany komunikat EDI, dla którego otrzymano Potwierdzenie funkcjonalne z błędami raportowania. Proces transformacyjny został zaakceptowany pomimo błędów.
  • Odrzucono, uwierzytelnianie komunikatu: Potwierdzenie funkcjonalne zostało odrzucone, ponieważ komunikat EDI wymaga uwierzytelnienia.
  • Częściowo zaakceptowano: Opublikowany komunikat EDI, dla którego otrzymano Potwierdzenie funkcjonalne z błędami raportowania. Proces transformacyjny został częściowo zaakceptowany.
  • Odrzucono: Potwierdzenie funkcjonalne zostało odrzucone z powodu błędów.

  Komunikaty Potwierdzenia funkcjonalnego można sprawdzić na stronie Potwierdzenie funkcjonalne.

  Częstotliwość publikowania
  To pole definiuje częstotliwość publikacji komunikatu. Standardowa częstotliwość publikacji to Natychmiast.
  Kierunek komunikatu
  Komunikaty przychodzące mają kierunek komunikatu Przychodzący, a komunikaty wychodzące Wychodzący.
  Numer sekwencji komunikatu
  Komunikaty są kolejno ponumerowane w porządku, w jakim są przetwarzane.
  Numer sekwencji komunikatu w imporcie
  Ten numer sekwencyjny jest powiązany z kolumną Numer sekwencyjny komunikatu na stronie Importowanie komunikatów. Na tej stronie można użyć numeru sekwencyjnego do wyszukania pierwotnie zaimportowanego komunikatu.
  Lokalizacja
  Lokalizacja to położenie geograficzne organizacji, która jest związana z danymi lub transakcją. Może to być np. magazyn, miejsce produkcji lub biuro. Przedmioty są wysyłane do lub z określonej lokalizacji. Przykładowe lokalizacje to magazyn, miejsce rozładunku oraz nadawca.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  Usługa publikowania
  Usługa publikowania określa usługę docelową, do której jest przekazywany komunikat.
  • Usługa komunikacji: Przekształcone komunikaty są przekazywane do Usługi komunikacji i wysyłane do zewnętrznego partnera komunikacyjnego.
  • Usługa ION Connector: Komunikaty są przekazywane do usługi ION Connector i publikowane w ION.
  • Brak publikowania: Komunikaty nie są publikowane.
 4. Na karcie Komunikat źródłowy przeglądaj i sprawdzaj format źródłowy komunikatu przed transformacją. Format źródłowy zależy od standardu komunikatu oraz typu komunikatu pierwotnego.
 5. Na karcie Komunikat docelowy przeglądaj i sprawdzaj format docelowy komunikatu po transformacji. Komunika jest przekształcany z formatu źródłowego do formatu docelowego zgodnie ze zdefiniowaną regułą transformacji.
 6. Na karcie Żądanie druku są wyświetlone status i treść żądania druku do wydrukowania. Można sprawdzić i ewentualnie wydrukować ponownie polecenia drukowania, które zostały utworzone.
 7. Na karcie Komunikat pośredni jest wyświetlana struktura XML komunikatu przychodzącego. Można przejrzeć i sprawdzić strukturę komunikatu XML. Jest to opcja, jeśli mapowanie arkusza stylów do konwersji komunikatu zostało zmienione lub zostały utworzone nowe mapowania.
  Jako warunek wstępny udanej konwersji komunikatu, komunikat EDI musi zostać przekształcony na strukturę XML. Na podstawie struktury XML komunikatu można utworzyć BOD, który zawiera treść komunikatu. Mapowanie arkusza stylów przyjmuje strukturę XML komunikatu jako źródło wejściowe do utworzenia komunikatu docelowego.