Edytowanie szczegółów dostawy

Można edytować szczegóły dostawy i dodawać lub zmieniać dane dostawy. Patrz „Wysyłka”.

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje.
  Tryb Edytuj zawiera następujące przyciski:
  Opcja Opis
  Wczytaj ponownie konfigurację Powoduje ponowne załadowanie wyświetlanej dostawy, w tym zmiany w danych podstawowych i konfiguracji.
  Wyświetl konfigurację Pokazuje dane konfiguracyjne
  Wyświetl wpisy dziennika Pokazuje wpisy dziennika
  Uwaga

  W oknie dialogowym Wpisy dziennika można użyć Odśwież, aby wczytać ponownie wpisy dziennika bez zamykania okna dialogowego.

  Przeglądanie faktury Pokazuje informację o fakturze dostawy
  Funkcje dostawy głównej Pole listy zawiera następujące opcje:
  • Konsoliduj do dostawy głównej – gdy ta opcja jest wybrana, pojawia się komunikat z prośbą o potwierdzenie, że wybrane wysyłki mają być skonsolidowane w nową dostawę główną.
  • Dodaj do istniejącej dostawy głównej – po wybraniu tej opcji pojawia się okno dialogowe Dostawy główne, w którym można wybrać jedną lub więcej dostaw głównych do dodania. Po kliknięciu przycisku OK otworzy się strona Dostawa główna, na której w razie potrzeby możesz edytować szczegóły. Zapisz zmiany.
  • Usuń z dostawy głównej – gdy ta opcja jest wybrana, pojawia się komunikat z prośbą o potwierdzenie, że wybrane wysyłki mają być usunięte z ich dostawy głównej.
  Uwaga

  Za pomocą tych przycisków można automatycznie odświeżyć dane. Wyświetlane są tylko dostępne przyciski.

  Nagłówek zawiera omówienie danych dostawy.

  Ładunek
  Numer jest przesyłany z systemu ERP. Szereg numerów jest konfigurowalny.
  Typ
  To pole określa typ ładunku:
  • Dostawa: Wskazuje jeden zbiór wysyłek, który ma zostać przetransportowany od jednego nadawcy do jednego adresata za pomocą jednego środka transportu.
  • Dostawa pro forma: Wskazuje pojedynczą wysyłkę.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Data dostawy
  To pole pokazuje datę, w której towary są w drodze do ich miejsca przeznaczenia.
  Data przybycia
  To pole pokazuje datę dostarczenia towarów do adresata.
  Status
  Ta tabela pokazuje stan dostawy:
  Status Opis
  Nowe
  Anulowane
  Zakończono

  Dostawa jest zakończona.

  Otrzymano komunikat BOD CarrierRoute, który zawiera numer dostawy i listę zawartych wysyłek.

  Wszystkie zawarte wysyłki mają stan Wysłano.

  Do wydruku Status Do wydruku umożliwia wielokrotne drukowanie dokumentów wysyłkowych po otrzymaniu BOD. Status Do wydruku ma zastosowanie, gdy BOD zawierają następujące specyfikacje:
  • Wysyłka jest przygotowana
  • Trasa przewoźnika jest wybrana przez przewoźnika
  • Jeśli istnieje jedna lub więcej faktur, to każda z nich jest ustawiona na proforma
  • Każdy z tych BOD wymaga również statusu sprawdzania poprawności PrintDocuments
  Niekompletne Stan Niekompletne jest nadawany, kiedy odebrano komunikat BOD CarrierRoute, ale odbiór nastąpił, zanim wszystkie zawarte wysyłki otrzymały stan Wysłano.
  Przetworzone Stan Przetworzone jest nadawany po wykonaniu wszystkich zadań dla danej dostawy.
  Archiwizowane
  Status przetwarzania
  To pole wskazuje stan przetwarzania:
  • Powodzenie: Komunikat został przekazany pomyślnie.
  • Niepowodzenie: Nie udało się przesłać komunikatu.
  • Ponowne zatwierdzenie: To pole jest przeznaczone do użycia w przyszłości.
  • Ostrzeżenie: Przesłanie komunikatu wywołało ostrzeżenie.
  Tryb
  To pole wskazuje tryb dostawy:
  • Dostawa bezpośrednia: Transport musi być wysłany bezpośrednio z miejsca produkcji do miejsca przeznaczenia (OEM). W tym trybie lokalizacja miejsca rozładunku to lokalizacja miejsca rozładunku producenta oryginalnego wyposażenia.
  • Wewnętrzna dostawa pośrednia: Transport jest realizowany przez dostawcę usług logistycznych, który znajduje się u producenta oryginalnego sprzętu. Towar jest wysyłany bezpośrednio do ESP. W drugim etapie towar jest dostarczany do OEM. W tym trybie miejsce rozładunku to miejsce rozładunku ESP, a docelowe miejsce rozładunku to miejsce rozładunku OEM. ESP znajduje się w zakładzie OEM.
  • Zewnętrzna dostawa pośrednia: Transport jest realizowany przez zewnętrznego dostawcę usług logistycznych (ESP). Towar jest wysyłany bezpośrednio do ESP. W drugim etapie towar jest dostarczany do OEM. W tym trybie miejsce rozładunku to miejsce rozładunku ESP, a docelowe miejsce rozładunku to miejsce rozładunku OEM.
  Status opakowania
  To pole pokazuje stan opakowania. Stan Nie zapakowano, Częściowo rozpakowano lub Częściowo odpakowano wskazuje, że pakowanie należy wykonać ręcznie.

  Dostępne są następujące stany:

  • Nie zapakowano: Nie zapakowano
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  • Częściowo rozpakowano: Częściowo zapakowano w wirtualny pojemnik
  • Odpakowano: Celowo zapakowano w wirtualnym pojemniku
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Trasa
  To pole pokazuje kod trasy dostawy.
  Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Dodaj datę juliańską do pola trasy w dostawie na liście kodów Klienci, trasa dostawy zostaje skrócona do trzech ostatnich cyfr. Następnie jest łączona z dniem juliańskim. Informacja ta jest publikowana w polu Trasa i w dokumentach dostawy.
 5. Rozwiń Informacje o miejscu rozładunku.
 6. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.

  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.

  Nazwa
  Przeglądaj lub określ nazwę lokalizacji, która jest stosowana z identyfikatorem miejsca rozładunku w celu określenia, dokąd wysyłany jest towar.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zakład EDI
  To pole wskazuje numer zakładu klienta, do którego mają być dostarczone towary. Numer zakładu jest obsługiwany przez zatwierdzenia EDI klienta.
  Miejsce rozładunku EDI
  To pole wskazuje identyfikator klienta opisujący konkretną lokalizację, do której mają być dostarczone towary. Miejsce rozładunku EDI jest przekazywane przez komunikaty EDI klienta.
 7. Rozwiń pole Informacje o docelowym miejscu rozładunku.
  Docelowe miejsce rozładunku

  To pole jest używane tylko wtedy, gdy adres miejsca rozładunku należy do zewnętrznego dostawcy usług logistycznych (LSP).

  Miejsce rozładunku pokazuje, gdzie dostarczane są towary. Mówiąc inaczej, jest to lokalizacja LSP. Jeśli towary dostarczane są najpierw do LSP, to pole pokazuje miejsce docelowe. To pole wskazuje identyfikator lokalizacji, do której towary są docelowo dostarczane.

  Nazwa
  To pole pokazuje lokalizację, do której dostarczane są towary. Jeśli towary są najpierw dostarczane do zewnętrznego dostawcy usług, to pole pokazuje nazwę miejsca docelowego.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
 8. Rozwiń pole Informacje o klientach.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną po stronie klienta.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu klienta.
  Faks
  To pole pokazuje numer faksu klienta.
  Adresy e-mail
  Wyświetlą się adresy e-mail klienta.
  Anulowanie WPW obsługiwane
  To pole wyboru wskazuje czy obsługiwane jest Anulowanie WPW. Patrz „Anulowanie WPW”.
 9. Rozwiń Informacje o nadawcy. Zazwyczaj ta sekcja zawiera informacje o miejscu w magazynie.
 10. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Nadawca
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Z tej lokalizacji, na przykład z magazynu, wysyłana jest wysyłka. Patrz „Konfigurowanie informacji o nadawcy”.
  Nazwa
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Jest to lokalizacja, z której wysyłana jest wysyłka, na przykład magazyn.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole wskazuje kraj, w którym wyprodukowano daną pozycję.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zewnętrzny numer dostawcy
  To pole pokazuje zewnętrzny numer dostawcy. Dostawca to firma spoza organizacji, która dostarcza materiały w zamian za zapłatą.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną, która odpowiada za tą konkretną relację z klientem lub miejscem rozładunku, po stronie dostawcy.
  Uwaga

  Jeśli komunikat BOD Shipment określa element LastModificationPerson, w polu Osoba odpowiedzialna wyświetla się zawartość elementu LastModificationPerson.

  Ostatnio modyfikowane przez
  Jeśli element LastModificationPerson jest dostarczony przez BOD Wysyłka, to wartość tego elementu jest wyświetlana w polu Ostatnio zmodyfikowane przez. Odnosi się ono do osoby, która jest odpowiedzialna.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu nadawcy.
  Faks
  Wyświetla się numer faksu nadawcy.
  Adresy e-mail
  Wyświetlane są adresy e-mail nadawcy.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Lokalizacja
  To pole pokazuje kod, który identyfikuje lokalizację podmiotu gospodarczego.
 11. Kliknij kartę Przewoźnik i transport.
  Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Data dokumentu
  To pole pokazuje datę utworzenia dokumentu.
  Oczekiwana data przybycia
  Niektórzy partnerzy handlowi, np. PSA, wymagają podania szacowanej daty przybycia (przewidywanej daty dostawy) tak, jak ją podał klient. Data ta może być wysłana w dodatku do lub zamiast planowanej daty dostawy.
 12. Rozwiń pole Informacje o transporcie.
 13. Przejrzyj i określ następujące informacje:
  Środek transportu 1
  Pole pokazuje typ identyfikacji ruchu towarowego.
  Uwaga

  Można skonfigurować ustawienia domyślne.

  • Numer PRO: Numer PRO, numer ciągły, to numer śledzenia wysyłki używany przez niektórych przewoźników jako odniesienie do ruchu towarowego. Jeśli przewoźnik zastosuje numer PRO dla ładunku, otrzymasz go w wiadomości e-mail od agenta.
  • Numer głównego lotniczego listu przewozowego: Główny numer jest przypisany do całej wysyłki. Twój przewoźnik lotniczy poda numer lotniczego listu przewozowego przypisany do wysyłki. Ten numer jest wykorzystywany w ruchu lotniczym jako element lotniczego listu przewozowego.
  • Numer lotniczego listu przewozowego: Lotniczy list przewozowy to kontrakt, który reguluje transport do klienta. Numer lotniczego listu przewozowego to odniesienie przypisane przez przewoźnika lotniczego do dokumentu przewozowego. Nie jest tworzony zgodnie ze standardem.
  • Kod transakcji: Kod transakcji jest wymaganym elementem zamówienia wysyłki.
  • Numer głównego morskiego listu przewozowego: Morski list przewozowy służy jako pokwitowanie dla ładunku i jako kontrakt dotyczący transportu zawarty pomiędzy eksporterem a przewoźnikiem. Główny numer jest przypisany do całej wysyłki.
  • Numer morskiego listu przewozowego: Numer morskiego listu przewozowego to odniesienie przypisane przez przewoźnika morskiego do dokumentu przewozowego.
  • Numer urządzenia: Sekwencyjna lub numeryczna część numeru kodu jednostki urządzenia.
  • Numer plomby: Numer plomby to numer plomby wysyłki, którą klient wydał dla zabezpieczenia wysyłki.
  • Numer tablicy rejestracyjnej: Każda ciężarówka posiada tablicę rejestracyjną, które ma swój unikatowy identyfikator. Identyfikator może składać się z cyfr i liter.
  • Numer wykazu: Wykaz dostarcza informacji o odbiorcach, nadawcach, nazwach produktów itd. Dodatkowo zawarte są informacje o tym, jak należy traktować dostawę do czasu dostarczenia. Wykaz jest wysyłany z towarami do dostaw.
  • Ogólny numer drobnicy: Drobnica odnosi się do towarów, które muszą być wysyłane oddzielnie.
  • Numer paczki: Numer śledzenia wysyłki podawany jest zazwyczaj przez dostawców ekspresowych usług transportowych.
  • Numer lotniczego listu przewozowego: Każdy lotniczy list przewozowy zawiera numer śledzenia wysyłki, z którego można skorzystać w celu śledzenia postępów pakietu w transporcie i potwierdzenia informacji o wysyłce.
  • Nazwa pojazdu/statku: Nazwa statku lub pojazdu stanowi element informacji o statku lub pojeździe dla każdej wysyłki.
  • Numer śledzenia wysyłki: Jest to numer szybkiego ruchu przewozowego od dostawcy usług kurierskich, ekspresowych lub spedycyjnych.
  Środek transportu 2
  Określ dodatkowy środek transportu.
  Środek transportu 3
  Określ dodatkowy środek transportu.
  Numer dostawy klienta
  To pole pokazuje identyfikator transportu przewoźnika, który jest używany do transportu towarów. Ten identyfikator został wstępnie zdefiniowany przez klienta. Identyfikator transportu jest podobny do numeru dostawy lub do numeru arkusza odbioru, który łączy dostawy w jedną dostawę. Identyfikator transportu może być stosowany w dokumentach WPW i na wydrukach.
  Kod ładunku
  Ten kod identyfikuje grupę ładunku, do której należy wiersz: Przewoźne opłacone, Odbiorca płaci przewoźne lub Fracht strony trzeciej.
  Numer autoryzacji
  Pole to pokazuje numer autoryzacji transportu.
  Kod przyczyny
  To pole pokazuje kod, który identyfikuje przyczynę przekroczenia kosztów transportu.
  Patrz "Informacje na temat procesu AETC".
  Kod odpowiedzialności
  To pole pokazuje kod, który identyfikuje odpowiedzialność za przekroczenie kosztów transportu.

  Patrz "Informacje na temat procesu AETC".

  Identyfikator środku transportu 1
  Określ numer śledzenia paczki podawany zazwyczaj przez dostawców ekspresowych usług transportowych. W zależności od środków transportu numer śledzenia przesyłki może być, na przykład, numerem rejestracyjnym (w przypadku samochodu ciężarowego).
  Identyfikator środku transportu 2
  Określ numer śledzenia paczek środka transportu 2.
  Identyfikator środku transportu 3
  Określ numer śledzenia paczek środka transportu 3.
  Warunki dostawy
  To pole pokazuje kod warunków dostawy.
  Opis warunków dostawy
  To pole pokazuje opis kodu warunków dostawy.
  Warunki dostawy — Oznaczone miejsce
  To pole pokazuje lokalizację, w której następuje przekazanie własności lub tytułu prawnego do towarów.
  Wysłano dokument transportowy
  Po zaznaczeniu tego pola wyboru generator TSB drukuje dokumenty wysyłki i transportu zgodnie z rekomendacją VDA 4939. Proces składa się z dwóch etapów:
  • Komunikat BOD Shipment jest wysyłany do obszaru Transformacja, gdy zadanie WPW jest wykonywane po raz pierwszy. Ten komunikat BOD jest wysyłany do generatora z obszaru Transformacja, gdzie następuje zakończenie przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie komunikatu BOD przebiegło pomyślne, to pole wyboru jest zaznaczone. Proces ten jest zazwyczaj wykonywany automatycznie.
  • Aby utworzyć WPW EDI należy ręcznie przeprowadzić przetwarzanie zadania WPW dla tej dostawy. Możesz tego dokonać, jeżeli pole wyboru jest zaznaczone. Komunikaty BOD są ponownie przekazywane do obszaru Transformacja i generowany jest dokument WPW EDI. Pole wyboru zostaje wtedy odznaczone.
  Kod opisu środka transportu
  To pole identyfikuje środek, za pomocą którego przewoźnik przewozi przedmioty. Opcje mogą obejmować standardową ciężarówkę z przyczepą lub bez przyczepy, naczepę, ciężarówkę z otwieraną podłogą itp.
 14. Rozwiń pole Informacje o przewoźniku. Ta sekcja zawiera informacje na temat przewoźnika, który transportuje dostawę.
 15. Przejrzyj i określ informacje na temat przewoźnika, który dokonał transportu dostawy:
  Przewoźnik
  Przewoźnik jest stroną odpowiedzialną za transport towarów.
  Nazwa przewoźnika
  To pole zawiera nazwę przewoźnika.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zewnętrzny numer przewoźnika
  To pole zawiera numer przewoźnika klienta. To pole jest używane przez partnerów handlowych na dokumentach dostawy i listach przewozowych.
  SCAC
  Nr SCAC (Standard Carrier Alpha Code) to kod unikatowy służący do identyfikacji firm transportowych.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną po stronie przewoźnika.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu przewoźnika.
  Faks
  To pole pokazuje numer faksu przewoźnika.
  Adresy e-mail
  Wyświetlane są adresy e-mail przewoźnika.
  Uwaga

  Jeśli zmienisz typ interfejsu lub wariant usługi w widoku dostawy, należy ponownie załadować konfigurację.

 16. Rozwiń pole Informacje o przewoźniku pośredniczącym.
 17. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Przewoźnik
  To pole pokazuje przewoźnika pośredniczącego. Chociaż przewoźnik jest odpowiedzialny za nadzór procesu transportu, część procesu transportu jest często wykonywana przez przewoźnika pośredniczącego.
  Nazwa przewoźnika pośredniczącego
  To pole pokazuje nazwę przewoźnika pośredniczącego.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zewnętrzny numer przewoźnika pośredniczącego
  To pole pokazuje numer przewoźnika pośredniczącego.
  SCAC
  Nr SCAC (Standard Carrier Alpha Code) to kod unikatowy służący do identyfikacji firm transportowych.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną po stronie przewoźnika pośredniczącego.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu przewoźnika pośredniczącego.
  Faks
  To pole pokazuje numer faksu przewoźnika pośredniczącego.
  Adresy e-mail
  Wyświetlane są adresy e-mail przewoźnika pośredniczącego.
 18. Rozwiń pole Informacje o przewoźniku tranzytowym.
 19. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Przewoźnik tranzytowy
  Przewoźnik tranzytowy jest wymagany w celu rozliczania transakcji handlu zagranicznego. Transakcje handlu zagranicznego to transakcje, gdzie towar jest transportowany przez dany kraj, ale nie jest przechowywany, modyfikowany lub przetwarzany na obszarze tego kraju.
  Nazwa przewoźnika tranzytowego
  To pole pokazuje nazwę przewoźnika tranzytu.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zewnętrzny numer przewoźnika tranzytowego
  To pole pokazuje nazwę przewoźnika tranzytu, która jest stosowana przez danego przewoźnika tranzytu.
  SCAC
  Nr SCAC (Standard Carrier Alpha Code) to kod unikatowy służący do identyfikacji firm transportowych.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną po stronie przewoźnika tranzytowego.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu przewoźnika tranzytowego.
  Faks
  To pole pokazuje numer faksu przewoźnika tranzytu.
  Adresy e-mail
  Wyświetlane są adresy e-mail przewoźnika tranzytowego.
 20. Rozwiń pozycję Informacje o frachcie strony trzeciej.
 21. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Identyfikator
  W tym polu podany jest identyfikator strony trzeciej odpowiedzialnej za uiszczenie opłat za fracht.
  Nazwa
  To pole pokazuje nazwę strony trzeciej.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu strony trzeciej.
  Faks
  To pole pokazuje numer faksu strony trzeciej.
  Adresy e-mail
  Wyświetlane są adresy e-mail strony trzeciej.
 22. Kliknij Wyświetl konfigurację u góry okna.
  Można przeglądać dane konfiguracyjne, które są używane do określenia, jaki typ wydruku ma być drukowany. Informacja ta jest wyświetlana dla każdego typu etykiety lub dokumentu.
  Aby zmienić wyświetlane informacje, należy edytować dane podstawowe, a następnie kliknąć przycisk Wczytaj konfigurację ponownie w celu aktualizacji danych konfiguracji.
 23. Przeglądaj następujące informacje:
  Typ listu przewozowego
  List przewozowy to dokument transportowy, który potwierdza umowę pomiędzy przewoźnikiem a kupującym transport na transport towarów. Typy listów przewozowych to na przykład lotniczy list przewozowy, list przewozowy CMR lub kolejowy dokument wysyłkowy. Kody danych głównych służą do obsługi listów przewozowych.
  Typ listu przewozowego EDI
  List przewozowy EDI, zgodnie z VDA 4912, to list przewozowy wysłany za pomocą EDI wraz z dokumentem WPW. Zawiera podsumowanie treści WPW.
  Typ specyfikacji zawartości opakowania
  Typ specyfikacji zawartości opakowania jest używany do tworzenia zadania drukowania w ramach zadania Drukuj specyfikację zawartości opakowania lub Drukuj etykiety specyfikacji zawartości opakowania.
  Typ dokumentu dostawy
  Dokument dostawy to dokument stworzony przez personel wysyłkowy, który towarzyszy wysyłce i wymienia zawartość wysyłki. Kody danych głównych służą do obsługi typów dokumentów dostawy.
  Minimalny status do przetwarzania zadania dokumentu dostawy
  Wybierz minimalny stan, który jest wymagany dla dokumentu do drukowania.

  Tabela przedstawia dostępne stany.

  Uwaga

  Stany pobierane są z listy kodów TaskProcessingForStatus.

  Status Opis
  Pełna dostawa Dla tej dostawy przetworzono komunikat BOD SyncCarrierRoute. Nie ma ona stanu Zakończono ani Przetworzono. Wszystkie wysyłki tej dostawy mają stan Wysłano.
  Dostawa do wydruku Dla tej dostawy zostały przetworzone BOD SyncCarrierRoute, SyncShipment i opcjonalny SyncInvoice. Wszystkie wysyłki tej dostawy mają status Do druku. Ponadto ten status pozwala na przetwarzanie dostaw o statusie Ukończono.
  Faktura Dla tej dostawy przetworzono komunikat BOD SyncCarrierRoute. Jego stan jest ustawiony na Zakończono lub Przetworzono. Stan dostawy Wyceniono to stan Wyceniono na podstawie faktury.
  Brak trybu drukowania Nie można przetworzyć zadania.
  Faktura pro forma Dla tej dostawy przetworzono komunikat BOD SyncCarrierRoute. Jego stan jest ustawiony na Zakończono lub Przetworzono. Stan dostawy Wyceniono to stan Wyceniono na podstawie faktury pro forma, Wycena mieszana lub Wyceniono na podstawie faktury.
  Zwolniona wysyłka Wszystkie zawarte wysyłki dostawy pro forma lub dostawy, które są obecnie dostępne, mają przynajmniej stan Zwolniono.
  Wysłana wysyłka Wszystkie zawarte wysyłki dostawy pro forma lub dostawy, które są obecnie dostępne, mają przynajmniej stan Wysłano.
  Przygotowana wysyłka Wszystkie zawarte wysyłki dostawy pro forma lub dostawy, które są obecnie dostępne, mają przynajmniej stan Przygotowano.
  Typ etykiety Master
  Etykieta główna stosowana jest na jednostkę obsługi transportu, która obejmuje opakowanie wewnętrzne zawierające taką samą pozycję. Z reguły zawiera informacje o jednostce obsługi transportu i zawartej w niej pozycji. Wybierz jeden z następujących typów etykiet:
  • Etykieta VDA 4902 (domyślne)
  • AIAG B-10
  • AIAG B-3
  • Etykieta Continental
  • Etykieta Destination
  • Etykieta ETI9
  • Etykieta Global Transport
  • Etykieta Item
  • Etykieta MAT
  • Etykieta Mixed Load
  • Brak typu etykiety
  • Etykieta Odette
  • Etykieta VDA 4902 z kodem matrycy danych
  Typ etykiety Single
  Zwykle etykieta Single jest stosowana dla pojedynczego opakowania wewnętrznego, które zawiera tylko jeden typ pozycji. Identyfikuje pojemnik i pozycję w nim zawartą. Zgodnie z VDA 4902 etykieta ta może być również stosowana dla pojemników, w przypadku których nie drukowana jest żadna etykieta dla opakowania wewnętrznego.
  Typ etykiety Mixed
  Typ etykiety Mixed stosowany jest na jednostkę obsługi transportu, która obejmuje opakowania wewnętrzne zawierające różne pozycje. Z reguły zawiera informacje o jednostce obsługi transportu, dostawcy oraz odbiorcy. Czasami zawiera również listę zawartych pozycji. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy etykieta stosowana jest jako element implementacji GTL, które stosują tę informację na kodzie kreskowym 2D.
  Typ etykiet miejsc docelowych
  Ta etykieta stosowana jest na jednostkę obsługi transportu. Etykieta zawiera jedynie informacje o miejscu docelowym dla jednostki obsługi transportu. Nie zawiera żadnych informacji o pozycji.
  Typ etykiety Mixed Load
  W przeciwieństwie do etykiety mieszanej etykieta ta jest stosowana w celu wskazania mieszanej jednostki obsługi transportu. Zazwyczaj zawiera ona napis MIXED LOAD, ale nie zawiera innych informacji. Jest stosowana razem z etykietą specyfikacji zawartości opakowania jednostki obsługi transportu lub listą etykiet Mixed Master.
  Ostrzeżenie
  Nie należy mylić tej etykiety z etykietami B10 i B16. W terminologii obszaru Wysyłka są one nazywane etykietami mieszanymi.
  Typ etykiety Mixed Master
  Ta etykieta identyfikuje konkretną pozycję jako część jednostki obsługi transportu. Jest ona stosowana dla mieszanego opakowania zewnętrznego i zazwyczaj drukowanych jest wiele etykiet Mixed Master.
  Ostrzeżenie
  Różni partnerzy handlowi stosują różne kryteria określającego, kiedy należy wydrukować etykietę. Etykieta jest zazwyczaj stosowana razem z etykietą Mixed Load Label lub Mixed Label.
  Typ etykiety Quick Receive
  Ten typ etykiety ułatwia proces, który obejmuje odbiór wysyłki. Zawiera on zazwyczaj wysyłkę lub numer WPW w formacie kodu kreskowego. Pozwala na odbiór jednostki obsługi transportu, wysyłki lub pojemnika za pomocą skanowania kodu kreskowego identyfikatora.
  Uwaga

  Etykieta Quick Receive jest drukowana jako część zadania printQuickReceiveLabelsTask. Za pomocą ustawienia typu etykiety Quick Receive można skonfigurować etykietę dostawy, etykietę wysyłki lub kilka etykiet jednostki załadunkowej transportu do wydrukowania.

  Tryb etykiety Quick Receive

  Wybierz tryb etykiety dla typu etykiety Quick Receive.

  Ta tabela pokazuje dostępne tryby etykiet.

  Typ etykiety Opis
  Etykieta Quick Receive na dostawę Tryb Etykieta Quick Receive na dostawę jest stosowany w celu ułatwienia odbioru dostaw.
  Etykieta Quick Receive na wysyłkę Tryb Etykieta Quick Receive na wysyłkę jest stosowany w celu ułatwienia odbioru wysyłek.
  Etykieta Quick Receive na jednostkę obsługi transportu Tryb Etykieta Quick Receive na jednostkę obsługi transportu jest stosowany, gdy jednostka obsługi transportu musi zostać zaopatrzona etykietą Quick Receive.
  Minimalny status do przetwarzania zadań etykiet Quick Receive
  To pole pokazuje minimalny stan wymagany do przetworzenia etykiety szybkiego odbioru.
  Typ etykiety specyfikacji zawartości opakowania jednostki obsługi transportu
  Ten typ etykiety stosowany jest dla wszystkich typów specyfikacji zawartości opakowania na poziomie jednostki obsługi transportu.

  Przykład: Specyfikacja mieszanego ładunku głównego firmy Ford, która zastępuje etykietę Mixed Master i zawiera każdą pozycję jednostki obsługi transportu. Numer pozycji oraz ilość są drukowane w czytelnej postaci. Są one również drukowane jako kody kreskowe.

  Typ etykiet opakowań
  Opakowania wewnętrzne mogą zawierać różne pozycje i pakiety. Pakiet zawiera zazwyczaj konkretną pozycję. Pakiet możesz zostać opatrzony etykietą. W tym przypadku wymagana jest etykieta opakowania.

  Na przykład, pojemnik zawiera tysiąc śrub zapakowanych w dwadzieścia toreb, po pięćdziesiąt śrub w każdej. Każda torba jest opatrzona etykietą opakowania, pojemnik opatrzony jest etykietą Single lub Mixed Single.

  Użyj pojemników pośrednich w WPW
  Ostrzeżenie
  Zaznacz to pole wyboru tylko w przypadku wyraźnego żądania partnera handlowego. Pojemniki pośrednie to pojemniki, którym nie przypisano innej roli w strukturze opakowań. Można zaznaczyć to pole wyboru, jeśli pracujesz z co najmniej trzema poziomami prawdziwych opakowań bez opakowania pomocniczego. Zewnętrzny poziom jest reprezentowany przez zewnętrzne opakowanie główne lub mieszane. Wewnętrzny poziom jest reprezentowane przez pojedyncze opakowanie. Poziom pośredni jest reprezentowany przez pośrednie opakowanie. Jeśli odznaczono to pole wyboru, pojemniki pośrednie są deklarowane jako pomocnicze opakowanie. Wszystkie zawarte w nich skrzynki są przypisane bezpośrednio do pojemnika nadrzędnego pakietu.
  Typ WPW
  To pole wskazuje typ powiadomienia o wcześniejszej wysyłce. Dostępne są następujące typy:
  • Brak typu WPW
  • Przetwarzaj WPW po wszystkich fakturach
  • Przetwarzaj WPW po wszystkich fakturach pro forma
  • Standardowe
  • Z poleceniem wysyłki
  Anulowanie WPW obsługiwane
  To pole wyboru wskazuje czy obsługiwane jest Anulowanie WPW. Patrz „Anulowanie WPW”.
  Proces odbioru
  To pole wyboru określa, czy proces odbioru jest stosowany dla danego klienta.

  Komunikat arkusza odbioru (pick-up sheet — PUS) to wiadomość od klienta do jego dostawców i przewoźników. Zawiera on informacje dotyczące odbioru materiału w lokalizacji dostawcy oraz dostawy materiału do miejsca odbioru. Szczegółowe warunki zostały przedstawione w kontrakcie lub zamówieniu.

  Drukuj kraj pochodzenia
  Zaznacz to pole wyboru, aby drukować kraj pochodzenia na dokumencie dostawy zgodnie z DIN 4994.
  Nazwa przepływu pracy
  To pole zawiera nazwę przepływu pracy. Przepływ pracy podsumowuje zadania, które mogą być przydzielone do grup klientów. Na przykład w przepływie pracy Automotive komunikaty BOD CarrierRouteShipment wywołują utworzenie dostawy. Przepływ pracy Automotive obejmuje następujące zadania:
  • Drukowanie etykiet na pojedyncze pojemniki
  • Drukowanie etykiet na pojemniki główne
  • Drukowanie dokumentu dostawy
  • Drukowanie listu przewozowego
  • Publikowanie WPW
  • Drukowanie listu przewozowego EDI
  • Archiwizacja dostawy
  Partner handlowy
  To pole wskazuje partnera handlowego. Informacje o partnerach handlowych są obsługiwane jak kody danych głównych.
  Język
  To pole pokazuje język, w jakim drukowane są dokumenty.
  Język dokumentów eksportowych
  To pole pokazuje język, w jakim drukowane są dokumenty dotyczące eksportu.
  Tryb agregacji pojemników
  To pole pokazuje sposób agregacji pojemników do drukowania etykiet.
  Uwaga

  Główny pojemnik to pojemnik na parterze lub poziom 1, który zawiera pojemniki podrzędne, na przykład paletę. Pojemnik główny nie zawiera wysyłanych towarów.

  • Brak agregacji: Agregacja nie jest wykonywana.
  • Agreguj pojemniki Master: Każdy pojemnik o roli Master jest agregowany do pojemnika Single. Wszystkie artykuły w pojemnikach wewnętrznych są przypisane do pojemnika Single. Wszystkie pojemniki wewnętrzne są umieszczane w pojemnikach pomocniczych. Dla wszystkich głównych pojemników drukowana jest etykieta pojedyncza.
  • Agreguj paletę Single jako paletę Master: Każdy pojemnik z rolą Single i typem opakowania Paleta, który nie jest zawarty w żadnym pojemniku zewnętrznym, jest ustawiony na rolę Master. Drukowana jest etykieta główna.
  Tryb konsolidacji pozycji
  Atrybut określa sposób, jak dwa pojemniki są rozpoznawane jako równe. Za pomocą tego pola można określić specyficzne dla partnera handlowego kryteria, które decydują, czy etykiety dla palet mieszanych mają zostać wydrukowane. Konfigurowanie trybu konsolidacji pozycji umożliwia określenie dla każdego partnera handlowego, które wiersze wysyłki powinny zostać określone jako pozycje tego samego typu.
  • Brak trybu etykiety: Na wysyłkę i numer wiersza wysyłki
  • Na pozycję: Uważa się dwie pozycje za takie same, jeśli obie mają taki sam numer. Wszystkie pozostałe właściwości zostaną zignorowane
  • Na pozycję i partię: Uważa się dwie pozycje za takie same, jeśli obie mają ten sam numer wewnętrzny pozycji i numer partii.
  • Na pozycję, partię i zamówienie
  • Na pozycję i partię oraz nr RAN lub Kanban
  • Na pozycję i zamówienie
  • Na pozycję oraz nr RAN lub Kanban

  W zależności od tego ustawienia dla palety drukowana jest etykieta Master lub Mixed.

  Wzór typu pojemnika klienta
  Określ liczbę w polu Liczba warstw do dodania w celu dodania liczby warstw do typu pojemnika podanego w systemie Infor LN. Podczas obliczania struktury pojemnika obliczana jest liczba warstw. Obliczana ona jest poprzez podzielenie liczby pojemników z zawartością przez liczbę pojemników w każdej warstwie. Wynik jest dodawany do numeru jednostki ładunkowej, który jest przechowywany jako liczba pojemników klienta na palecie.
  Uwaga

  Obliczenie wymaga ustawienia Liczby warstw do dodania. Zmień to ustawienie w polu Wzór formatowania typu pojemnika klienta odpowiedniego kodu klienta lub partnera handlowego.

  Pozycja kosztu dla klauzuli 92
  To pole pokazuje pozycję kosztu dla procesu Clause 92 FIAT Chrysler Automobiles. Na podstawie kontraktu dot. powiązanej pozycji Clause 92 umożliwia dostawcy wysłanie żądania o zwrot kosztów za opakowanie jednorazowe. Taka sytuacja może nastać w przypadku gdy należało użyć pojemników zwrotnych, ale były niedostępne.
  Uwaga

  Nazwa pozycji musi pasować do nazwy pozycji w systemie ERP.

  Numer producenta
  To pole pokazuje numer producenta, do którego odnoszą się dokumenty wysyłkowe i etykiety.
  Lokalizacja produkcji
  To pole pokazuje lokalizację produkcji, do której odnoszą się dokumenty wysyłkowe i etykiety.
  Podział wierszy wysyłek wg RAN/KANBAN
  To pole wyboru określa, czy ilości pozycji wierszy wysyłki zostały pogrupowane według numerów RAN/KANBAN. Jeśli zaznaczone jest to pole, ilości pozycji dla pudeł, które zawierają pozycje o tym samym numerze pozycji i różnych numerach RAN/KANBAN nie mogą być sumowane.
  Uwaga

  Ta konfiguracja jest wymagana, na przykład przez partnerów handlowych Renault i PSA.

  Sprawdź jednorodną strukturę pojemnika
  To pole pokazuje, czy specjalne sprawdzanie struktury pojemnika jest aktywne. Sprawdzanie może być aktywowane w danych głównych partnerów handlowych i klientów. Opcjami Niejednorodna, Jednorodna i Nieznana można zarządzać na poziomie wiersza wysyłki.
  Uwaga

  Ta funkcja jest wymagana na przykład przez partnerów handlowych Renault i PSA.

  Dodaj pozycję pojemnika do WPW

  Jeśli aktywowano, pozycja pojemnika zostanie dodana do opublikowanego WPW.

  Uwaga

  To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku wszystkich klientów przypisanych do FIAT Chrysler Automobiles North America. Aby wstępnie skonfigurować pole wyboru, wybierz Dodaj pozycję pojemnika do WPW na karcie Wartości 2 listy kodów Customers.

  Oblicz IS dla pojemników
  Jeśli zaznaczono tę opcję, nastąpi obliczenie IS pojemnika dla pojemników wielorazowego użytku w obszarze Wysyłka.
  Dodaj datę juliańską do pola trasy w dostawie
  Jeśli to pole wyboru jest włączone, trasa dostawy jest skracana do trzech ostatnich cyfr, a następnie łączona z dniem juliańskim. Następnie te informacje są publikowane w polu Trasa na stronie Dostawy w sekcji Wysyłka oraz w dokumentach przewozowych.