Edytowanie szczegółów instrukcji dot. pakowania

Patrz „Informacje na temat instrukcji dot. pakowania”.

Zastosuj tę procedurę, aby edytować szczegóły instrukcji dot. pakowania.

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Konfiguracja > Instrukcje dot. pakowania.
 2. Opcjonalnie użyj funkcji wyszukiwania, aby wybrać instrukcje dot. pakowania. Patrz „Wyszukiwanie instrukcji dot. pakowania”.
 3. Na liście kliknij przycisk Analiza, aby wybrać instrukcje dot. pakowania.
 4. Kliknij przycisk Edytuj.
 5. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Wykorzystanie pozycji
  Wykorzystanie pozycji kategoryzuje użycie pozycji na przykład na podstawie czynników środowiskowych lub częstotliwości użytkowania. Jest ono używane jako dodatkowe kryterium wyszukiwania.
  Na przykład pozycja seryjna może być pakowana inaczej niż część zapasowa.
  JM wysłanej ilości
  To pole pokazuje jednostkę miary wysyłanej ilości.
  Priorytet
  Określ priorytet od 1-999 w celu oddzielenia instrukcji dot. pakowania, które mają takie same pola na poziomie wyszukiwania. To pozwala określić alternatywne instrukcje dot. pakowania. 0 oznacza najwyższy priorytet.
  Tylko instrukcje dot. pakowania z priorytetem 0 są wyszukiwane automatycznie. Jeżeli nie znaleziono instrukcji dot. pakowania z priorytetem 0, stosowana jest instrukcja dot. pakowania z najniższym priorytetem.
  Przykładowo może istnieć instrukcja dot. pakowania dla pozycji A i klienta B, która jest stosowana automatycznie. Dla tej instrukcji pakowania określ priorytet 0. Jeśli istnieje inna instrukcja dot. pakowania o tej samej specyfikacji pól, należy określić priorytet 1. Jeśli istnieje inna instrukcja dot. pakowania może ona być stosowana jako zastępcza, w przypadku gdy materiał opakowania nie jest dostępny.
  Opis
  Określ szczegółowy opis lub informacje na temat tworzenia instrukcji dot. pakowania.
  Partner handlowy
  To pole wskazuje partnera handlowego. Informacje o partnerach handlowych są obsługiwane jak kody danych głównych.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień ważności rekordu lub ustawienia. Patrz Obowiązująca data rozpoczęcia.
  Instrukcje dot. pakowania
  To pole pokazuje kod do identyfikacji instrukcji dot. pakowania, który opisuje, jak pozycja ma być zapakowana.
  Uwaga
  Opcjonalnie wpisz uwagę zawierającą kilka wierszy tekstu.
 6. W sekcji Wiersze listy instrukcji dot. pakowania przejrzyj i określ następujące informacje.
  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Numer sekwencyjny
  Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
  Numer sekwencyjny pojemnika nadrzędnego
  To pole pokazuje numer sekwencji pojemnika nadrzędnego wobec aktualnego pojemnika. Przykładowo kolejny numer palety może być nadrzędnym numerem sekwencji pudła na palecie.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Zastosowanie pojemnika
  To pole wskazuje sposób wykorzystania pojemnika w strukturze pojemników.
  • WEWNĘTRZNY: Zawiera towary
  • ZEWNĘTRZNY: Zawiera WEWNĘTRZNY pojemnik
  • PUSTY: Typy pojemników inne niż WEWNĘTRZNY lub ZEWNĘTRZNY, które nie mają funkcji, na przykład pokrywa lub okrycie pojemnika
  • MIESZANY: Pojemnik ZEWNĘTRZNY zawierający co najmniej 2 pojemniki WEWNĘTRZNE, które są wypełnione różnymi pozycjami
  Pojemniki na poziom
  To pole pokazuje liczbę pojemników na tym poziomie w stosunku do poziomu nadrzędnego.
  Łączna zawartość
  To pole pokazuje ilość materiału zawartego w pojemniku.
  Pole Łączna zawartość jest wypełnione tylko do pojemnika, który zawiera pozycje. We wszystkich pozostałych przypadkach pole jest wypełnione liczbą 0.
  Pojemniki na warstwę
  To pole pokazuje liczbę pojemników w warstwie.
  Pełna warstwa
  Jeśli wybrana jest ta opcja, warstwy zostaną wypełnione pojemnikami, jeżeli do pakowania przedmiotów wymagane są pojemniki.
  Opis
  Podaj opis, na przykład instrukcje dotyczące pakowania. Lub podaj rozszerzone informacje na temat używanego materiału opakowania, takie jak numer informacji o szkodliwości.
  Uwaga
  Opcjonalnie wpisz uwagę zawierającą kilka wierszy tekstu.
 7. Kliknij dwukrotnie przycisk Wybierz aby otworzyć wiersz na liście.
 8. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje.
  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Numer sekwencyjny
  Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
  Numer sekwencyjny pojemnika nadrzędnego
  To pole pokazuje numer sekwencji pojemnika nadrzędnego wobec aktualnego pojemnika. Przykładowo kolejny numer palety może być nadrzędnym numerem sekwencji pudła na palecie.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Typ pojemnika klienta
  Typ pojemnika klienta jest przesyłany z systemu ERP. Można zmienić typ, na przykład, w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Zastosowanie pojemnika
  To pole wskazuje sposób wykorzystania pojemnika w strukturze pojemników.
  • WEWNĘTRZNY: Zawiera towary
  • ZEWNĘTRZNY: Zawiera WEWNĘTRZNY pojemnik
  • PUSTY: Typy pojemników inne niż WEWNĘTRZNY lub ZEWNĘTRZNY, które nie mają funkcji, na przykład pokrywa lub okrycie pojemnika
  • MIESZANY: Pojemnik ZEWNĘTRZNY zawierający co najmniej 2 pojemniki WEWNĘTRZNE, które są wypełnione różnymi pozycjami
  Opis
  Określ szczegółowy opis lub informacje na temat tworzenia instrukcji dot. pakowania.
  Pojemniki na poziom
  To pole pokazuje liczbę pojemników na tym poziomie w stosunku do poziomu nadrzędnego.
  Łączna zawartość
  To pole pokazuje ilość materiału zawartego w pojemniku.
  Pole Łączna zawartość jest wypełnione tylko do pojemnika, który zawiera pozycje. We wszystkich pozostałych przypadkach pole jest wypełnione liczbą 0.
  Pojemniki na warstwę
  To pole pokazuje liczbę pojemników w warstwie.
  Pełna warstwa
  Jeśli wybrana jest ta opcja, warstwy zostaną wypełnione pojemnikami, jeżeli do pakowania przedmiotów wymagane są pojemniki.