Edytowanie ręcznie zaimportowanego komunikatu

Aby skorygować zawartość komunikatu lub ustawienia importu komunikatów, można edytować ręcznie zaimportowany komunikat na stronie Importowanie komunikatów.

Aby edytować ręcznie importowany komunikat:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Importowanie komunikatów.
 2. Kliknij przycisk Analiza zaimportowanego komunikatu, aby wyświetlić widok szczegółowy strony Importowanie komunikatów.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Edytuj treść komunikatu oraz ustawienia, tak jak to wymagane.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany i rozpocząć import komunikatu.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu komunikatu. Rozpocznie się importowanie komunikatu.
 6. Aby sprawdzić czy komunikat został pomyślnie zaimportowany, wybierz Transformacja > Zarządzanie komunikatami.
  Pomyślnie zaimportowany komunikat jest wyświetlany na liście komunikatów na stronie Zarządzanie komunikatami. Stan komunikatu to Przetworzono.
 7. Jeśli komunikat nie może zostać zaimportowany, komunikat otrzymuje stan Błąd na stronie Importowanie komunikatów. Aby sprawdzić komunikaty o błędach, kliknij przycisk Analiza komunikatu, którego nie udało się zaimportować. W widoku szczegółowym kliknij przycisk Zatwierdź wpisy dziennika. W oknie dialogowym Wpisy dziennika wyświetlane są komunikaty o błędzie. Możesz sprawdzić przyczynę niepowodzenia importu komunikatu.