Przeglądanie szczegółów alertu

Na stronie Szczegóły alertu można przejrzeć szczegóły komunikatu alertu, który został zgłoszony przez aplikację.

Aby przejrzeć szczegóły komunikatu alertu:

 1. Wybierz Alerty > Alerty. Kliknij przycisk Analiza alertu.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Identyfikator alertu
  To pole określa identyfikator alertu, który jednoznacznie identyfikuje alert.
  ID alertu
  To pole określa identyfikator alertu.
  Usługa źródłowa
  To pole określa usługę, która utworzyła wiadomość alarmową.
  Status
  To pole określa status komunikatu alertu. Dostępne statusy: NOWY, PRZETWORZONY lub BŁĄD.
  Dokument biznesowy
  To pole określa dokument biznesowy.
  Przetwarzanie komunikatu
  To pole wyświetla komunikat o błędzie, jeśli alert ma status BŁĄD.
  Data utworzenia
  To pole określa datę i godzinę utworzenia komunikatu alertu.
  Data przetwarzania
  To pole określa datę i godzinę przetworzenia komunikatu alertu.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
 3. W dolnej części strony można przejrzeć dostępne wersje językowe komunikatu alertu.