Omówienie

W obszarze Dane główne możesz zarządzać danymi głównymi z systemu ERP, które muszą być dostosowane albo nie mogą być dostarczone przez system ERP. Te dane służą do włączania specjalnych procesów biznesowych w obszarach funkcjonalnych aplikacji:

Dodatkowo można zarządzać listami kodów i kodami, które są używane do konfiguracji aplikacji.

Dodatkowe pozycja, klient, miejsce rozładunku i główne dane kontaktowe

Zwykle dane główne są importowane automatycznie z systemu ERP. Czasami specjalne dane główne nie mogą być dostarczone przez system ERP. Te informacje są przechowywane w obszarze Dane główne, gdzie można również nimi zarządzać. Można na przykład dodać do danych głównych pozycji preferencyjną umowę handlową, kryterium preferencji, kod artykułu oraz procedurę celną. Te informacje są wykorzystywane w obszarze Wysyłka do przetwarzania i drukowania dokumentów dot. eksportu.

Można również użyć zarządzania danymi głównymi jako samodzielnego rozwiązania. Na przykład: W przypadku materiału opakowania, którego nie można zaimportować z systemu ERP, można utworzyć własne dane główne pozycji i zarządzać nimi.

Przed zaimportowaniem danych głównych z systemu ERP wykonaj następujące czynności:

 • Określ pola, które będą importowane i uaktualniane automatycznie przez system ERP.
 • Określ pola, którymi możesz zarządzać i które nie będą zastępowane w wyniku importu danych głównych.
 • Aktywuj importowanie danych głównych.

Listy kodów i kody

Dane dodatkowe są gromadzone w listach kodów i kodach. Listy kodów i kody są używane wyłącznie przez aplikację do konfiguracji procesów biznesowych dla specjalnych partnerów handlowych. Listy kodów i kody reprezentują dane wymagane do prawidłowego działania aplikacji. Informacje te nie są zawarte w komunikatach BOD, które są przetwarzane przez aplikację i nie są dostarczane przez system ERP. Na przykład reguły arkusza stylów są używane w obszarze funkcjonalnym Transformacja do przekształcania komunikatów specjalnych partnerów handlowych. Właściwości reguł arkusza stylów są określone na liście kodów i w kodach powiązanych:

 • Nazwa pliku arkusza stylów
 • Opis pliku formatu źródłowego
 • Opis pliku formatu docelowego
 • Standard komunikatu

Listy kodów zawierają następujące informacje:

 • Informacje nagłówka
 • Poszczególne właściwości

Kody zawierają następujące informacje:

 • Wpisy klucza kodu
 • Poszczególne wartości właściwości kodów

Struktura hierarchii wyszukiwania używana do przechowywania kodów i uzyskiwania dostępu do informacji. Można wybrać hierarchię ze wstępnie zdefiniowanych list kodów hierarchii, na przykład:

 • CodeListHierarchyAE z dzierżawcą hierarchii, podmiotem gospodarczym i lokalizacją: Ta struktura hierarchii wyszukiwania jest używana na liście kodów TimeZonesOwn i służy do określenia strefy czasowej użytkownika zalogowanego do aplikacji.
 • CodeListHierarchyTradingPartner z dzierżawcą hierarchii i partnerem handlowym: Ta struktura hierarchii wyszukiwania jest używana na liście kodów UnitsOfMeasures i służy do określenia mapowania kodu właściwego dla danego partnera handlowego dla miar jednostek.

Numery porządkowe

Ta funkcja pozwala kontrolować tworzenie numerów porządkowych w aplikacji.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ma ujednolicić przepisy dotyczące prywatności danych w Unii Europejskiej (UE). Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom UE kontroli nad ich danymi poprzez uregulowanie sposobu ich gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i przekazywania. Aby spełnić wymogi tego rozporządzenia, możesz zanonimizować dowolnie wybrane dane osobowe z aplikacji.

Przychodzące BOD

Ta funkcja wyświetla listę przychodzących BOD, które usługa danych głównych otrzymała od ION. Zaimportowane BOD można usunąć lub przetworzyć ponownie.