Edytowanie pojemników magazynowych

Można edytować szczegóły pojemnika magazynowego w celu naprawy błędów lub ponownego wydruku etykiet.

Patrz „Pojemniki magazynowe”.

Aby edytować szczegóły dotyczące pojemnika:

 1. Wybierz Wysyłka > Pojemniki magazynowe.
 2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć szczegóły pojemników.
 3. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Identyfikator pojemnika
  Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Nazwa typu pojemnika
  Nazwa typu pojemnika jest przesyłana z systemu ERP. Można tutaj zmienić typ, na przykład w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Typ pojemnika klienta
  Typ pojemnika klienta jest przesyłany z systemu ERP. Można zmienić typ, na przykład, w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Wskaźnik typu pakietu
  To pole pokazuje typ użytego opakowania, na przykład koperta, pudełko, tuba itd.
  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Numer sekwencyjny
  Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Nazwa miejsca rozładunku
  To pole zawiera nazwę miejsca rozładunku.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
  Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  Status
  To pole pokazuje stan pojemnika magazynowego.
  Status Opis
  Nowe Jest to tymczasowy stan ustawiony podczas importu.
  Przetwarzanie Ten stan jest ustawiany po przywozie, a przed drukowaniem etykiety.
  Nieprawidłowe Ten stan jest ustawiany przez zadanie etykietowania, jeśli drukowanie nie jest możliwe.
  Oczekiwanie Ten stan jest ustawiany jeśli drukowanie jest w toku i czeka na odpowiedź z mechanizmu drukującego.
  Zakończono Ten stan jest ustawiany, gdy drukowanie zostało w pełni i pomyślnie ukończone.
  Zamienione W przypadku importu nowego stanu dla tego samego pojemnika, stan poprzedniego zostaje ustawiony na ZAMIENIONY.
  Ponownie zatwierdzone Jest to tymczasowy stan następujący po zresetowaniu stanu błędu w celu umożliwienia procesu drukowania.
  Niepowodzenie Ten stan jest ustawiany jeśli brakuje danych, na przykład danych głównych.
  Data dokumentu
  To pole służy do filtrowania dostaw, wysyłek lub faktur według okresu.
  Identyfikator dokumentu
  To pole pokazuje numer dokumentu. Numer dokumentu jest dostarczany przez system ERP.
  Typ dokumentu
  To pole pokazuje typ dokumentu. Dostępne typy dokumentów przechowywane są w tabeli danych głównych PackageLabelDocumentTypes.
  Ostatnie zadanie drukowania
  To pole pokazuje numer ostatniego zadania drukowania.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 4. Rozwiń pole Dane pozycji.
 5. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Pozycja klienta
  To pole pokazuje numer pozycji klienta, który jest numerem artykułu klienta.
  Wykorzystanie pozycji
  Wykorzystanie pozycji kategoryzuje użycie pozycji na przykład na podstawie czynników środowiskowych lub częstotliwości użytkowania. Jest ono używane jako dodatkowe kryterium wyszukiwania.
  Na przykład pozycja seryjna może być pakowana inaczej niż część zapasowa.
  Dodatkowy identyfikator pozycji
  Znaczenie tego pola zależy od odpowiednich partnerów handlowych.
  Numer zamówienia klienta
  To pole pokazuje numer zamówienia klienta.
  Lokalizacja magazynowania klienta

  Określ lokalizację w zakładzie lub magazynie, gdzie po odbiorze przechowywane są towary. Lokalizacja wskazuje jednostkę organizacyjną, która jest używana w celu odróżnienia pozycji od innych pozycji, należących do innych jednostek organizacyjnych.

  Rok modelu
  Określ rok produkcji pozycji.
  Partia
  To pole pokazuje numer partii. Partia wskazuje te pozycje, które są produkowane i przechowywane razem.
  Numer seryjny etykiety
  Numer seryjny etykieta jest właściwy dla danego partnera handlowego.
  To pole wyświetla ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych, który nie zostanie wysłany do tego samego klienta w ciągu 365 dni.
  Numer seryjny w formie kodu kreskowego
  To pole zawiera rozszerzenie numeru seryjnego właściwe dla danego partnera handlowego.
  Poziom zmiany konstrukcyjnej
  To pole określa poziom zmiany budowy pozycji, zazwyczaj przy użyciu unikatowego indeksu. Informacje te mogą być odbierane za pomocą EDI i często muszą być drukowane na etykietach.
  Data zmiany konstrukcyjnej
  To pole pokazuje datę zmiany konstrukcyjnej, jeśli dotyczy.
  Numer arkusza odbioru
  W tym polu jest podany numer arkusza odbioru, jeśli jest przypisany do pojemnika.
 6. Rozwiń pole Dodatkowe informacje o pozycji.
 7. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje.
  Nazwa części
  To pole może zawierać przesłany przez partnera handlowego opis pozycji, który jest używany do drukowania etykiet.
  Data zamówienia
  To pole pokazuje datę utworzenia zamówienia.
  Zamawiający
  To pole pokazuje klienta, który złożył zamówienie.
  Punkt zużycia
  Określ punkt zużycia. Pozycja może zostać rozdystrybuowana z punktu zrzutu do kilku punktów zużycia.
  Strefa zrzutu
  Określ lokalizację dostawy na linii produkcyjnej, na której część ma być wykorzystana, z perspektywy przewoźnika.
  Rampa
  Określ kod rampy zlecenia wydania. Kod rampy definiuje lokalizację odbiorczą klienta lub lokalizację wysyłania organizacji, np. numer bramy.
  Nr taśmy produkcyjnej
  Nr taśmy produkcyjnej to zdefiniowane przez klienta miejsce dostawy, określone w informacji o harmonogramie sekwencji. Lokalizacja ciągłości pracy linii wskazuje miejsce na linii montażowej. Jeśli istnieje kilka linii montażowych, jak w przypadku dużego zakładu, nr taśmy produkcyjnej wskazuje linię montażową.
  Strefa dystrybucji
  To pole pokazuje miejsce dostawy, z którego dostawa jest przesyłana do punktów zużycia.

  To pole jest używane przez francuskich partnerów handlowych.

  Numer referencyjny produkcji
  Numer odwołania do produkcji to unikatowy numer, który identyfikuje konkretny zespół lub inny proces produkcyjny. Niektórzy producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) stosują zamiast niego Numer odwołania do sekwencji systemów, Numer sekwencyjny zadania lub Numer identyfikacyjny pojazdu.
  Dostępne są następujące przepływy pracy:
  • Dla pola Numer odwołania do produkcji może istnieć kilka elementów, które muszą zostać dostarczone i zamontowane, np. prawe i lewe lusterka zewnętrzne, które są wbudowane w pojeździe. Z tego powodu dane o kolejności można kopiować na różne plany, które są przypisywane do pola Numer odwołania do produkcji, w polu Sekwencja. W tym przepływie pracy pierwszy harmonogram sekwencji pojawia się z danymi pozycji oraz identyfikatorem sekwencji, który zostaje skopiowany do pola Numer odwołania 1. Drugi harmonogram sekwencji zawiera dane sekwencyjne. Dane o kolejności określają dokładną kolejność i czas produkcji pojazdów na linii montażowej. Odpowiedni plan dla drugiego harmonogramu sekwencji jest oceniany. Dane o kolejności są kopiowane do dostępnych pól planu pozycji zamówień.
  • Wysyłany jest tylko jeden harmonogram, który już zawiera wszystkie dane pozycji i dane o kolejności.
  Numer wysyłki
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Kanban
  To pole pokazuje komunikat ODETTE o sygnale Kanban wydany przez adresata. Ten komunikat sygnału umożliwia reakcję systemu produkcji nadawcy na rzeczywiste zapotrzebowanie, a nie przewidywania czy prognozy. Kanban jest systemem popytowej produkcji just-in-time, który reguluje dostawę pozycji do magazynów sklepowych. Kanban używa standardowych pojemników lub wielkości partii (tzw. pojemniki magazynowe) do dostarczania pozycji do magazynów sklepowych. W magazynie sklepowym dostępne są dwa lub więcej pojemniki magazynowe z tymi samymi pozycjami. Pozycje są pobierane tylko z jednego pojemnika. Jeśli pojemnik jest pusty, zamawiany jest nowy pojemnik, a pozycje pobierane są z tego pełnego pojemnika. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta. Stacje stosują te etykiety do zamawiania pełnych pojemników z wymaganymi pozycjami. W związku z tym nie ma administracji magazynu w magazynie sklepowym dla pozycji w zapasach liniowych, które są używane.
  Specjalne oznaczenia
  Ta informacja jest stosowana przez niektóre producentów, na przykład Nissan.

  Dane specjalnych oznaczeń składają się z 20 znaków, które są dostarczane jako przekazanie EDI zatwierdzenia materiału lub w inny uzgodniony sposób. 10 pierwszych znaków drukuje się w górnej części obszaru Specjalne oznaczenia. 10 ostatnich znaków drukuje się w dolnej części obszaru Specjalne oznaczenia.

  AQP
  Pole Assurance qualité produit (AQP) jest stosowane głównie we francuskim przemyśle motoryzacyjnym. Produkt lub dostawca osiąga stan AQP kiedy osiągnie gwarantowany poziom jakości, który zdefiniowano wcześniej.
  Logo zabezpieczeń
  Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować znaki zabezpieczeń na etykietach. Ta informacja jest pobierana z systemu ERP.
  Specjalne właściwości pozycji
  To pole jest używane do przechowywania informacji o bezpieczeństwie pojazdu. Zwykle ta informacja nie jest dostępna w systemie ERP. Informacja w polu widoku szczegółowym DostawyPojemniki magazynowe jest używana do drukowania etykiet. Obecnie można wybrać następujące właściwości, które dostawcy firmy Nissan muszą spełniać:
  • Nissan Mexico OBD: Pozycje o specjalnych właściwościach, które są związane z przepisami dotyczącymi emisji (diagnostyka pokładowa)
  • Nissan Mexico Ważna część A: Istotne pozycje powiązane z bezpieczeństwem dot. koła kierownicy, systemu hamulcowego lub integralności układu paliwowego
  • Nissan Mexico Ważna część B: Istotne pozycje dot. bezpieczeństwa kolizji, np. ochrony osób znajdujących się w danym typie pojazdu podczas kolizji, bezpieczeństwa po wystąpieniu kolizji lub przekazywanie informacji koniecznych do bezpiecznej jazdy
  Kod FINIS
  To pole może zawierać kod FINIS, siedmiocyfrowy kod pionu obsługi klienta firmy Forda.
  Magazynier
  To pole pokazuje numer magazyniera, co jest dodatkowym atrybutem właściwym dla partnera handlowego.
  Elementy widget
  To pole wskazuje dodatkowy atrybut właściwy dla danego partnera handlowego.
  Pole druku logistycznego
  To pole wskazuje dodatkowy atrybut właściwy dla danego partnera handlowego.
  Identyfikator grupy pozycji
  To pole pokazuje numer identyfikacyjny grupy pozycji producenta.
 8. Rozwiń pole Informacje o klientach.
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  DUNS ID
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną po stronie klienta.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu klienta.
  Faks
  To pole pokazuje numer faksu klienta.
  Adresy e-mail
  Wyświetlą się adresy e-mail klienta.
  Anulowanie WPW obsługiwane
  To pole wyboru wskazuje czy obsługiwane jest Anulowanie WPW. Patrz „Anulowanie WPW”.
 9. Rozwiń pole Informacje o przewoźniku. Ta sekcja zawiera informacje na temat przewoźnika, który transportuje dostawę.
 10. Przejrzyj i określ informacje na temat przewoźnika, który dokonał transportu dostawy:
  Przewoźnik
  Przewoźnik jest stroną odpowiedzialną za transport towarów.
  Nazwa przewoźnika
  To pole zawiera nazwę przewoźnika.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zewnętrzny numer przewoźnika
  To pole zawiera numer przewoźnika klienta. To pole jest używane przez partnerów handlowych na dokumentach dostawy i listach przewozowych.
  SCAC
  Nr SCAC (Standard Carrier Alpha Code) to kod unikatowy służący do identyfikacji firm transportowych.
  Typ interfejsu przewoźnika
  Typ interfejsu określa interfejs oprogramowania przewoźnika, które jest używane do eksportu szczególnych danych wyjściowych. Dane te są wykorzystywane przez oprogramowanie przewoźnika w celu zapoczątkowania procesu wysyłki.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną po stronie przewoźnika.
  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu przewoźnika.
  Faks
  To pole pokazuje numer faksu przewoźnika.
  Adresy e-mail
  Wyświetlane są adresy e-mail przewoźnika.
 11. Rozwiń przycisk Wagi i wymiary.
 12. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  Waga brutto
  To pole pokazuje całkowitą wagę wiersza wysyłki i pozycji opakowania wiersza wysyłki.
  Waga tara
  To pole pokazuje skumulowaną wagę pojemnika oraz pojemników umieszczonych na nim.
  JM wagi
  To pole pokazuje jednostkę miary wagi służącą do zarządzania transportem.
  Szerokość
  To pole pokazuje szerokość pojemnika.
  Wysokość
  To pole pokazuje jednostkę miary wysokości.
  Długość
  To pole pokazuje długość pojemnika.
  JM wymiaru
  To pole podaje jednostkę miary dla długości, wysokości i szerokości.
  Łączna objętość
  To pole pokazuje całkowitą objętość wysyłki.
  Całkowita objętość nie jest obliczoną wartością.
  JM objętości
  To pole wskazuje jednostkę miary objętości, na której opierają się dane dotyczące objętości.
 13. Rozwiń pole Informacje o eksporcie.
 14. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje.
  Kod artykułu
  To pole pokazuje kod identyfikacyjny używany do celów podatkowych i celnych.
  Kraj pochodzenia
  To pole wskazuje kraj, w którym wyprodukowano daną pozycję.
  Kraj pochodzenia NAFTA
  Określ kraj pochodzenia NAFTA. Kraj pochodzenia jest wstępnie ustawiony i należy go zmienić na JNT tylko dla towarów, które są produkowane w Meksyku i Stanach Zjednoczonych.
  Ostatnia znacząca transformacja – Kraj pochodzenia

  W przypadku artykułów produkowanych z materiałów pochodzących z więcej niż jednego kraju: Kraj pochodzenia to kraj, w którym pozycja została poddana znaczącej transformacji. Znacząca transformacja to proces produkcji, w wyniku którego dany artykuł zostanie zmieniony na nowy lub inny artykuł.

  Federalna Komisja Handlu – Kraj pochodzenia
  Etykieta Kraj produkcji: Stany Zjednoczone oznacza, że produkt został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych w całości lub prawie w całości. W całości lub prawie w całości oznacza, że wszystkie ważne części i kroki przetwarzania, które są używane do produkcji, muszą pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. Produkt nie powinien zawierać żadnej zawartości lub może zawierać zawartość o niewielkiej wartości. Etykieta jest regulowana przez Federalną Komisję Handlu (FTC). Federalna Komisja Handlu jest odpowiedzialna za zapobieganie oszustwom i niesprawiedliwości na rynku. Komisja jest upoważniona do podejmowania czynności prawnych przeciwko fałszywym lub wprowadzającym w błąd oświadczeniom, że dany produkt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
  Federalna Komisja Handlu — Typ
  To pole pokazuje typ kraju pochodzenia Federalnej Komisji Handlu.
  Typ Opis
  M Kraj produkcji ...: Wyprodukowano całość lub prawie całość w jednym kraju
  A Miejsce montażu ...: Miejsce montażu w jednym państwie ze składników wyprodukowanych w jednym lub więcej państw.
  R Ponowna produkcja ...: Przebudowane lub odnowione w jednym państwie ze składników wyprodukowanych w jednym lub więcej państw.
 15. Rozwiń przycisk Informacje o pojemniku.
 16. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Pojemnik nadrzędny
  To pole pokazuje numer pojemnika nadrzędnego, jeśli dany pojemnik jest pojemnikiem podrzędnym.
  Zwrotne
  To pole wyboru wskazuje, czy opakowanie jest opakowaniem zwrotnym. Jeśli zaznaczone jest to pole wyboru, opakowanie jest zwracane do nadawcy.
  Wskaźnik Zapakowano do pełna
  To pole wyboru jest wybrane, gdy ilość wysłana jest równa pojemności pojemnika.
  Kod przyczyny audytu 1/2, numer znacznika audytu 1/2

  Kody przyczyny audytu i numery znaczników audytu służą do powiadamiania partnerów programu jakości i produkcji firmy Honda o zmianie części przez dostawcę. W zależności od części i dostawcy znaczniki mogą być wymagane wiele razy w roku modelu. Kod przyczyny audytu to dwucyfrowy kod wskazujący, jakie zmiany zostały dokonane w elemencie. Dostępne są następujące kody:

  Kod Opis
  01 Zmiana projektu
  02 Nowy dostawca
  03 Zmiana materiału
  04 Zmiana metody produkcji
  05 Zmiana zlecenia procesu produkcji
  06 Zmiana maszyny
  07 Zmiana narzędzia/oprzyrządowania
  08 Zmiana matrycy/formy
  09 Zmiana metody kontroli
  10 Zmiana transportu/pakowania
  11 Sortowanie

  Numer znacznika audytu to dziesięciocyfrowy numer uzyskany przez skanowanie lub wprowadzony ręcznie.

  Należy zawsze określić dziesięć cyfr. Jeśli to konieczne, wstaw wiodące zera.

 17. Rozwiń Informacje o miejscu rozładunku.
 18. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Nazwa
  Przeglądaj lub określ nazwę lokalizacji, która jest stosowana z identyfikatorem miejsca rozładunku w celu określenia, dokąd wysyłany jest towar.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  DUNS ID
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  Zakład EDI
  To pole wskazuje numer zakładu klienta, do którego mają być dostarczone towary. Numer zakładu jest obsługiwany przez zatwierdzenia EDI klienta.
  Miejsce rozładunku EDI
  To pole wskazuje identyfikator klienta opisujący konkretną lokalizację, do której mają być dostarczone towary. Miejsce rozładunku EDI jest przekazywane przez komunikaty EDI klienta.
 19. Rozwiń Informacje o nadawcy. Zazwyczaj ta sekcja zawiera informacje o miejscu w magazynie.
 20. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Nadawca
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Z tej lokalizacji, na przykład z magazynu, wysyłana jest wysyłka. Patrz „Konfigurowanie informacji o nadawcy”.
  Nazwa
  Identyfikator nadawcy jest stosowany z nazwą nadawcy do identyfikacji lokalizacji w organizacji. Jest to lokalizacja, na przykład magazyn, z której wysyłana jest wysyłka.
  Do wiadomości adresata
  To pole pokazuje dodatkową osobę kontaktową.
  Jednostka
  To pole pokazuje oznaczenie jednostki.
  Piętro
  To pole pokazuje poziom budynku.
  Numer budynku
  Numer budynku pozwala na identyfikację konkretnego budynku.
  Nazwa budynku
  Nazwa budynku pozwala na identyfikację budynku.
  Skrytka pocztowa
  Skrytka pocztowa znajduje się na terenie urzędu pocztowego.
  Ulica
  To pole pokazuje nazwę ulicy.
  Kod pocztowy
  To pole pokazuje kod pocztowy.
  Nazwa miasta
  To pole pokazuje nazwę miasta lub miejscowości.
  Kraj
  To pole pokazuje kraj.
  Kod pocztowy jednostki podziału kraju
  To pole pokazuje kod podziału kraju.
  Wiersze 1-6 adresu
  Te pola pokazują dodatkowe elementy adresu, określone przez użytkownika lub zaktualizowane na podstawie formatu adresu.
  Osoba odpowiedzialna
  To pole pokazuje osobę odpowiedzialną, która odpowiada za tą konkretną relację z klientem lub miejscem rozładunku, po stronie dostawcy.
  Uwaga

  Jeśli komunikat BOD Shipment określa element LastModificationPerson, w polu Osoba odpowiedzialna wyświetla się zawartość elementu LastModificationPerson.

  Nr tel.
  Wyświetla się numer telefonu nadawcy.
  Faks
  Wyświetla się numer faksu nadawcy.
  Adresy e-mail
  Wyświetlane są adresy e-mail nadawcy.
  Numer DUNS
  Numer Systemu uniwersalnej numeracji danych (DUNS) to unikatowy dziewięciocyfrowy kod używany do identyfikacji firm i jednostek grupowych w obrębie organizacji. Jest wydawany na prośbę firmy przez dostawcę informacji biznesowych, Dun & Bradstreet.
  NIP
  NIP to numer używany do identyfikacji osób prawnych lub przedsiębiorstw. Organy podatkowe przydzielają numery identyfikacji podatkowej zarejestrowanym przedsiębiorstwom. Twój partner handlowy jest zobowiązany do przekazania swojego numeru NIP. Partner handlowy bez przydzielonego numeru NIP jest uważany za osobę prywatną.
  Zewnętrzny numer dostawcy
  To pole pokazuje zewnętrzny numer dostawcy. Dostawca to firma spoza organizacji, która dostarcza materiały w zamian za zapłatą.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

  Lokalizacja
  To pole pokazuje kod, który identyfikuje lokalizację podmiotu gospodarczego.
 21. Rozwiń Informacje o planowanej wysyłce
 22. Przeglądaj następujące informacje:
  Planowana data wysyłki
  Data i dedykowana jej strefa czasowa są wykorzystywane do wydruku etykiet na podstawie wysyłki istniejącej w systemie ERP.
  Planowana data przybycia
  Data i dedykowana jej strefa czasowa są wykorzystywane do wydruku etykiet na podstawie wysyłki istniejącej w systemie ERP.
 23. Kliknij przycisk Wyświetl konfigurację.
  Można przeglądać dane konfiguracyjne. Dane są używane do określenia, jaki typ wydruku ma być drukowany dla każdego typu etykiety lub dokumentu.
  Aby zmienić wyświetlane informacje, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij Wczytaj konfigurację ponownie, aby aktualizować dane konfiguracji.
 24. Przejrzyj i określ odpowiednie informacje:
  Kod szablonu etykiety nagłówka

  PackageLabelTemplateCode w komunikacie BOD PackageLabel jest dostarczany za pomocą systemu ERP na poziomie PackageLabelHeaderPackageLabelUnit.

  Honda wymaga wydruku określonych etykiet w określonym czasie w procesie. Aby wyzwolić drukowanie, używana jest poprawna etykieta, tj. PackageLabelHeader/PackageLabelTemplateCode:

  Zwykle każda etykieta PackageLabelUnit zawiera własny kod PackageLabelTemplateCode.

  W przypadku gdy nie wypełniono PackageLabelUnit/PackageLabelTemplateCode, kod jest pobierany z poziomu nagłówka wygenerowanego pojemnika magazynowego.

  Zapisz PackageLabelUnit/PackageLabelTemplateCode jako nowy kod HeaderPackageLabelTemplateCode w pojemniku magazynowym.

  Aby określić, które etykiety mają zostać wydrukowane dla danego kodu, następuje odwołanie do listy kodów LabelCategories podczas wykonywania zadań drukowania.

  Kod szablonu etykiety

  Kod szablonu etykiety stosowany jest w etykietach Kategorii 1, które nie mają odniesienia do partnera handlowego. Kod szablonu etykiety jest przesyłany przez system Infor LN.

  Aplikacja Wysyłka używa listy kodów LabelTemplateMapping do określenia, dla którego partnera handlowego wybierany jest szablon etykiety.

  Typ etykiety Master

  Etykieta główna stosowana jest na jednostkę obsługi transportu, która obejmuje opakowania wewnętrzne zawierające taką samą pozycję. Z reguły zawiera informacje o jednostce obsługi transportu i zawartej w niej pozycji.

  Wybierz jeden z następujących typów etykiet:
  • Etykieta VDA 4902 (domyślne)
  • AIAG B-10
  • AIAG B-3
  • Etykieta Continental
  • Etykieta Destination
  • Etykieta ETI9
  • Etykieta Global Transport
  • Etykieta Item
  • Etykieta MAT
  • Etykieta Mixed Load
  • Brak typu etykiety
  • Etykieta Odette
  • Etykieta VDA 4902 z kodem matrycy danych
  Typ etykiety Single
  Zwykle etykieta Single jest stosowana dla pojedynczego opakowania wewnętrznego, które zawiera tylko jeden typ pozycji. Identyfikuje pojemnik i pozycję w nim zawartą. Zgodnie z VDA 4902 etykieta ta może być również stosowana dla pojemników, w przypadku których nie drukowana jest żadna etykieta dla opakowania wewnętrznego.
  Typ etykiety Mixed

  Typ etykiety Mixed stosowany jest na jednostkę obsługi transportu, która obejmuje opakowania wewnętrzne zawierające różne pozycje. Z reguły zawiera informacje o jednostce obsługi transportu, dostawcy oraz odbiorcy. Czasami zawiera również listę zawartych pozycji. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy etykieta stosowana jest jako element implementacji GTL, które stosują tę informację na kodzie kreskowym 2D.

  Typ etykiety Mixed Single
  Niektórzy partnerzy handlowi wymagają dostawy więcej niż jednej pozycji w jednym wewnętrznym opakowaniu. Wymaganie może zostać spełnione przy użyciu pojemników wirtualnych. Dodatkowo użytkownik będzie musiał wybrać typ etykiety Mixed Single. Typ etykiety Mixed Single zawiera informacje o więcej niż jednej pozycji.
  Typ etykiety Quick Receive
  Ten typ etykiety ułatwia proces, który obejmuje odbiór wysyłki. Zawiera on zazwyczaj wysyłkę lub numer WPW w formacie kodu kreskowego. Pozwala na odbiór jednostki obsługi transportu, wysyłki lub pojemnika za pomocą skanowania kodu kreskowego identyfikatora.
  Uwaga

  Etykieta Quick Receive jest drukowana jako część zadania printQuickReceiveLabelsTask. Za pomocą ustawienia typu etykiety Quick Receive można skonfigurować etykietę dostawy, etykietę wysyłki lub kilka etykiet jednostki załadunkowej transportu do wydrukowania.

  Typ etykiet opakowań

  Opakowania wewnętrzne mogą zawierać różne pozycje i pakiety. Pakiet zawiera zazwyczaj konkretną pozycję. Pakiet możesz zostać opatrzony etykietą. W tym przypadku wymagana jest etykieta opakowania.

  Przykład: Pojemnik zawiera tysiąc śrub zapakowanych w dwadzieścia toreb, po pięćdziesiąt śrub w każdej. Każda z tych toreb opatrzona jest etykietą opakowania, pojemnik opatrzony jest etykietą Single lub Mixed Single.

  Lista kodów dla mapowania zakładu w EDI
  To pole zawiera listę kodów do mapowania zakładu w EDI. Patrz opis listy kodów MappingsEDIPlant.
  Partner handlowy
  To pole wskazuje partnera handlowego. Informacje o partnerach handlowych są obsługiwane jak kody danych głównych.
  Język

  To pole pokazuje język, w jakim drukowane są dokumenty.

  Tryb agregacji pojemników
  To pole pokazuje sposób agregacji pojemników do drukowania etykiet.
  Uwaga

  Główny pojemnik to pojemnik na parterze (poziom 1), który zawiera pojemniki podrzędne, na przykład paletę. Pojemnik główny nie zawiera wysyłanych towarów.

  • Brak agregacji: Agregacja nie jest wykonywana.
  • Agreguj pojemniki Master: Każdy pojemnik o roli Master jest agregowany do pojemnika Single. Wszystkie artykuły w pojemnikach wewnętrznych zostaną przypisane do pojemnika Single. Wszystkie pojemniki wewnętrzne są umieszczane w pojemnikach pomocniczych. Dla wszystkich głównych pojemników drukowana jest etykieta pojedyncza.
  • Agreguj paletę Single jako paletę Master: Każdy pojemnik pełniący pojedynczą rolę, który nie jest zawarty w żadnym z zewnętrznych pojemników i jest przypisany do typu opakowania Paleta w informacji o opakowaniu jest ustawiany w roli głównej. Drukowana jest etykieta główna.
  Drukuj kraj pochodzenia
  Zaznacz to pole wyboru, aby drukować kraj pochodzenia na dokumencie dostawy zgodnie z DIN 4994.
  Sprawdź jednorodną strukturę pojemnika
  To pole pokazuje, czy specjalne sprawdzanie struktury pojemnika jest aktywne. Sprawdzanie może być aktywowane w danych głównych partnerów handlowych i klientów. Opcjami Niejednorodna, Jednorodna i Nieznana można zarządzać na poziomie wiersza wysyłki.
  Uwaga

  Ta funkcja jest wymagana na przykład przez partnerów handlowych Renault i PSA.

  Tryb konsolidacji pozycji
  Atrybut określa sposób, jak dwa pojemniki są rozpoznawane jako równe. Za pomocą tego pola można określić specyficzne dla partnera handlowego kryteria, które określają, czy etykiety dla palet mieszanych mają zostać wydrukowane. Konfigurowanie trybu konsolidacji pozycji umożliwia określenie dla każdego partnera handlowego, które wiersze wysyłki powinny zostać określone jako pozycje tego samego typu.
  • Brak trybu etykiety: Na dostawę i numer wysyłki
  • Na pozycję: Uważa się dwie pozycje za takie same, jeśli obie mają taki sam numer. Wszystkie pozostałe właściwości zostaną zignorowane
  • Na pozycję i partię: Uważa się dwie pozycje za takie same, jeśli obie mają ten sam numer wewnętrzny pozycji i numer partii
  • Na pozycję, partię i zamówienie
  • Na pozycję i partię oraz nr RAN lub Kanban
  • Na pozycję i zamówienie
  • Na pozycję oraz nr RAN lub Kanban

  W zależności od tego ustawienia dla palety drukowana jest etykieta Master lub Mixed.

  Osoba odpowiedzialna
  To pole wskazuje osobę kontaktową w firmie.
  Osoba odpowiedzialna po stronie klienta
  To pole wskazuje osobę w lokalizacji klienta, która jest odpowiedzialna za dostawę.
 25. Opcjonalnie kliknij przycisk Resetuj stan błędu i drukuj ponownie
  Stan pojemnika Niepowodzenie lub Nieprawidłowy zostanie ustawiony na Ponownie zatwierdzone. Można ponownie przetworzyć pojemnik magazynowy. Po wystąpieniu stanu błędu resetowania uruchamiany jest ponowny wydruk etykiet.