Konfigurowanie informacji o opakowaniach

Musisz edytować informacje o opakowaniach, które nie przeszły przez komunikat BOD Shipment z systemu ERP.

Uwaga

Wprowadzone informacje zastępują informacje zawarte w komunikacie BOD Shipment, które są przekazywane z systemu ERP.

Aby skonfigurować Informacje o opakowaniach:

 1. Wybierz Wysyłka > Konfiguracja > Informacje o opakowaniach.
 2. Kliknij przycisk Analiza w wierszu na liście.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Przejrzyj i określ następujące informacje:
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole pokazuje pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Ustawienia są ważne do obowiązującej daty zakończenia.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Typ pojemnika klienta
  Typ pojemnika klienta jest przesyłany z systemu ERP. Można zmienić typ, na przykład, w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Typ opakowania
  To pole pokazuje jednostkę opakowania. Może to być pudło, paleta lub pomocniczy środek.
  Uwaga

  Typ opakowania Paczka to opcjonalny poziom opakowania, który może być użyty w procesie Pojemniki magazynowe dla partnera handlowego Honda North America na podstawie BOD PackageLabel. W tym scenariuszu rzeczywiste artykuły są przechowywane w opakowaniach typu Paczka. Paczki są częścią wirtualnych kontenerów. Pojemniki te nie są publikowane w ASN. Paczki z różnymi artykułami nie mogą być częścią tego samego wirtualnego pojemnika. Etykiety dla typu opakowania Paczka nie są drukowane, jeśli tworzenie etykiet jest wyzwalane przez wysyłkę.

  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj jednowierszowy opis, notatkę lub uwagę.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole pokazuje ostatni dzień ważności rekordu lub ustawienia. Patrz Obowiązująca data rozpoczęcia.
  Format etykiety
  To pole wskazuje format etykiety z następującymi wstępnie skonfigurowanymi wpisami: Mała etykieta, Średnia etykieta, Duża etykieta, a także Zweckform Z3425. Etykieta Zweckform Z3425 może być stosowana do drukowania etykiet z kodami kreskowymi dla poszczególnych pojemników na papierze etykietowym Zweckform.
  Uwaga

  Dostępne wpisy można rozszerzyć na liście kodów LabelFormats.

  Kod zwrotny
  Określ kod zwrotny dla pojemnika.
  Dostępne są poniższe opcje:
  • Niezwrotny pojemnik opłacony przez dostawcę
  • Niezwrotny pojemnik opłacony przez klienta
  • Zwrotny pojemnik klienta
  • Zwrotny pojemnik dostawcy
  • Brak opakowania: Określ tę opcje, jeżeli żadna inna opcja nie jest odpowiednia dla pojemnika.
  Liczba pojemników pojedynczych w warstwie

  To pole służy do uzupełnienia numeru pojemnika klienta. Numer pojemnika jest dostarczany przez system LN z liczbą pojemników pojedynczych w warstwie.

  Aby obliczyć liczbę warstw, należy ustalić liczbę pojemników pojedynczych na pojemnik główny. Tę liczbę należy następnie podzielić przez liczbę pojemników pojedynczych w warstwie. Zmierzona wartość jest dodawana w postaci dwucyfrowego numeru do numeru pojemnika klienta.

  Aby przeprowadzić to obliczenie należy skonfigurować listę kodów klienta lub partnera handlowego. Patrz „Obliczanie konfiguracji warstw”.

  Wirtualny pojemnik
  Wirtualny pojemnik to pojemnik lub pozycja opakowania. Jego atrybuty i opis nie są uwzględniane podczas wydruku etykiety i dokumentu przewozowego oraz przetwarzania EDI.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.
  Klient/podmiot gospodarczy
  Klient to umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym.
  Podczas edytowania kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz klienta z listy, która jest wyświetlona w oknie dialogowym.
  Miejsce rozładunku/podmiot gospodarczy
  Pole Miejsce rozładunku służy do jednoznacznej identyfikacji strony Miejsca rozładunku w podmiocie gospodarczym. Podmiot gospodarczy miejsca rozładunku jest odpowiednim podmiotem gospodarczym, dla którego zdefiniowano identyfikator Miejsce rozładunku.
  Podczas edytowania kliknij przycisk Wyszukiwanie pola. Wybierz stronę Miejsca rozładunku z listy, która jest wyświetlona w oknie dialogowym.
 5. Rozwiń Drukuj/publikuj na.
  Drukuj na liście przewozowym
  Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, drukowany jest list przewozowy. List przewozowy to dokument wydawany przez nadawcę, który zawiera szczegóły i instrukcje dotyczące wysyłki towarów.
  Wydaj na liście przewozowym WPW/EDI
  Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, drukowany jest list przewozowy EDI.
  Drukuj na dokumencie dostawy
  Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, drukowany jest dokument dostawy.
  Drukuj na specyfikacji zawartości opakowania
  Jeśli drukowana jest specyfikacja zawartości opakowania i zaznaczone jest to pole wyboru, opakowanie zostanie włączone do wydruku.

  To pole wyboru kontroluje zadanie Drukuj etykiety listy opakowań. Jest to zadanie, które może być używane do drukowania etykiet posprzedażowych.

  Drukuj etykietę
  Zaznacz to pole wyboru, jeśli etykieta ma być wydrukowana dla tego opakowania.
 6. Rozwiń przycisk Wagi i wymiary.
  Uwaga

  Każde z tych pól dotyczących wagi i wymiarów może mieć pustą wartość, jeśli dana informacja jest zbędna.

  Waga tara
  To pole pokazuje skumulowaną wagę pojemnika oraz pojemników umieszczonych na nim.
  JM wagi
  To pole pokazuje jednostkę miary wagi służącą do zarządzania transportem.
  Długość
  To pole pokazuje długość pojemnika.
  Szerokość
  To pole pokazuje szerokość pojemnika.
  Wysokość
  To pole pokazuje jednostkę miary wysokości.
  JM wymiaru
  To pole podaje jednostkę miary dla długości, wysokości i szerokości.
 7. Opcjonalnie rozwiń menu Uwaga.
  Uwaga
  Opcjonalnie wpisz uwagę.
 8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany lub Odrzuć, aby anulować zmiany.
  Tryb edycji jest zamknięty.