Przeglądanie informacji nagłówka oraz właściwości listy kodów

Nagłówek listy kodów zawiera pole informacji specjalnych.

Wiersze Właściwości listy kodów pokazują atrybuty danych, które są przechowywane w kodach na liście kodów.

Aby przeglądać informacje nagłówka oraz właściwości listy kodów:

 1. Wybierz Dane główne > Listy kodów.
 2. Kliknij przycisk Analiza listy kodów, aby wyświetlić stronę Listy kodów.
 3. Przeglądaj informacje nagłówka listy kodów:
  Nazwa
  Przejrzyj lub określ nazwę unikatową listy kodów.
  Moduł
  Każda lista kodów musi być przypisana do obszaru funkcjonalnego aplikacji. Jeśli lista kodów jest używana w kilku obszarach funkcjonalnych, musi być przypisana do obszaru Infor Automotive Exchange Common.
  Podczas edycji wybierz obszar funkcjonalny, do którego ma zostać przypisana lista kodów z listy rozwijanej.
  Kod języka
  To pole pokazuje wybrany spośród obecnych ustawień języków i regionów.
  Struktura hierarchii

  Struktura hierarchii wyszukiwania używana do przechowywania kodów i uzyskiwania dostępu do informacji, na przykład:

  • CodeListHierarchyAE z dzierżawcą hierarchii, podmiotem gospodarczym i lokalizacją: Ta struktura hierarchii wyszukiwania jest używana na liście kodów TimeZonesOwn i służy do określenia strefy czasowej użytkownika zalogowanego do aplikacji.
  • CodeListHierarchyTradingPartner z dzierżawcą hierarchii i partnerem handlowym: Ta struktura hierarchii wyszukiwania jest używana na liście kodów UnitsOfMeasures i służy do określenia mapowania kodu właściwego dla danego partnera handlowego dla miar jednostek.
  Podczas edycji kliknij przycisk Wyszukiwanie i wybierz hierarchię ze wstępnie zdefiniowanych list kodów hierarchii.
  Sprawdzanie poprawności klasy Java
  Klasy Javy są używane do sprawdzania poprawności kodów i wartości kodów. Są one zdefiniowane w listach kodów CodeListValidatorsForCodes i CodeListValidatorsForProperties. Przykładem jest moduł sprawdzania poprawności strefy czasu listy kodów TimeZones, który sprawdza czy konkretny kod jest poprawną strefą czasu.
  Podczas edycji wybierz klasę Java do sprawdzenia kodów i wartości kodów z rozwijanej listy.
  Fetcher klasy Java
  Klasa Java służąca do pobierania ważnych kodów z listy kodów lub właściwości. Na przykład: Na liście kodów TimeZones fetcher klasy Java podaje tylko ważne strefy czasowe. Możesz wybrać te strefy czasowe z listy rozwijanej Strefa czasowa w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami kodów na stronie Kody. Poszczególne klasy Java używane do pobierania ważnych kodów są zdefiniowane na liście kodów CodeListFetcher.
  Podczas edycji wybierz klasę Java służącą do pobierania ważnych kodów z rozwijanej listy.
  Lista kodów, do której utworzono odwołanie
  Możesz uzyskać dostęp do kodu z innej listy kodów, jeśli zdefiniowano odwołanie do tej listy kodów. Możesz wybrać kody z listy kodów odwołania z rozwijanej listy, jeżeli określisz kody w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami kodów na stronie Kody.
  Podczas edycji kliknij przycisk Wyszukiwanie i wybierz listę kodów, do której utworzono odwołanie z okna dialogowego.
  Opis
  Przejrzyj lub określ tekst objaśniający dla listy kodów.
  Minimalna długość
  Przejrzyj lub określ wymaganą minimalną długość kodów, które muszą być wprowadzone w odpowiednich polach na stronie Kody.
  Maksymalna długość
  Przejrzyj lub określ maksymalną długość kodów, które muszą być wprowadzone w odpowiednich polach na stronie Kody.
  Przyrostowa lista kodów
  Przyrostowe listy kodów umożliwiają gromadzenie wartości właściwości kodu w różnych hierarchiach. Możesz utworzyć wpis kodu ze wszystkimi wartościami domyślnymi na najwyższym poziomie hierarchii, czyli dzierżawcy. Drugi wpis kodu o tej samej nazwie można utworzyć na specyficznej hierarchii, np. na poziomie podmiotu gospodarczego. Po określeniu kodu najpierw są oceniane właściwości poziomu podmiotu gospodarczego. Puste wartości są uzupełniane wartościami z poziomu dzierżawcy.
  Podczas edycji zaznacz pole wyboru, aby określić, że lista kodów jest przyrostową listą kodów.
  Dozwolony wpis domyślny
  Ta opcja umożliwia określenie kodu o nazwie default na liście kodów. Kod jest używany jako domyślny w przypadku gdy nie można odnaleźć wymaganego kodu na liście kodów. Na przykład strefa czasowa określona jako wartość domyślna jest stosowana w przypadku gdy nie można odnaleźć innych wartości. Na przykład aplikacja wysyła żądanie strefy czasowej z listy kodów TimeZonesOwn dla specyficznego użytkownika. Jeśli nie ustawiono strefy czasowej dla użytkownika, zostanie użyta wartość "domyślna".
  Struktura hierarchii musi pasować
  Jeżeli użyjesz tej opcji, aplikacja, za pomocą której użytkownik uzyskuje dostęp do listy kodów, musi stosować określoną strukturę hierarchii wyszukiwania. Jeśli aplikacja wyśle żądanie kodu, zostanie użyty tylko ten kod, który dokładnie spełnia kryteria wyszukiwania danej hierarchii.
  Do przetłumaczenia
  Ta opcja wskazuje, czy ciągi listy kodów muszą być przetłumaczone.
  Hierarchia i weryfikacja dat
  Ta opcja określa, czy sprawdzanie poprawności hierarchii i zakresów dat kodów jest wykonywane automatycznie.
 4. Przeglądaj właściwości listy kodów:
  Nazwa
  Przejrzyj lub określ nazwę właściwości listy kodów.
  Opis
  Przejrzyj lub określ opis właściwości listy kodów.
  Sekwencja interfejsu użytkownika
  Przejrzyj lub określ kolejność, w jakiej pola kodu są sortowane i wyświetlane w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami kodów.
  Nazwa pola interfejsu użytkownika
  Przejrzyj lub określ kod, który jest używany do uzyskania dostępu do nazwy pola kodu, które jest wyświetlane w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami kodów.
  Typ danych
  Wartość pola właściwości może być typu logicznego, dziesiętnego, daty, ciągu lub liczby całkowitej.
  Podczas edycji wybierz typ danych pola kodu z rozwijanej listy.
  Wymagany wpis
  Użyj tej opcji, jeżeli wpis kodu jest wymagany w polu w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami kodów.
  Wartość domyślna
  Przejrzyj lub określ wartość domyślną pola kodu. Na przykład strefa czasowa określona jako wartość domyślna jest stosowana w przypadku gdy nie można odnaleźć innych wartości.
  Lista kodów, do której utworzono odwołanie
  Możesz uzyskać dostęp do kodu z innej listy kodów, jeśli zdefiniowano odwołanie do tej listy kodów. Możesz wybrać kody z listy kodów odwołania z rozwijanej listy, jeżeli określisz kody w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami kodów na stronie Kody.
  Podczas edycji kliknij przycisk Wyszukiwanie i wybierz listę kodów, do której utworzono odwołanie z okna dialogowego.
  Lista wartości
  Po określeniu kodów w oknie dialogowym Zarządzanie właściwościami kodów, możesz uzyskać dostęp do listy ustalonych wartości z listy rozwijanej.
  Podczas edycji określ listę wartości oddzielonych dwukropkami. Możesz określić listę wartości lub wybrać listę kodów, do której utworzono odwołanie.