Edytowanie szczegółów dotyczących pojemnika

Patrz także „Pojemniki magazynowe”

Aby edytować szczegóły dotyczące pojemnika:

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij kartę Pojemniki.
  Pojawi się struktura opakowania i poziom opakowania. Opakowanie jest połączone z numerem wysyłki oraz wierszami wysyłki.
 5. Rozwiń pole Informacje o wadze i objętości, aby pokazać informacje o wadze i objętości dla dostawy.
 6. Przejrzyj lub określ następujące informacje:
  Waga netto
  Wyświetlana jest waga netto, będąca sumą wagi wierszy wysyłki.
  Waga brutto
  To pole pokazuje całkowitą wagę konteneryzowanych wierszy wysyłki. Waga stanowi sumę wagi netto oraz wagi pojemnika i materiału opakowania. Waga netto jest przekazywana z systemu ERP.
  JM wagi
  To pole wskazuje jednostkę miary wagi, na której opierają się dane dotyczące wagi.
  Łączna objętość
  To pole pokazuje całkowitą objętość wysyłki.
  Całkowita objętość nie jest obliczoną wartością.
  JM objętości
  To pole wskazuje jednostkę miary objętości, na której opierają się dane dotyczące objętości.
 7. W sekcji Lista pojemników przejrzyj następujące informacje:
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza wysyłki. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz wiersz przesyłki.
  Numer sekwencyjny
  Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Identyfikator pojemnika
  Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
  Identyfikator zewnętrznego pojemnika
  To pole pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym identyfikatorem pakietu jako przypisanego przez stronę zewnętrzną, na przykład klienta.
  Pojemnik nadrzędny
  To pole pokazuje numer pojemnika nadrzędnego, jeśli dany pojemnik jest pojemnikiem podrzędnym.
  Zwrotne
  To pole wyboru wskazuje, czy opakowanie jest opakowaniem zwrotnym. Jeśli zaznaczone jest to pole wyboru, opakowanie jest zwracane do nadawcy.
  Zmieniono
  To pole wyboru jest wymagane do drukowania etykiet.

  Aktualizacja komunikatu BOD Shipment jest odbierana w Wysyłka. Wszystkie materiały opakowania sprawdzenie są pod kątem czy były one już obecne w poprzedniej dostawie, czy też dana zawartość uległa zmianie.

  W obu przypadkach to pole wyboru jest zaznaczone. Zadanie Drukuj etykiety zostaje wykonane dla wszystkich pozycji opakowań, dla których zaznaczono to pole wyboru. Następnie, po wykonaniu zadania nastąpi odznaczenie pól wyboru.

  W ten sposób można drukować etykiety stopniowo podczas postępującego opracowywania dostawy.

  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Identyfikator śledzenia
  To pole pokazuje numer śledzenia paczki podawany zazwyczaj przez dostawców ekspresowych usług transportowych. W zależności od kodu transportu numer śledzenia przesyłki może być, na przykład, numerem rejestracyjnym (w przypadku samochodu ciężarowego).
  Obecnie obsługiwany jest wyłącznie numer tablicy rejestracyjnej.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
  Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Waga brutto
  To pole pokazuje całkowitą wagę wiersza wysyłki i pozycji opakowania wiersza wysyłki.
  Łączna objętość
  To pole pokazuje całkowitą objętość wysyłki.
  Całkowita objętość nie jest obliczoną wartością.
 8. Kliknij przycisk Analiza w żądanej pozycji, aby otworzyć szczegóły pojemników. Przejrzyj i określ następujące informacje:
  Niektóre pola są nieedytowalne.
  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Identyfikator pojemnika
  Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
  Identyfikator śledzenia
  To pole pokazuje numer śledzenia paczki podawany zazwyczaj przez dostawców ekspresowych usług transportowych. W zależności od kodu transportu numer śledzenia przesyłki może być, na przykład, numerem rejestracyjnym (w przypadku samochodu ciężarowego).
  Obecnie obsługiwany jest wyłącznie numer tablicy rejestracyjnej.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Typ pojemnika klienta
  Typ pojemnika klienta jest przesyłany z systemu ERP. Można zmienić typ, na przykład, w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Nazwa typu pojemnika
  Nazwa typu pojemnika jest przesyłana z systemu ERP. Można tutaj zmienić typ, na przykład w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Liczba pojemników
  To pole pokazuje liczbę pojemników, która zwykle wynosi 1.
  JM ilości pojemników
  To pole pokazuje jednostkę miary ilości pojemników.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
  Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  JM
  To pole podaje jednostkę miary ilości.
  Waga brutto
  To pole pokazuje całkowitą wagę wysyłki i pozycji opakowania wysyłki.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  Waga tara
  To pole pokazuje skumulowaną wagę pojemnika oraz pojemników umieszczonych na nim.
  Wskaźnik Zapakowano do pełna
  To pole wyboru jest wybrane, gdy ilość wysłana jest równa pojemności pojemnika.
  Data produkcji
  To pole pokazuje datę produkcji przedmiotu.
  Data wygaśnięcia
  To pole pokazuje datę, kiedy pozycja nie może być już używana.
  Partia
  To pole pokazuje numer partii. Partia wskazuje te pozycje, które są produkowane i przechowywane razem.
  Punkt zużycia
  Określ punkt zużycia. Pozycja może zostać rozdystrybuowana z punktu zrzutu do kilku punktów zużycia.
  Strefa dystrybucji
  To pole pokazuje miejsce dostawy, z którego dostawa jest przesyłana do punktów zużycia.

  To pole jest używane przez francuskich partnerów handlowych.

  Kanban
  To pole pokazuje komunikat ODETTE o sygnale Kanban wydany przez adresata. Ten komunikat sygnału umożliwia reakcję systemu produkcji nadawcy na rzeczywiste zapotrzebowanie, a nie przewidywania czy prognozy. Kanban jest systemem popytowej produkcji just-in-time, który reguluje dostawę pozycji do magazynów sklepowych. Kanban używa standardowych pojemników lub wielkości partii (tzw. pojemniki magazynowe) do dostarczania pozycji do magazynów sklepowych. W magazynie sklepowym dostępne są dwa lub więcej pojemniki magazynowe z tymi samymi pozycjami. Pozycje są pobierane tylko z jednego pojemnika. Jeśli pojemnik jest pusty, zamawiany jest nowy pojemnik, a pozycje pobierane są z tego pełnego pojemnika. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta. Stacje stosują te etykiety do zamawiania pełnych pojemników z wymaganymi pozycjami. W związku z tym nie ma administracji magazynu w magazynie sklepowym dla pozycji w zapasach liniowych, które są używane.
  Numer seryjny etykiety
  Numer seryjny etykieta jest właściwy dla danego partnera handlowego.
  To pole wyświetla ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych, który nie zostanie wysłany do tego samego klienta w ciągu 365 dni.
  Numer seryjny w formie kodu kreskowego
  To pole zawiera rozszerzenie numeru seryjnego właściwe dla danego partnera handlowego.
  Typ znacznika aktywów
  To pole pokazuje typ użytego znacznika aktywów. Na przykład, typem znacznika aktywów może być kod kreskowy 2D lub RFID.
  Lokalizacja magazynowania klienta

  Określ lokalizację w zakładzie lub magazynie, gdzie po odbiorze przechowywane są towary. Lokalizacja wskazuje jednostkę organizacyjną, która jest używana w celu odróżnienia pozycji od innych pozycji, należących do innych jednostek organizacyjnych.

  Specjalne oznaczenia
  Ta informacja jest stosowana przez niektóre producentów, na przykład Nissan.

  Dane specjalnych oznaczeń składają się z 20 znaków, które są dostarczane jako przekazanie EDI zatwierdzenia materiału lub w inny uzgodniony sposób. 10 pierwszych znaków drukuje się w górnej części obszaru Specjalne oznaczenia. 10 ostatnich znaków drukuje się w dolnej części obszaru Specjalne oznaczenia.

  Długość
  To pole pokazuje długość pojemnika.
  Szerokość
  To pole pokazuje szerokość pojemnika.
  Wysokość
  To pole pokazuje jednostkę miary wysokości.
  JM wymiaru
  To pole podaje jednostkę miary dla długości, wysokości i szerokości.
  Łączna objętość
  To pole pokazuje całkowitą objętość pojemnika.
  Zwrotne
  To pole wyboru wskazuje, czy opakowanie jest opakowaniem zwrotnym. Jeśli zaznaczone jest to pole wyboru, opakowanie jest zwracane do nadawcy.
  Paleta jednorodna
  To pole wskazuje czy paleta jest paletą jednorodną. Paleta jednorodna zawiera tylko jedną pozycję handlową.
  Kod przyczyny audytu 1/2, numer znacznika audytu 1/2

  Kody przyczyny audytu i numery znaczników audytu służą do powiadamiania partnerów programu jakości i produkcji firmy Honda o zmianie części przez dostawcę. W zależności od części i dostawcy znaczniki mogą być wymagane wiele razy w roku modelu. Kod przyczyny audytu to dwucyfrowy kod wskazujący, jakie zmiany zostały dokonane w elemencie. Dostępne są następujące kody:

  Kod Opis
  01 Zmiana projektu
  02 Nowy dostawca
  03 Zmiana materiału
  04 Zmiana metody produkcji
  05 Zmiana zlecenia procesu produkcji
  06 Zmiana maszyny
  07 Zmiana narzędzia/oprzyrządowania
  08 Zmiana matrycy/formy
  09 Zmiana metody kontroli
  10 Zmiana transportu/pakowania
  11 Sortowanie

  Numer znacznika audytu to dziesięciocyfrowy numer uzyskany przez skanowanie lub wprowadzony ręcznie.

  Należy zawsze określić dziesięć cyfr. Jeśli to konieczne, wstaw wiodące zera.

 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Opcjonalnie drukuj etykiety dla wybranych pojemników:
  1. Kliknij przycisk Wybierz obok jednego lub więcej pojemników. Opcjonalnie kliknij przycisk Wybierz na pasku tytułu, aby zaznaczyć wszystkie pozycje na karcie.
  2. Kliknij przycisk Drukuj etykiety.