Dostawy

Przejdź do Wysyłka > Dostawy, aby zarządzać dostawami i zawartymi wysyłkami.

Strona Dostawy stanowi centralny punkt kontroli w Wysyłce. Możesz przeglądać wszystkie oczekujące i zakończone dostawy. Można kontrolować drukowanie, sprawdzać stan przepływu pracy oraz przeglądać dostawę i szczegóły wysyłki. Patrz „Obsługiwane dokumenty”. Można ręcznie uruchamiać funkcje, przeglądać i edytować dane dostaw oraz przeglądać, jakie zawarte wysyłki należą do danej dostawy. Każda oczekująca dostawa jest wyświetlana w osobnym wierszu. Kliknij przycisk Analiza, aby przejść do widoku szczegółów dostawy, wysyłek oraz do historii dziennika.

  • Wysyłka obejmuje liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod konkretny adres miejsca rozładunku klienta. Dane wysyłki są przekazywane z systemu ERP za pomocą komunikatu BOD Shipment. Komunikat BOD Shipment tworzy tymczasową wysyłkę pro forma (identyfikator dostawy = identyfikator wysyłki), która obejmuje wysyłkę. Każda wysyłka ma unikatowy identyfikator wysyłki, znany również jako numer dokumentu dostawy. Odpowiadający wydruk to dokument dostawy, znany również jako nota dostawy.
  • Dostawa to zbiór wysyłek dla jednego klienta w określonym punkcie w czasie. Dostawa zawiera podstawowe informacje, które są punktem wyjścia dla listu przewozowego, WPW i innych dokumentów. Każda dostawa ma unikatowy numer, znany również jako numer listu przewozowego. Odpowiadający wydruk to list przewozowy.

    Dane dostawy są przekazywane za pomocą komunikatu BOD CarrierRoute. Komunikat BOD CarrierRoute tworzy dostawę, która zawiera listę identyfikatorów wysyłki.