Edytowanie wiersza wysyłki

Można otwierać i edytować pojemniki w wierszu wysyłki.

Aby edytować wiersz wysyłki i jej pojemniki:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wiersz wysyłki.
 3. Przeglądaj następujące informacje:
  Dostawa
  Dostawa to zbiór wysyłek dla jednego klienta. Ta liczba może być przekazana z systemu ERP.

  W niektórych systemach ERP identyfikator dostawy odpowiada identyfikatorowi wysyłki.

  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Pozycja
  To pole pokazuje numer pozycji, który identyfikuje tę pozycję.
  Opis pozycji
  To pole pokazuje krótki opis pozycji.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  JM wagi
  To pole pokazuje jednostkę miary wagi służącą do zarządzania transportem.
  Instrukcje dot. pakowania
  To pole pokazuje kod do identyfikacji instrukcji dot. pakowania, który opisuje, jak pozycja ma być zapakowana.
  Nazwa klienta
  To pole pokazuje nazwę klienta lub grupy klientów.
  Wiersz
  To pole pokazuje numer wiersza wysyłki. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz wiersz przesyłki.
  Status opakowania
  To pole pokazuje stan opakowania: Stan Nie zapakowano, Częściowo rozpakowano lub Częściowo odpakowano wskazuje, że pakowanie należy wykonać ręcznie.

  Dostępne są następujące stany:

  • Nie zapakowano: Nie zapakowano
  • Częściowo zapakowano: Częściowo zapakowano
  • Zapakowano: Całkowicie zapakowano
  • Częściowo rozpakowano: Częściowo zapakowano w wirtualny pojemnik
  • Odpakowano: Celowo zapakowano w wirtualnym pojemniku
  Ilość do zapakowania
  To pole pokazuje część wysyłanej ilości, która nie została jeszcze zapakowana. Jest to wysyłana ilość minus ilość, która już została zapakowana.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość produktu, która została dostarczona do klienta. Wartość ilości wysłanej to ilość na zleceniu sprzedaży. Po wysłaniu danej ilości, można ją umieścić na fakturze.
  JM
  To pole podaje jednostkę miary ilości.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 4. Kliknij przycisk Edytuj.
  Lista pojemników zawiera następujące informacje:
  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Numer sekwencyjny
  Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
  Identyfikator pojemnika
  Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
  Nadrzędny wiersz wysyłki

  Wiersz wysyłki nadaje numer każdej pozycji. To pole pokazuje numer wiersza wysyłki pozycji, która jest zapakowana w pojemniku.

  Numer sekwencyjny pojemnika nadrzędnego
  To pole pokazuje numer sekwencji pojemnika nadrzędnego wobec aktualnego pojemnika. Przykładowo kolejny numer palety może być nadrzędnym numerem sekwencji pudła na palecie.
  Pojemnik nadrzędny
  To pole pokazuje numer pojemnika nadrzędnego, jeśli dany pojemnik jest pojemnikiem podrzędnym.
  Zastosowanie pojemnika
  To pole wskazuje sposób wykorzystania pojemnika w strukturze pojemników.
  • WEWNĘTRZNY: Zawiera towary
  • ZEWNĘTRZNY: Zawiera WEWNĘTRZNY pojemnik
  • PUSTY: Typy pojemników inne niż WEWNĘTRZNY lub ZEWNĘTRZNY, które nie mają funkcji, na przykład pokrywa lub okrycie pojemnika
  • MIESZANY: Pojemnik ZEWNĘTRZNY zawierający co najmniej 2 pojemniki WEWNĘTRZNE, które są wypełnione różnymi pozycjami
  Typ opakowania
  To pole pokazuje jednostkę opakowania. Może to być pudło, paleta lub pomocniczy środek.
  Uwaga

  Typ opakowania Paczka to opcjonalny poziom opakowania, który może być użyty w procesie Pojemniki magazynowe dla partnera handlowego Honda North America na podstawie BOD PackageLabel. W tym scenariuszu rzeczywiste artykuły są przechowywane w opakowaniach typu Paczka. Paczki są częścią wirtualnych kontenerów. Pojemniki te nie są publikowane w ASN. Paczki z różnymi artykułami nie mogą być częścią tego samego wirtualnego pojemnika. Etykiety dla typu opakowania Paczka nie są drukowane, jeśli tworzenie etykiet jest wyzwalane przez wysyłkę.

  Ilość
  To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
  Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  Waga brutto
  To pole pokazuje całkowitą wagę wiersza wysyłki i pozycji opakowania wiersza wysyłki.
  Waga netto
  To pole pokazuje łączną wagę całkowitą pozycji w pojemniku.
  Waga tara
  To pole pokazuje skumulowaną wagę pojemnika oraz pojemników umieszczonych na nim.
  Waga tara pojemnika
  To pole pokazuje wagę tara pojemnika.
  Łączna objętość
  To pole pokazuje całkowitą objętość wysyłki.
  Całkowita objętość nie jest obliczoną wartością.
 5. Kliknij przycisk Wybierz, aby edytować pojemnik.
 6. Przejrzyj lub określ następujące informacje zgodnie z wymaganiami.
  Typ pojemnika
  To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość każdej pozycji w jednostce obsługi transportu, która jest wysyłana.
  Wysyłana ilość zależy od typu pojemnika. Na przykład paleta i zawarte na niej pudła nie mogą mieć wpisu o wysłanej ilości w jakimkolwiek podanym czasie.
  Liczba pojemników do utworzenia
  Określ liczbę pojemników, które zostaną utworzone na wybranym poziomie.
  Uwaga

  Ustawiona wartość to 1, ale można ją zmienić.

  Poziom
  To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
  Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
  Numer sekwencyjny
  Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
  Nadrzędny wiersz wysyłki

  Wiersz wysyłki nadaje numer każdej pozycji. To pole pokazuje numer wiersza wysyłki pozycji, która jest zapakowana w pojemniku.

  Numer sekwencyjny pojemnika nadrzędnego
  To pole pokazuje numer sekwencji pojemnika nadrzędnego wobec aktualnego pojemnika. Przykładowo kolejny numer palety może być nadrzędnym numerem sekwencji pudła na palecie.
  Pojemnik nadrzędny
  To pole pokazuje numer pojemnika nadrzędnego, jeśli dany pojemnik jest pojemnikiem podrzędnym.
  Waga tara pojemnika
  To pole pokazuje wagę tara pojemnika.
  Typ pojemnika klienta
  Typ pojemnika klienta jest przesyłany z systemu ERP. Można zmienić typ, na przykład, w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Lokalizacja magazynowania klienta

  Określ lokalizację w zakładzie lub magazynie, gdzie po odbiorze przechowywane są towary. Lokalizacja wskazuje jednostkę organizacyjną, która jest używana w celu odróżnienia pozycji od innych pozycji, należących do innych jednostek organizacyjnych.

  Specjalne oznaczenia
  Ta informacja jest stosowana przez niektóre producentów, na przykład Nissan.

  Dane specjalnych oznaczeń składają się z 20 znaków, które są dostarczane jako przekazanie EDI zatwierdzenia materiału lub w inny uzgodniony sposób. 10 pierwszych znaków drukuje się w górnej części obszaru Specjalne oznaczenia. 10 ostatnich znaków drukuje się w dolnej części obszaru Specjalne oznaczenia.

  Numer seryjny etykiety
  Numer seryjny etykieta jest właściwy dla danego partnera handlowego.
  To pole wyświetla ciąg znaków numerycznych lub alfanumerycznych, który nie zostanie wysłany do tego samego klienta w ciągu 365 dni.
  Numer seryjny w formie kodu kreskowego
  To pole zawiera rozszerzenie numeru seryjnego właściwe dla danego partnera handlowego.
  Długość
  To pole pokazuje długość pojemnika.
  Szerokość
  To pole pokazuje szerokość pojemnika.
  Wysokość
  To pole pokazuje wysokość pojemnika.
  Zwrotne
  To pole wyboru wskazuje, czy opakowanie jest opakowaniem zwrotnym. Jeśli zaznaczone jest to pole wyboru, opakowanie jest zwracane do nadawcy.
  Paleta jednorodna
  To pole wskazuje czy paleta jest paletą jednorodną. Paleta jednorodna zawiera tylko jedną pozycję handlową.