Słownik pojęć

podmiot gospodarczy

Korporacja lub podgrupa korporacji, która działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy jest jednostką, która tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji. Podmiot gospodarczy jest często podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje.

powiadomienie o wcześniejszej wysyłce

Formatowane za pomocą EDI elektroniczne powiadomienie o dostawach w toku, elektroniczna specyfikacja zawartości opakowania. Celem WPW jest powiadomienie odbiorcy o tym, że wysyłka jest w drodze. Po opuszczeniu przez wysyłkę terenu firmy, firma może wysłać tę wiadomość drogą elektroniczną do klienta, odbiorcy lub do obu z nich.

AES

Patrz zautomatyzowany system eksportu.

lotniczy list przewozowy

Dokument transportowy do obsługi transportu lotniczego. Przedstawia warunki transportu. Dostępne są następujące typy:
  • Główny lotniczy list przewozowy: Dokument transportowy wystawiony przez przewoźnika ładunku lotniczego.
  • Lotniczy list przewozowy: Dokument transportowy wydawany przez spedytora.

WPW

Patrz powiadomienie o wcześniejszej o wysyłce.

do wiadomości adresata

Imię i nazwisko osoby, której zostanie udostępniony dokument.

zautomatyzowany system eksportu

Europejski standard obsługi procesów dot. klienta za pośrednictwem EDI, np. zgłoszeń wywozowych. Podobne procesy stosowane są w innych krajach, na przykład, AES X12.

pomocnicze opakowanie

Dodatkowe, pomocnicze opakowanie, np. wieczka.

zamówienie niezrealizowane

Zamówienie klienta, które nie może zostać zrealizowane ze względu na to, że towar jest niedostępny.

kod kreskowy

Odczytywana maszynowo informacja o produkcie, która jest szyfrowana np. za pomocą kresek.

list przewozowy

Patrz list przewozowy

BOD

Patrz dokument obiektu biznesowego.

dokument obiektu biznesowego

Komunikat, który jest wysyłany z jednej aplikacji do innej lub kilku innych aplikacji. Komunikat BOD informuje daną aplikację o zmianie obiektu biznesowego, która nastąpiła w innej aplikacji. Ewentualnie, komunikat ten wysyła do aplikacji polecenie aktualizacji obiektu biznesowego. BOD składa się z dwóch części: rzeczownika i czasownika. Rzeczownik to typowy obiekt biznesowy. Czasownik określa czynność dokonywaną na rzeczowniku.

przewoźnik

Jednostka uczestnicząca w przewozie towarów. Wysyłka przez konkretnego przewoźnikiem może być elementem przepisów transportowych.

agent przewoźnika

Strona upoważniona do działania w imieniu przewoźnika.

świadectwo pochodzenia

Dokument używany w handlu międzynarodowym. Świadectwo pochodzenia produktu jest drukowane na podstawie potwierdzenia, że towary w poszczególnej wysyłce eksportowej zostały w całości wyprodukowane w danym kraju. Świadectwo jest wypełniane przez eksportera i zatwierdzane przez organ wydający.

numer kodu

Znormalizowany kod służący do identyfikacji towarów w procedurach celnych.

nomenklatura scalona

Nomenklatura UE służąca do identyfikacji towarów, która spełnia wymagania zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, jak i statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej.

połączony plan

Składa się z pozycji zlecenia wydania, które reprezentują zapotrzebowania połączone różnych typów komunikatu. Połączony plan podsumowuje czynne zapotrzebowania dla harmonogramów wysyłek i harmonogramów planowania. Każda wersja połączonego planu jest zapisywana. Odwołania do pojedynczych planów dot. typu komunikatu są przechowywane.

kod towaru

Kod identyfikacyjny używany do celów podatkowych i celnych.

typ towaru

Klasyfikacja dalszego podziału kodu artykułu.

adresat

Strona, której dostarczane są towary.
Uwaga

Wysyłka może zostać przyjęta przez kilku adresatów w drodze od pierwotnego nadawcy do adresata końcowego.

konsolidacja

Grupowanie i składanie wielu dostaw w dostawę główną łączoną do przewozu jako większa jednostka. Punkt konsolidacji to lokalizacja, w której odbywa się konsolidacja.

pojemnik

Pudełko, karton, tuba, paleta lub podobnego typu pojemnik z zawartością do wysłania. Pojemnik może także zawierać inne pojemniki.

rola pojemnika

Rola pojemnika określa typ etykiety do wydrukowania. Rola pojemnika jest przypisywana do pojemnika w zależności od partnera handlowego i typu opakowania pojemnika.

Na przykład, jest dostępna co najmniej jedna rola pojemnika dla pojemników z następującymi typami opakowania:

  • Zewnętrzne: Master, Mixed, Mixed Master
  • Wewnętrzne: Single, Mixed Single, Virtual
  • Pomocnicze: Pomocniczy

Patrz także: typ opakowania, struktura pojemnika

struktura pojemnika

Zestaw różnych typów pojemników spełniający określone zapotrzebowania partnera handlowego i ułatwiający proces pakowania.

Na przykład: Niewielkie opakowania z określoną ilością gwoździ są pakowane do pudeł, a wiele pudeł pakowanych jest na palecie.

typ pojemnika

Opis materiału, z którego zrobiony jest pojemnik. Typ pojemnika jest zwykle otrzymywany jako kod składający się z 5 znaków. Pierwsze trzy znaki są literami alfabetu, a dwa ostatnie cyframi.

kraj pochodzenia

Kraj, w którym wyprodukowano towary, zgodnie z kryteriami określonymi dla celów aplikacji taryfy celnej, ograniczeń ilości lub innej miary powiązanej z handlem.

karnet CPD

Dokument ułatwiający tranzyt oraz czasowy przywóz środków transportu. Służy jako deklaracja celna i zezwolenie. Dodatkowo, dokument służy jako gwarancja w krajach, które są stroną Konwencji stambulskiej.

IS

Patrz ilość skumulowana.

ilość skumulowana

Łączna ilość pozycji wysyłanych według harmonogramu na daną pozycje oraz klienta w danym okresie. Można zresetować w określonym punkcie w czasie. Zazwyczaj stosuje się skrót IS.

numer celny

Unikatowy numer dostarczony przez organy celne w celu identyfikacji osób lub stron, które składają deklaracje celne. Przykłady: Nadawca i odbiorca. W Unii Europejskiej numer celny jest częścią numeru EORI.

urząd celny

Urząd, w którym dokonuje się formalności celnych. Urzędy celne mogą być głównymi urzędami celnymi oraz posterunkami celnymi w rejonie transgranicznym.

urząd celny wywozu

Urząd celny, któremu przedstawione mają być towary zanim opuszczą obszar celny UE. W tym urzędzie celnym towary poddawane są formalnościom wywozu oraz kontroli. Urząd celny wywozu wyznaczany jest przez organy celne zgodnie z przepisami celnymi. Jeśli nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości, urząd celny wywozu zwalnia towary do wywozu i informuje urząd celny eksportu o wywozie towarów. W przypadku, gdy urząd celny wywozu otrzymuje skróconą deklarację wywozu, urząd ten przeprowadza regularne kontrole. Są one wymagane dla towarów opuszczających obszar celny UE.

urząd celny wywozu

Urząd celny wyznaczony przez organy celne zgodnie z przepisami celnymi. Przepisy celne obejmują formalności, których należy dopełnić dla towarów opuszczających obszar celny UE. Miejsce przeznaczenia tych towarów musi znajdować się poza obszarem UE.

warunki dostawy

Warunki dostawy to uznane w wielu krajach zasady realizacji dostaw. Zasady te zapewniają jednolitą interpretację typowych klauzul umownych w transakcjach eksportowych i importowych. Warunki dostawy zostały opracowane i wydane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w Paryżu.

rampa

Lokalizacja wysyłki lub odbioru w magazynie lub zakładzie produkcyjnym.

strefa zrzutu

Lokalizacja dostawy na linii produkcyjnej, na której część ma być wykorzystana.

numer DUNS

Unikatowy dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny każdej fizycznej lokalizacji biznesu. Numer DUNS jest powszechnie używany przez zarówno komercyjne, jak i federalne instytucje.

EDI

Patrz elektroniczna wymiana danych.

elektroniczna wymiana danych

Elektroniczna komunikacja transakcji biznesowych pomiędzy organizacjami, takich jak zamówienia, potwierdzenia i faktury. Strony trzecie świadczą usługi EDI oraz dostarczają tłumaczy, co umożliwia połączenie organizacji o różnym sprzęcie. Zazwyczaj stosuje się skrót EDI.

Numer EORI

Po zarejestrowaniu w urzędzie celnym w jednym państwie członkowskim, podmiot gospodarczy (EO) może otrzymać numer EORI. Numer jest ważny w całej Unii Europejskiej. Podmiot gospodarczy (EO) może używać tego numeru w komunikacji z dowolnymi organami celnymi UE.

Exchange Services

Exchange Services obejmuje moduły komunikacji do fizycznej wymiany danych pomiędzy zewnętrznymi partnerami handlowymi i aplikacjami połączonymi z ION. Exchange Services obsługuje wysyłka, otrzymywanie i sondowanie danych.

FFD

Patrz opis pliku formatu.

opis pliku formatu (Format File Description - FFD)

Opisuje strukturę pliku wejściowego lub ustrukturyzowanego pliku wyjściowego. Opis pliku formatu źródłowego jest używany do konwertowania pliku strukturyzowanego komunikatu, takiego jak ANSI ASC X12 lub UN/EDIFACT na XML. Opis pliku formatu źródłowego jest używany do konwertowania pliku źródłowego XML na plik strukturyzowanego komunikatu, taki jak AANSI ASC X12 lub UN/EDIFACT.

pojemnik

Standaryzowany, zrównoważony zbiornik transportowy, który można łatwo rozładować i bezpiecznie zablokować.

macierz przesyłki

Tabela zawierająca wykaz cen przesyłki dla każdego przewoźnika. Ceny przesyłki obliczane są na przykład w zależności od wagi, objętości, odległości, typu ładunku lub kraju docelowego. Podstawę obliczenia stanowi macierz przesyłki.

opakowanie wewnętrzne

Pojemnik, np. pudełko, który ma bezpośredni kontakt z pozycją. W celach transportowych opakowanie wewnętrzne wymaga opakowania zewnętrznego.

lokalizacja

Położenie geograficzne organizacji, która jest związana z danymi lub transakcją. Może to być magazyn, miejsce produkcji lub biuro. Przedmioty są wysyłane do lub z określonej lokalizacji. Przykładowe lokalizacje to magazyn, miejsce rozładunku lub adres nadawcy.

LSP

Patrz dostawca usług logistycznych.

dostawca usług logistycznych

Strona świadcząca usługi logistyczne, takie jak magazynowanie, przepakowywanie produktów, dystrybucja lub montaż.

standard komunikatu

Definiuje format lub strukturę komunikatu. Przykłady to ANSI ASC X12, UN/EDIFACT, ODETTE, VDA, XML, BOD czy BEMIS.

typ komunikatu

Definiuje treść komunikatu oraz proces biznesowy. Przykłady to harmonogram planowania, faktura czy wysyłka.

NCTS

Nowy system komputerowy: System elektronicznej wymiany danych, który został wprowadzony jako zgłoszenie przewozu i ma zastąpić tradycyjną procedurę papierową w Unii Europejskiej, jak również w krajach EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria)

OAGIS

Patrz specyfikacja integracji grup otwartych aplikacji.

opakowanie zewnętrzne

Opakowanie zewnętrzne oznacza najbardziej zewnętrzną warstwę opakowania, która ma kontaktu z pozycją. Opakowanie zewnętrzne zawiera opakowania wewnętrzne.

OEM

Patrz producent oryginalnego sprzętu.

specyfikacja integracji grup otwartych aplikacji

Określa typowy model, typowe komunikaty oraz procesy biznesowe, które opierają się na dokumentach XML obiektu biznesowego w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy aplikacjami biznesowymi.

producent oryginalnego sprzętu

Firma, która kupuje produkt i przedstawia go jako nowy produkt pod własną nazwą.

pakiet

Pojemnik, w którym znajdują się towary. Pakiet jest wynikiem operacji pakowania złożonym z opakowania i jego zawartości do ułatwienia ręcznej lub mechanicznej obsługi. Może być wiele kolejnych operacji pakowania.

opakowanie

Całkowite lub częściowe opakowanie towarów do rozgraniczenia objętości towarów lub ich ochrony. Opakowanie powinno chronić same towary jak i inne obiekty oraz osoby zajmujące się nimi.

Patrz także: pojemnik, opakowanie wewnętrzne, opakowanie pomocnicze, typ opakowania, pakiet, kontener, jednostka obsługi transportu

Paczka

Opakowanie to np. torba, pudełko, karton czy tuba z zawartością do wysłania. Opakowanie jest przechowywane w pojemniku. Pojemnik nie jest używany jako paleta.

struktura opakowania

Patrz struktura pojemnika.

partner

Klasyfikuje partnerów biznesowych lub partnerów systemowych, którzy wymieniają z Tobą standaryzowane komunikaty:
  • Partner biznesowy to klasyfikacja wszystkich połączonych klientów lub sprzedawców. Partner biznesowy nie może być pojedynczym numerem klienta lub dostawcy. Partner biznesowy, na przykład BMW czy GM. Niektórzy partnerzy biznesowi muszą być podzieleni na różne działy, takie jak części zamienne, części serwisowe lub MGO i AMK dla Opla.
  • Partner systemowy to system zewnętrzny, taki jak Rachunkowość lub CAD.

hierarchia partnerów

Przedstawia listę partnerów biznesowych lub partnerów systemowych, którzy są zorganizowani i pogrupowani w hierarchiczną strukturę drzewa. Struktura drzewa hierarchii partnerów składa się z jednego lub kilku identyfikatorów partnera.

Identyfikator partnera

Reprezentuje element hierarchii partnera. Każdy identyfikator partnera może składać się z węzłów podrzędnych. Na przykład GM to identyfikator partnera hierarchii "partnerzy". Opel, Vauxhall i Bertone są w tej perspektywie podrzędnymi węzłami GM.

arkusz odbioru

Arkusz używany w przemyśle motoryzacyjnym do kontroli określonych procesów: Komunikat arkusza odbioru (PUS) to wiadomość od klienta do dostawców i przewoźników. Zawiera on informacje dotyczące odbioru materiału w lokalizacji dostawcy. Dodatkowo komunikat informuje również o dostawie materiału do miejsca odbioru, zgodnie z warunkami zamówienia. Przepływ materiału jest dokładnie sterowany za pomocą specjalnego dokumentu wywołania, arkusza odbioru, który jest przesyłany do dostawców i przewoźników. Może zawierać różne pozycje. Może zawierać dodatkowe dane, które dotyczą transportu lub odbioru towarów. Klient powinien przeprowadzić wysyłkę dokładnie jak zażądano: Nie są dozwolone żadne zmiany w dacie/godzinie oraz ilości.

Przykład: Arkusz odbioru GM MAIS.

miejsce załadunku

Miejsce, w którym towary są ładowane na pojazd, np. na ciężarówkę lub umieszczane w pojemniku.

polecenie drukowania

Polecenie zawierające dane do przetworzenia przez zewnętrzny aparat wydruku. Polecenie drukowania to dokument XML, który zawiera dane transakcyjne i jest drukowany za pomocą aparatu wydruku na podstawie wstępnie zdefiniowanych szablonów wydruku. Patrz także szablon wydruku.

szablon wydruku

Szablon określający zasady oraz układ graficzny projektu dotyczące sposobu realizacji zadania wydruku. Realizacja zadania polega na fizycznym wydrukowaniu lub utworzeniu pliku PDF za pomocą zewnętrznego aparatu wydruku. Patrz także: Polecenie drukowania

faktura pro forma

Dokument, który jest dostarczony przed lub wraz z transportem towarów (jak dla eksportu). Opisuje pozycje i warunki sprzedaży, ale nie pełni funkcji prawdziwej faktury.

PUS

Patrz arkusz odbioru.

SBI

Patrz faktura wystawiana w trybie samofakturowania.

faktura wystawiana w trybie samofakturowania

Komunikat wysłany przez klienta do organizacji zawierający dane szczegółowe o sprzedanych towarach lub usługach, ich ceny oraz warunki płatności w przypadkach, gdy klient otrzymujący dostawę wystawia fakturę zamiast dostawcy.

dostawa

Dający się wyodrębnić zbiór co najmniej jednej wysyłki, który ma być przetransportowany od jednego nadawcy do jednego adresata za pomocą jednego środka transportu.

nadawca

Patrz: lokalizacja nadawcy.

lokalizacja nadawcy

Lokalizacja w firmie, z której wysyłana jest wysyłka, np. magazyn.

miejsce rozładunku

Patrz: lokalizacja miejsca rozładunku

lokalizacja miejsca rozładunku

Lokalizacja, w której klient odbiera wysyłkę.

wysyłka

Zbiór towarów (pozycji, elementów składowych, pojemników), które zostaną wysłane do miejsca rozładunku w podanym dniu. Wysyłka jest wysyłana od dostawcy do klienta. Te informacje są rozmieszczone w wielu dokumentach wewnętrznych i ostatecznie zebrane w WPW.

Wysyłka

Obszar Wysyłka obsługuje różne funkcje związane z wysyłką i eksportem, na przykład etykiety z kodem kreskowym, listy przewozowe oraz powiadomienia o wcześniejszej wysyłce. Obsługuje on procesy Automotive, ale nie ogranicza się do przemysłu motoryzacyjnego. Obszar funkcjonalny Wysyłka możesz wykorzystywać ze swoim systemem ERP. Obszar Wysyłka oferuje funkcje, które wykraczają poza te dostępne w systemie ERP i ułatwia komunikację z partnerami biznesowymi.

pojedynczy plan

Składa się z pozycji zlecenia wydania z zapotrzebowaniami określonego typu komunikatu, harmonogramu wysyłek lub harmonogramu planowania, uporządkowanych według daty zapotrzebowania. Nowy plan pojedynczy tworzony jest w celu sprawdzenia poprawności i przetworzenia nowych zapotrzebowań przychodzących zleceń wydania. Następuje to przed opublikowaniem planu i umieszczeniem go w bazie danych. Stan przetworzenia pojedynczego planu oznakowuje etap w łańcuchu procesów, które należy wykonać w celu zintegrowania nowych zapotrzebowań. Każda wersja pojedynczego planu jest zapisywana. Odebrane ilości skumulowane i ostatni numer dokumentu dostawy są przechowywane w planie pojedynczym.

SOR

Patrz system zapisu.

system zapisu

Aplikacja, która jest nośnikiem danych oraz wysyła komunikat synchronizacji zawierający zmiany dot. obiektu biznesowego. Komunikat synchronizacji wysyłany jest przez nośnik danych oraz może być dostarczany do każdej innej aplikacji, dla której ta informacja jest istotna.

arkusz stylów

Określa reguły przekształcania pliku wejściowego XML na plik wyjściowy XML.

dzierżawca

Pojemniki dla podmiotów i lokalizacji gospodarczych. Dane nie są dzielone między dwoma dzierżawcami. Dzierżawcy są użyteczni w środowiskach, w których więcej niż jeden klient udostępnia wdrażanie oprogramowania biznesowego. Patrz także podmiot gospodarczy, lokalizacja.

THU

Patrz jednostka załadunkowa transportu.

jednostka załadunkowa transportu

Identyfikowalna jednostka fizyczna składająca się z jednego lub więcej opakowań, niekoniecznie zawierających te same artykuły, pozwalająca na przeładunek fizyczny podczas transportu.
Uwaga

Jednostka załadunkowa transportu odnosi się do najbardziej zewnętrznego opakowania. W bardziej rodzajowym znaczeniu należy użyć terminów pojemnik lub opakowanie. Należy zawsze stosować pełny termin jednostka załadunkowa transportu lub JZT, aby uniknąć pomyłki z przestarzałym terminem jednostka załadunkowa, który normalnie ma inne znaczenie.

typ opakowania

Typ lub poziom struktury opakowań: wewnętrzny, zewnętrzny lub pomocniczy.

Patrz także: opakowanie, pojemnik, pakiet

UA-FI

Produkt MaXware UA-FI (User Agent File Interface) umożliwia uruchamianie za pomocą poczty mailowej aplikacji korzystających z sieci X.400. Aplikacja generuje zestaw plików, który opisuje wymaganą operację. UA-FI wykonuje żądane operacje i dostarcza raport dla aplikacji, który jest zawarty w innym zestawie plików.

jednostka miary

Standardowa ilość używana do obliczania, podziału lub opisywania obiektu lub obiektów.

JM

Patrz jednostka miary.

nieprzetworzony plan

Plany o stanie wyjątku lub plany, które należy zatwierdzić ręcznie.

VDA

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu samochodowego ("Verband der Automobilindustrie"), które określa wytyczne EDI stosowane na niemieckim rynku samochodowym.

list przewozowy

Dokument transportowy, który stanowi dowód umowy pomiędzy przewoźnikiem a podmiotem korzystającym z usług transportowych na przewóz towarów. Typy listów przewozowych to na przykład lotniczy list przewozowy, list przewozowy CMR lub kolejowy dokument wysyłkowy.

X.400

X.400, znany również jako P7, to system poczty e-mail. W Niemczech X.400 jest często określany jako Telebox400. Jest to stara nazwa handlowa Deutsche Bundespost. X.400 jest powszechnie stosowany w Europie do transferu komunikatów EDI.