Verzending

ContainerAggregationMode

Deze codelijst bevat de modi waarin verpakkingseenheden worden geaggregeerd voor het printen van labels.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

CommodityCodes

Een lijst met goederencodes die door de douane worden aangeleverd is inbegrepen in deze codelijst. De codelijst bevat bijvoorbeeld CN-codes (gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie) of HTS-codes (officieel geharmoniseerd douanetarief van de regering van de VS).

CustomerContainerTypePatterns

Het item Aantal lagen om toe te voegen in deze codelijst wordt gebruikt in het BMW-beheerproces voor verpakkingseenheden. In dit bedrijfsproces wordt met dit item het aantal lagen in de structuur van de verpakkingseenheid berekend. De berekende waarde wordt als een tweecijferig nummer gekoppeld aan de verpakkingseenheid-ID van de klant. De berekening wordt alleen uitgevoerd als de optie Aantal lagen om toe te voegen is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Patroon voor indeling type verpakkingseenheid voor klant in de codelijst Customers of TradingPartners.

CustomTradingPartner

Aangepaste handelspartnercodes worden afzonderlijk van de standaard handelspartnercodes opgeslagen. De codelijst CustomTradingPartner kan worden gebruikt om de aangepaste handelspartnercodes te definiëren.

Bij klanten die migreren vanuit een eerdere versie van de applicatie, worden de aangepaste handelspartnercodes niet geconverteerd door de gegevensmigratieservice. Deze codes moeten na de gegevensmigratie opnieuw worden ingevoerd.

DestinationLabelTypes

Met deze codelijst worden de bestemmingslabeltypen gedefinieerd.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

DocumentPrintingModes

Met deze codelijst worden de documentprintmodi gedefinieerd. Deze codelijst wordt gebruikt als referentiecodelijst voor de codelijst WaybillTypes.

 • Geen: Geen print
 • PrintPerShipper: Per vracht printen
 • PrintPerShipment: Per inbegrepen zending printen
NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

EDIPlantMappingFord

De EDI-fabrieksinformatie wordt via een code van twee tekens die wordt gebruikt in VDA-berichten gekoppeld aan een waarde van vijf tekens. De waarde van vijf tekens van de Ford-fabriek en de al dan niet aanwezige toewijzing worden geëvalueerd op basis van de codelijsten EDIPlantMappingFord en MappingsEDIPlant. De toewijzing wordt gebruikt om een printaanvraag aan te maken en om het juiste InterFormNG-printsjabloon te selecteren. De toewijzing werd geïmplementeerd voor labels van de handelspartner A0060 Ford Europa.

De toewijzing van de EDI-fabrieksinformatie in de codelijst EDIPlantMappingFord bevat de volgende code-items:

 • Naam: Korte code van de EDI VEST die in het VDA-bericht wordt verzonden.
 • Gekoppelde EDI-fabriek: De overeenkomende code die wordt opgegeven in de fabriekenlijst van de handelspartner A0060 Ford Europa.
 • Korte omschrijving: De naam van de fabriek die wordt opgegeven in de fabriekenlijst van de handelspartner A0060 Ford Europa.

Voorbeeld: Naam = "50", Gekoppelde EDI-fabriek= "0095A", Korte omschrijving = "Ford FCSD Keulen".

Zie de omschrijving van de codelijst MappingsEDIPlant.

EXMNotesActief

Deze codelijst wordt gebruikt om de ondersteuning van notities in zendingen, zendingsregels en verpakkingseenheden in te schakelen.

ExpectedDeliveryDatePrintRequestMode

Deze codelijst bevat een lijst met opties die u kunt selecteren in de vervolgkeuzelijst Verwachte leveringsdatum in de codelijst Klanten.

LabelFormats

Deze codelijst bevat de volgende labelformaten: Groot, Medium, Klein en Z3425.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

LabelTemplateMapping

Als er geen handelspartnerinformatie beschikbaar is in het PackageLabel-BOD, ontvangt het gebied Verzending de PackageLabelTemplateCode vanuit LN. Deze code wordt gebruikt om de juiste handelspartner uit de codelijst LabelTemplateMapping toe te wijzen. De eigenschapswaarde Labeltype artikel van deze handelspartner wordt gebruikt als labeltype.

Bijvoorbeeld: PackageLabelTemplateCode=abc, codelijst LabelTemplateMapping: abc=A9100.

Deze codelijst is geïmplementeerd om het etiketteringsproces tijdens productie in het gebied Verzending te ondersteunen. Zie de omschrijving van de codelijst PackageLabelDocumentTypes.

LabelTemplatePrintoutMappings

Deze codelijst definieert de labelcategorieën die moeten worden geprint op basis van het element PackageLabelTemplateCode van het PackageLabel-BOD dat wordt geïmporteerd in het gebied Verzending. De volgende codes voor de verpakkingslabelsjabloon zijn opgenomen:

 • MML: Master/Mixed-label
 • MSL: Label Mixed Single
 • PAL: Label Pack
 • QRL: Label Quick Receive
 • SIL: Label Single
NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

LabelTypes

Deze codelijst bevat de labeltypedefinities.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

MappingsEDIPlant

Deze codelijst bevat de namen van de codelijsten waarmee een toewijzing naar de EDI-fabrieksinformatie wordt gedefinieerd. Zie de omschrijving van de codelijst EDIPlantMappingFord.

MergeShipments

Deze codelijst wordt gebruikt om het samenvoegen van zendingen te activeren in het gebied Verzending:

 • Naam: Definieert de naam van de MergeShipments-configuratie. De taakinvoer MergeShipments met de naam "parameter" wordt gebruikt als de standaardtaakconfiguratie.
 • Actief: Activeert het samenvoegen van zendingen. Het samenvoegen van zendingen is standaard gedeactiveerd.
 • Modus Regelnummer aanmaken: De standaardinstelling Opnieuw nummeren op basis van vorige laatste regelnummer nummert nieuwe zendingsregels opnieuw, beginnend met het hoogste regelnummer van de vorige zending.
 • Ophoging regelnummer : Ophogingsgetal dat wordt gebruikt voor het opnieuw nummeren van nieuwe zendingregels.
 • Scheidingsteken regelnummer: Scheidingsteken voor regelnummers.

MixedLoadLabelTypes

Met deze codelijst worden de Mixed Load-labeltypen gedefinieerd.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

MixedMasterLabelTypes

Met deze codelijst worden de Mixed Master-labeltypen gedefinieerd.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

MixedSingleLabelTypes

Met deze codelijst worden de Mixed Single-labeltypen gedefinieerd.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

PackagingIsActive

U kunt deze codelijst gebruiken om de pagina Verpakkingen in het gebied Verzending in te schakelen voor de geselecteerde financiële entiteiten.

PackingListTypes

Deze codelijst bevat de verpakkingslijstdefinities.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

PackingSlipTypes

Deze codelijst bevat de pakbondefinities.

NB

PackLabelTypes

Deze codelijst bevat de verpakkingslabeltypen.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd. Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

PoolPoints

Deze codelijst bevat de lijst van gedefinieerde poolpunten. Een poolpunt bevat parameters die worden gebruikt om een combivracht samen te stellen in het gebied Verzending. Deze parameters zijn het poolpuntadres, het DUNS-nummer en de belasting-ID:

 • Automatisch combivrachten aanmaken: Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden combivrachten automatisch aangemaakt. Aan vrachten wordt hetzelfde basisvrachtbriefnummer ('master bill of lading number' toegewezen indien deze aan bepaalde criteria voldoen. Deze vrachten moeten dezelfde poolpunt-ID, dezelfde handelspartner en een opgegeven tijdsbestek hebben.
 • Begin tijdsbestek zending (uren): Begindatum van het tijdsbestek waarop het maken van combivrachten wordt gebaseerd. De aangegeven uren worden afgetrokken van de zendingsdatum van de combivracht.
 • Einde tijdsbestek zending (uren) Einddatum van het tijdsbestek waarop het maken van combivrachten wordt gebaseerd. De aangegeven uren worden opgeteld bij de zendingsdatum van de combivracht. Met de opgegeven waarden wordt aangegeven dat vrachten met verzenddatums binnen dit tijdsbestek kunnen worden samengevoegd in een combivracht. Deze vrachten kunnen met dezelfde truck naar het poolpunt worden vervoerd.
 • Naam: De naam van het poolpuntadres.
 • Naam geadresseerde: Dit veld bevat de naam van de persoon aan wie de aanvraag is gericht.
 • Eenheid: De naam van de eenheid.
 • Verdieping: De verdieping.
 • Gebouw: Het nummer van het gebouw.
 • Naam van gebouw: De naam van het gebouw.
 • Postbus: Postbus
 • Straatnaam: De straatnaam.
 • Postcode: De postcode van het adres.
 • Plaats: De plaatsnaam.
 • Land: De naam van het land.
 • Onderverdeling land: De naam van de onderverdeling van het land.
 • DUNS-nummer: Het DUNS-nummer (Data Universal Numbering System, Universeel nummersysteem voor gegevens) is een unieke negencijferige code die wordt gebruikt om bedrijven en groepsentiteiten binnen een organisatie aan te kunnen geven. Dit nummer wordt op aanvraag van een bedrijf uitgegeven door Dun & Bradstreet, leverancier van bedrijfsinformatie.
 • Belasting-ID: De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.

Voorbeeld: Begin tijdsbestek zending (uren) = "0", Einde tijdsbestek zending (uren) = "3". In dit voorbeeld wordt de zendingstijd voor de combivracht op 12 uur 's middags gesteld. Vrachten met een zendingstijdstip tussen 12.00 en 15.00 uur worden geconsolideerd in één combivracht. Wanneer u vrachten met als zendingstijdstip 11.00 uur wilt opnemen in de combivracht, geeft u de waarde "1" op in het veld Begin tijdsbestek zending (uren). De opgegeven waarde wordt afgetrokken van de zendingstijd van de combivracht. Op deze wijze worden de vrachten opgenomen die voor 11.00 uur zijn gepland.

QuickReceiveLabelModes

Met deze codelijst worden de printmodi voor Quick Receive-labels gedefinieerd.

 • Geen: Modus Niet printen
 • PerConsignment: Label Quick Receive wordt per vracht geprint.
 • PerShipment: Label Quick Receive wordt per inbegrepen zending geprint.
 • PerTHU: Label Quick Receive wordt per transportmateriaalverwerkingseenheid geprint.
NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

QuickReceiveLabelTypes

Met deze codelijst worden de Quick Receive-labeltypen gedefinieerd:

 • Geen
 • Label Quick Receive
NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

SequenceAdditionalItems

Een koppeling tussen het artikelnummer van de klant en het logistieke artikelnummer van Audi kan in deze codelijst worden opgegeven. De koppeling wordt gebruikt in het gebied Verzending en ondersteunt het volgordeproces van Audi. Het artikelnummer van de klant moet worden opgegeven in het veld Naam.

ShippingAddressHandling

In het gebied Verzending kan het veld Naam geadresseerde worden gebruikt als Verzenden aan-naam voor printen. Vanaf versie 11.0.3 kunnen klanten kiezen om Verzenden aan-naam of Naam geadresseerde als standaard te gebruiken:

 • Als deze parameter is gedeactiveerd, wordt de Verzenden aan-naam gebruikt voor het printen.
 • Als deze parameter is geactiveerd, wordt de Naam geadresseerde gebruikt voor het printen.

ShippingMeansOfTransportDefault

Hiermee wordt de standaardwaarde voor een transportmiddel voor een vracht gedefinieerd. De standaardwaarde wordt ingesteld op de waarde voor LicensePlateNumber.

ShippingPrintouts

U kunt deze codelijst gebruiken om printtaken in het gebied Verzending handmatig te configureren:

 • Max. aantal nieuwe pogingen: Geeft het maximum aantal nieuwe pogingen op voor het verwerken van een printtaak. Standaard is het maximum aantal nieuwe pogingen voor het verwerken van een printaanvraag 100.
 • Uitstel voor nieuwe poging (in seconden): Geeft de wachttijd op (in seconden) voor een nieuwe poging.
 • Max. aantal labels per printtaak: Standaard wordt het maximum aantal labels per printaanvraag ingesteld op 50. Met deze parameter kunt u een andere waarde voor het maximumaantal labels per printaanvraag definiëren.
 • Wachttijd in seconden voor pro-formafactuur: Geeft de wachttijd op (in seconden) voor een pro-formafactuur.

ShippingTasks

U kunt deze codelijst gebruiken om handmatig een automatische time-out voor printtaken in het gebied Verzending te configureren.

Time-out voor verzendtaken (in seconden): Hiermee stelt u een time-out in voor het automatisch afbreken van de taakuitvoering na een vooraf gedefinieerde tijd. De standaard time-out voor zendingtaken is 3.600 seconden.

SpecialItemCharacteristics

Met deze codelijst worden de items gedefinieerd voor het veld Speciale kenmerken artikel in de detailweergave van de pagina Artikelbasisgegevens. Dit veld wordt gebruikt om speciale artikelkenmerken op te slaan, bijvoorbeeld informatie over de veiligheid van een voertuig. Zo maakt bijvoorbeeld Nissan onderscheid tussen belangrijke artikelen van het type A en die van het type B. Dergelijke informatie kan gewoonlijk niet worden geïmporteerd vanuit het ERP-systeem. Deze informatie is vereist voor het printen van labels in het gebied Verzending. U kunt dit veld beheren in de detailweergave van de pagina's Vrachten en Magazijnverpakkingseenheden in het gebied Verzending. Momenteel kunt u de volgende definities van speciale kenmerken selecteren waaraan de leveranciers van Nissan dienen te voldoen:

 • OBD: Nissan Mexico OBD, artikelen met speciale kenmerken betreffende emissieregelgeving (On-Board Diagnostics). Nissan Mexico OBD, items met speciale kenmerken betreffende emissievoorschriften (boorddiagnose).
 • PIA: Nissan Mexico – belangrijk onderdeel A, belangrijke veiligheidsgerelateerde artikelen voor de besturingsregeling, het remsysteem of de integriteit van het brandstofsysteem.
 • PIB: Nissan Mexico – belangrijk onderdeel B, belangrijke artikelen voor de botsveiligheid. Dit zijn artikelen ter bescherming van de inzittenden tijdens en na een botsing of voor de overdracht van informatie die nodig is voor veilig rijden.

TaskProcessingForStatus

Met deze codelijst worden de statussen gedefinieerd die taakverwerking in het gebied Verzending mogelijk maken. De codelijst fungeert als referentiecodelijst in de codelijsten Customers en TradingPartners.

Status Omschrijving
Vracht voltooid Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. Dit BOD heeft de status Voltooid of Verwerkt. Alle inbegrepen zendingen hebben de status Verzonden.
Afdrukbare vracht Voor deze vracht zijn het SyncCarrierRoute-BOD, het SyncShipment-BOD en een optioneel SyncInvoice-BOD verwerkt. Alle zendingen van de vracht hebben de status Afdrukbaar. Deze status maakt het mogelijk om ook vrachten met de status Voltooid te verwerken.
Factuur Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. Dit BOD heeft de status Voltooid of Verwerkt. De Geprijsd-status van de vracht is Geprijsd via factuur.
Modus Niet printen De taak kan niet worden verwerkt.
Pro-formafactuur Voor deze vracht is het SyncCarrierRoute-BOD verwerkt. Dit BOD heeft de status Voltooid of Verwerkt. De status Geprijsd van de vracht is Geprijsd via pro-formafactuur, Gemengde prijzen of Geprijsd via factuur.
Vrijgegeven zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben minstens de status Vrijgegeven.
Verzonden zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben minstens de status Verzonden.
Klaargezette zending Alle inbegrepen zendingen van de pro-formavracht of vracht die nu beschikbaar zijn, hebben minstens de status Klaargezet.
NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

TaskProcessingTimeouts

Met deze codelijst worden de wachttijden gedefinieerd voor pro-formafacturen en ASN's:

 • Wachttijd in seconden voor pro-formafactuur: Geeft de standaardwachttijd op van 300 seconden voor een pro-formafactuur.
 • Wachttijd in seconden voor ASN: Geeft de standaardwachttijd op van 600 seconden voor een ASN.

THUPackingListTypes

Met deze codelijst worden verpakkingslijsttypen voor transportmateriaalverwerkingseenheden (TMVE) gedefinieerd.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

TransportationCodeCarrier

Met deze codelijst worden de codes voor vervoerderstransport gedefinieerd:

 • Bordero-nummer
 • Kenteken
NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

WaybillTypes

Deze codelijst bevat de vrachtbrieftypen ("waybill"). Voor elk vrachtbrieftype ("waybill") kan de parameter Printmodus vrachtbrief worden geconfigureerd. Met de parameter kunnen prints per zending worden gesplitst. De Printmodus vrachtbrief biedt de volgende instellingen:

 • Per zending printen: De taak Vrachtbrief printen wordt gesplitst in printtaken voor elke inbegrepen zending.
 • Per vracht printen: De vrachtbrief ('waybill') wordt per vracht geprint.
 • Geen print: De vrachtbrieftaak ("waybill") maakt geen printtaken aan voor dit vrachtbrieftype.

De codelijst DocumentPrintingModes wordt gebruikt als referentiecodelijst voor de printmodi.

Voor de GALIA-vrachtbrief ("waybill") is de standaardinstelling Per zending printen. Voor alle andere vrachtbrieftypen is de standaardinstelling Per vracht printen.

NB

Deze codelijst mag niet worden gewijzigd.

WorkflowNames

Deze codelijst bevat de werkstroomnamen die worden gebruikt in de configuratie van Basisgegevens.