Konfigurowanie szczegółów wymiarów

Karta Konfiguracja kategorii umożliwia dodawanie kategorii, których można używać w skoroszytach i pakietach decyzyjnych. Kategorie to grupy, w których są przechowywane atrybuty dynamiczne. Atrybuty dynamiczne dodane do kategorii są używane w szczegółach wymiarów. W szczegółach wymiarów znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wymiarów. Przykładowo szczegółów wymiaru można użyć do przechowywania podstawowych zasad planowania organizacji dla wymiaru Organizacja.

 1. Kliknij ikonę Strona główna.
 2. Wybierz Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Konfiguracja atrybutów dynamicznych.
 3. Kliknij łącze typu atrybutu, do którego chcesz dodać kategorię.
 4. Kliknij kartę Konfiguracja kategorii.
 5. Kliknij przycisk Dodaj kategorię. Maksymalnie można zdefiniować dziesięć kategorii dla każdego typu atrybutów dynamicznych.
 6. Określ nazwę kategorii. Maksymalnie można określić 25 znaków.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij Dodaj wiersz.
 9. Wybierz atrybut dynamiczny. Lista obejmuje wszystkie atrybuty dynamiczne, dla których zaznaczono pole wyboru Szczegóły wymiaru.
 10. Kontynuuj dodawanie kategorii i pozycji.
 11. Opcjonalnie kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić podgląd szczegółów wymiaru. Nie można określać danych w podglądzie. Dane są określane przez osoby zatwierdzające lub planistów w skoroszycie lub pakiecie decyzyjnym.

Kliknij strzałkę, aby rozwinąć lub zwinąć kategorię.

Kategorie i elementy list można przenosić, przeciągając i upuszczając niebieskie pola po lewej stronie kategorii lub pozycji.

Polecenie Zmień nazwę pozwala zmienić nazwę kategorii.

Kliknij polecenie Usuń kategorię, aby usunąć kategorię.