Konfiguracja przeliczania wersji

Za pomocą karty Konfiguruj wersję przeliczenia waluty można skonfigurować metody przeliczania i wersję waluty w celu automatycznego przeliczania danych wersji. Ta konfiguracja jest wymagana. Wersje pochodzą z hierarchii Wersje razem. Wszystkie elementy członkowskie typu liść w przypadku hierarchii Suma wartości rzeczywistych są automatycznie uwzględniane. Uwzględnione są wszystkie wersje budżetu, które są aktywowane w cyklu konfiguracji. Wersje prognoz są uwzględniane po utworzeniu przez operację Utwórz prognozę, a wersja waluty jest automatycznie wiązana z wersją Prognozy. Nie można zmienić tego powiązania.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Wymiana walut > Konfiguracja waluty > Konfiguracja waluty.
  3. Kliknij kartę Konfiguruj wersję przeliczenia waluty.
  4. W kolumnie Metoda przeliczania wybierz metodę przeliczania.
    Wartością domyślną dla rzeczywistych elementów członkowskich typu liść jest Metoda 1. Wartością domyślną dla elementów budżetowych, prognoz i analizy jest Metoda 2.
  5. W kolumnie Zestaw kursów walut wybierz wersję kursu wymiany.
    Te opcje stanowią aktywne wersje typu liść z członków rzeczywistych i budżetowych oraz, w przypadku opartych na Designer, członków typu liść z hierarchii Currency_Analysis. Kursy wymiany walut przechowywane w skojarzonej wersji są używane do przeliczania wartości danych.