Wykresy złożone — przykład 1

W tym przykładzie tworzony jest połączony wykres kolumnowy i wierszowy przedstawiający sprzedaż wszystkich produktów na przestrzeni dwunastu miesięcy. W tym przykładzie użytkownik utworzy istniejącą serię danych i przypisze typ wykresu kolumnowego do istniejącej serii danych oraz typ wykresu liniowego do powielonych serii danych.

Aby utworzyć ten przykład:

 1. W komórkach C9:D9 utwórz hiperblok z wymiaru Produkt.
 2. W komórce D8 utwórz hiperblok z wymiaru Okres.
  Komórki wartości dwóch hiperbloków nakładają się na siebie w komórce D9.
 3. Wstaw funkcję CELLGET w komórce D9.
 4. Kliknij obramowanie hiperbloku Produkt. W Projektancie list wybierz tylko element All Tires.
 5. Kliknij obramowanie hiperbloku okresu. W Projektancie list użyj funkcji Obiekty podrzędne, aby wybrać pozycję Obiekty podrzędne 2016 na poziomie miesiąca.
  W trybie widoku wyświetlonych zostanie 12 miesięcy roku 2016.
 6. Zaznacz nakładające się hiperbloki i użyj kreatora wykresów do utworzenia domyślnego wykresu kolumnowego.
  W trybie widoku wykres przedstawia pojedynczą kolumnę dla każdego miesiąca roku 2016. Kolumny przedstawiają sprzedaż wszystkich opon w każdym miesiącu.
 7. W trybie projektowania kliknij dwukrotnie pusty obszar wykresu.
  Wyświetli się obramowanie ze skrótem.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Źródło danych.
  Wyświetli się okno dialogowe Źródło danych. Bieżąca seria danych zostanie wyświetlona na liście serii.
 9. Kliknij przycisk Dodaj.
  Bieżąca seria danych zostanie zduplikowana na liście serii.
 10. Kliknij przycisk OK.
  W trybie widoku zostaną wyświetlone dwie kolumny dla każdego miesiąca.
 11. W trybie projektowania kliknij dwukrotnie wykres.
  Wyświetlą się trzy kolumny przykładowych danych. W legendzie zostaną wyświetlone pozycje {Product-}, {Product-} 1 i {Product-} 2.
 12. Kliknij kolumnę {Product-}1, aby ją wybrać.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Typ wykresu.
  Wyświetli się okno dialogowe Typ wykresu.
 14. Wybierz z menu Linie jako typ wykresu i zaznacz jeden z podtypów wykresu, a następnie kliknij przycisk OK.
  W trybie widoku wykres liniowy łączy górne części kolumn. Oba wykresy przedstawiają te same pojedyncze serie danych.