Metoder til fordeling af værdier til konsoliderede celleværdier

Splasher-kommandoer, som tilbageskriver til konsoliderede celler, har et foranstillet hashtag-tegn (#). Når du bruger splasher-kommandoer, forkortes navnet på den enkelte splasher-kommando til et enkelt bogstav, f.eks. C (Copy) eller L (Like).

Hvis en tekstværdi, der skrives til en celle, begynder med et af disse bogstaver eller med hashag-tegnet (#), eller den indeholder det fulde navn på en splasher-kommando, kan det forekomme, at værdien bliver parset som en splasher-kommando. Når dette forekommer, viser cellen #REF!.

Hvis den værdi, der skal skrives til en celle, altid er tekst og aldrig en dato eller et tal, kan du undgå dette problem ved at angive værdien med to foranstillede apostroffer som præfiks. Den første apostrof sikrer, at strengen ikke fortolkes som et tal eller som en dato eller et klokkeslæt. Den anden apostrof sikrer, at strengen ikke fortolkes som en splasher-kommando.

Problemet forekommer kun med celleværdier og ikke med f.eks. cellenoter eller attributter. Dette forekommer kun, hvis splashing er aktiveret.

Eksempel

Denne delvise CELLWRITE-formel er beregnet til at skrive værdien C2019-20 i en celle.
=CELLWRITE("C2019-20","DEPM","BPCCONFIG_CYCLE","...

Men C fortolkes som en COPY-kommando, og der returneres en fejl af typen #REF! .

Hvis du tilføjer to apostroffer efter startanførselstegnet, fortæller du parseren, at værdien ikke er en splasher-kommando og ikke er et tal eller en dato:

=CELLWRITE("''C2019-20","DEPM","BPCCONFIG_CYCLE","...

Tildeling og ændring

For hver tilbageskrivningsmetode kan du angive tildeling eller ændring af værdier.

Tildeling erstatter eksisterende værdier. Hvis en celle f.eks. indeholder 1, og du skriver 2 til den ved hjælp af tildeling, bliver celleværdien 2.

Ændring justerer eksisterende værdier med den værdi, du angiver. Hvis en celle f.eks. indeholder 1, og du skriver 2 til den ved hjælp af ændring, bliver celleværdien 3.

Ændringskommandoer har et foranstillet &-tegn.

Tilbageskrivningsmetoder og -kommandoer

Tilbageskrivningsmetoder er som standard additive – de øger eksisterende værdier på forskellige måder. Du kan ændre standardsyntaksen for hver tilbageskrivningsmetode for at fratrække værdier og angive værdier i procent.

I syntakseksemplerne på tildelingerne Weighted, Equal, Base og Like er det muligt at angive [value]-værdien med et foranstillet minustegn (-) til skrivning af negative værdier. De kan også efterfølges af procenttegnet (%) for at ændre værdier med en procentdel.

Eksempel:
Syntaks Beskrivelse
&W20 Lægger 20 til celleværdien
&W-20 Trækker 20 fra celleværdien
&W5% Øger celleværdien med 5 %

Plustegnet (+) er implicit, men du kan gøre det eksplicit (f.eks. &W+20). Hver tilbageskrivningsmetode understøtter to eller tre syntakser. #W[value] og #@[value] er f.eks. ækvivalente. Eksempler, der indeholder bestemte dimensions- og elementnavne, er baseret på Samples-programmet.

Vægtet

De indbyrdes forhold mellem underordnede værdier bevares, når værdien for det tilhørende overordnede element øges eller reduceres.

Vægtet tildeling: #W[value]

Hvis du bruger vægtet tildeling til at skrive en værdi til en overordnet celle, som for eksempel fordobler den eksisterende værdi, fordobles værdien af hvert underordnet element også.

Vægtet ændring: &W[value]

Hvis du bruger vægtet ændring til at skrive en værdi til en overordnet celle, som for eksempel fordobler den eksisterende værdi, fordobles værdien af hvert underordnet element og føjes til den eksisterende værdi.

Eksempel

Værdien af den overordnede celle er 9, og værdien af hver af dens tre underordnede celler er 3. Du skriver 18 til den overordnede celle med vægtet ændring. Værdien af hver underordnede celle fordobles og føjes til den eksisterende værdi. Derfor bliver værdien af hver underordnet celle 9. Værdien af den overordnede celle bliver 27.

Lige

Værdier, som du angiver i overordnede celler, fordeles ligeligt til deres underordnede celler.

Lige tildeling: #E[value]

En værdi, du angiver i en overordnet celle, erstatter den eksisterende værdi og fordeles ligeligt blandt de underordnede celler.

Eksempel

En overordnet celle har tre underordnede elementer. Du skriver 12 til den overordnede celle med lige tildeling. Værdien af hver underordnet celle bliver 4.

Lige ændring: &E[value]

En værdi, du angiver i en overordnet celle, fordeles ligeligt blandt de underordnede celler og føjes til den eksisterende værdi.

Eksempel

Værdien for den overordnede celle er 12. Der er tre underordnede celler, hver med værdien 4. Du skriver 12 til den overordnede celle med lige ændring. 12 fordeles ligeligt til hver underordnede celle og føjes til den eksisterende værdi. Værdien af hver underordnet celle bliver 8. Værdien af den overordnede celle bliver 24.

Basis

En værdi, du skriver til en overordnet celle, skrives til hver underordnet celle. Værdien af den overordnede celle opdateres.

Basistildeling: #B[value]

En værdi, du skriver til en overordnet celle, skrives til hver underordnet celle og erstatter den eksisterende værdi.

Eksempel

En overordnet celle har tre underordnede elementer. Du skriver 2 til den overordnede celle med basistildeling. Værdien af hver underordnet celle bliver 2. Værdien af den overordnede celle bliver 6.

Basisændring: &B[value]

En værdi, du skriver til en overordnet celle, skrives til hver underordnet celle og lægges til den eksisterende værdi.

Eksempel

En overordnet celle har tre underordnede elementer. Værdien af hver underordnet celle er 2. Derfor er værdien af den overordnede celle 6. Du skriver 2 til den overordnede celle med basisændring. 2 skrives til hver underordnet celle og føjes til den eksisterende værdi. Værdien af hver underordnet celle bliver 4. Værdien af den overordnede celle bliver 12.

KOPIÉR

Du kan kopiere værdier fra ét område i en kube til et andet: for eksempel de faktiske tal for et år til budgettet for et andet år. I dette eksempel er de faktiske tal kilden, og budgettet er destinationen.

Du skriver kopieringskommandoen i destinationscellen. I kommandoen angiver du kun de dimensioner og elementer, der adskiller kubens kildeområde fra destinationsområdet. Hvis elementerne entydigt tilhører en bestemt dimension, behøver du kun angive elementerne.

Copy – tildeling: #C[Tuple]

Kopiér - ændring: &C[Tuple]

En tupel er adressen for et bestemt område i databasen. I dette tilfælde er tuplen adressen for de data, du vil kopiere. Det anbefales, at du bruger entydige elementnavne til at angive tuplen.

Værdier, du kopierer fra ét område i en kube til et andet, erstatter eksisterende værdier.
Bemærk

KOPIÉR med tildeling bruger Ekstern vægtet basis som OLAP-specifik tilbageskrivningsmetode, når elementerne i både kilde og mål er konsoliderede elementer (C) eller basiselementer (N). I forbindelse med C-elementer skal strukturen for de underliggende elementer være ens. Det vil sige, at kilde- og destinationselementerne skal have det samme antal underordnede elementer osv. I andre tilfælde bruges metoden Ekstern vægtet.

KOPIÉR med ændring bruger Ekstern vægtet delta som tilbageskrivningsmetode.

Eksempler

Du ønsker at kopiere de faktiske tal fra fjerde kvartal i 2006 til budgettet for det samme kvartal. Vælg den celle, der indeholder budgettallene for kvartalet, og angiv:

#COPY [VALTYPE].[Varians].[Faktisk];[PERIOD].[Alle år].[2006].[2006_Q4]

Du ønsker at kopiere de faktiske tyske tal for tredje kvartal i 2006 til det franske budget for fjerde kvartal i 2006.

Vælg den celle, som indeholder det franske budget for fjerde kvartal, og angiv:

#COPY [REGION].[Alle regioner].[Europa].[Tyskland];[VALTYPE].[Varians].[Faktisk];[PERIOD].[Alle år].[2006].[2006_Q3]

COPYFULL

Kommandoen COPYFULL har samme funktionsmåde som COPY, men kopierer også værdier, der beregnes af regler.
Bemærk

COPYFULL med tildeling bruger Ekstern vægtet som OLAP-specifik tilbageskrivningsmetode.

COPYFULL med ændring bruger Ekstern vægtet delta.

Dataelementer

Microsoft Analysis Services understøtter dataelementer. Et dataelement er en kopi af et overordnede element, men har status som et overordnet element. Du kan foretage tilbageskrivning til et dataelement uden at påvirke de underordnede elementer.

Eksempel

Du har et hierarki for medarbejdere, hvor manager er det overordnede element. Hvis du planlægger managerlønningen, kan du skrive en værdi tilbage til dataelementet Manager i stedet for til elementet Manager. På denne måde kan du sikre, at de øvrige medarbejderlønninger ikke påvirker eller påvirkes af managerlønningen.

LIKE

Du kan foretage splashing af værdier til de underordnede elementer for en konsolideret celle i de samme forhold som værdierne for de underordnede elementer i en anden konsolideret celle.

Du skriver kommandoen Like i destinationscellen. I kommandoen angiver du kun de dimensioner og elementer, der adskiller databasens kildeområde fra destinationsområdet. Hvis elementerne entydigt tilhører en bestemt dimension, behøver du ikke angive elementerne.

I tilbageskrivningskommandoer står L for Like.

LIKE – tildeling: #L[value][Tuple]

LIKE – ændring: &L[value][Tuple]

En tupel er adressen for et bestemt område i databasen. I dette tilfælde er tuplen adressen for databasens kildeområde.

Eksempel

Salgstallene for Spanien for fjerde kvartal 2005 er 60. Tallene for de individuelle måneder er 10. oktober, 20. november og 30. december.

Hvis du vil se, hvilken effekt en omsætning på 600 i Italien vil have på det første kvartal af 2006 (hvis den fordeles i det samme forhold som fjerde kvartal 2005 i Spanien), skal du vælge den celle, som indeholder omsætningen for det første kvartal i Italien og angive:

#L 600 [REGION].[All Regions].[Europe].[Spain];[PERIOD].[All Years].[2005].[2005_Q4]

Første kvartals omsætning for Italien bliver 600. Tallene for de individuelle måneder bliver januar 100, februar 200 og marts 300.

#delete

Du kan slette alle værdier fra et udsnit af databasen ved at angive #delete i en celle, der indeholder en tilbageskrivningsformel (for eksempel WBC).

LIKEFULL

Funktionen LIKEFULL kombinerer funktionerne LIKE og COPYFULL. Det vil sige, at du kan bruge den til at tilbageskrive en bestemt værdi, men med Ekstern vægtet som tilbageskrivningsmetode. Syntaksen for tildeling er:

#LIKEFULL [value] [tuple]

Syntaksen for ændring er:

&LIKEFULL [value] [tuple]. Ekstern vægtet delta bruges som tilbageskrivningsmetode.