Tworzenie nowej sytuacji zapotrzebowania dla harmonogramów planowania

Czasami plany dla pozycji kontraktu, które są importowane automatycznie, nie mogą być użyte jako szablon do kopiowania istniejących danych zapotrzebowania. Możesz stworzyć zupełnie nową sytuację zapotrzebowania dla pozycji kontraktu klienta o stanie Aktywna. Istniejący plan musi być przypisany do pozycji kontraktu. Jeśli wybierzesz pozycję kontraktu o stanie Nowa, pojawi się komunikat informujący o tym, że nie istnieje plan dla tej pozycji kontraktu.

Uwaga

Jeśli nieprzetworzony plan istnieje dla pozycji kontraktu, która nie została odrzucona lub usunięta, wyświetlane jest ostrzeżenie. Podczas zapisywania nowej wersji planu pamiętaj, że przestarzałe dane zlecenia wydania mogą być zaimportowane podczas wydawania nieprzetworzonego planu.

Aby utworzyć nową sytuację zapotrzebowania:

 1. Wybierz Zarządzanie wydaniami > Harmonogramy dostaw.
 2. Kliknij przycisk Analiza pozycji kontraktu o stanie Aktywna.
  Wyświetli się widok szczegółowy strony Harmonogramy planowania.
 3. Kliknij przycisk Nowy plan bez szablonu.
  Usuwane są istniejące pozycje zamówienia bieżącego pojedynczego planu.

  Zostaniesz poproszony o wybranie strefy czasowej dla Daty przyjazdu na zapotrzebowaniu, jeśli te warunki będą spełnione:

  • Lista kodów Klienci ma zdefiniowaną strefę czasową.
  • Ustawienie Data odbioru jest wyłączone na stronie Zasady przetwarzania wiadomości dla powiązanego klienta.

  W oknie dialogowym Potwierdzenie zmiany strefy czasowej wybierz strefę czasową miejsca dostawy/klienta lub własną strefę czasową i kliknij przycisk OK.

 4. Określ Zastosowanie, Interwał dostawyRok modelu na karcie Harmonogram planowania.
 5. Określ pola grupy pól Informacje o IS.
 6. Określ pola grupy pól Informacje o wydaniach.
 7. Określ pola grupy pól Informacje o partnerach handlowych.
 8. Można użyć dwóch metod do tworzenia pozycji zamówienia dla pojedynczego planu. Określi informacje pola pozycji zamówienia w oknie dialogowym Nowe zapotrzebowanie harmonogramu planowania. Aby użyć tej metody, wykonaj etapy 9–11. Metodą alternatywną jest użycie opcji szybkiego wpisywania. Aby użyć opcji szybkiego wpisywania, wykonaj etapy 14–15.
 9. Kliknij Utwórz.
  Pojawi się okno dialogowe Nowe zapotrzebowanie harmonogramu planowania.
 10. Określ wpisy pól w oknie dialogowym Nowe zapotrzebowanie harmonogramu planowania.
 11. Aby zapisać pozycję zamówienia, kliknij przycisk OK.
  Nowa pozycja zamówienia znajduje się w dolnej części karty Harmonogram planowania.
 12. Aby dodać kolejne pozycje zamówienia, powtórz etapy 9–11.
 13. Aby usunąć pozycję zamówienia, wybierz pozycję zamówienia i kliknij przycisk Usuń.
 14. Kliknij przycisk Szybki wpis nowego zapotrzebowania, aby użyć opcji szybkiego wpisywania.
  Tworzona jest nowa pozycja zamówienia.
 15. Kliknij przycisk Analiza nowej pozycji zamówienia i określ wymagane informacje.
  Pola opisane są w poprzednich etapach.
 16. Aby utworzyć, edytować lub usunąć zatwierdzoną wysyłkę, kliknij kartę Zatwierdzone wysyłki.
 17. Aby dodać potwierdzoną wysyłkę, kliknij Utwórz. Określ datę dokumentu dostawy, numer dokumentu dostawy i wysłaną ilość, która jest zatwierdzona przez klienta.
 18. Aby edytować zatwierdzoną pozycję wysyłki, kliknij wpisy pól kolumn Data dokumentu dostawy, Numer dokumentu dostawyIlość wysyłki.
 19. Aby usunąć zatwierdzoną pozycję wysyłki, wybierz pozycję i kliknij przycisk Usuń.
 20. Aby zapisać nową sytuację zapotrzebowania, kliknij przycisk Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym opublikowaniu nowego planu. Numer wersji nowej wersji pojedynczego planu jest wyświetlony w polu Wersja.
 21. Aby sprawdzić nowo utworzony połączony plan, kliknij kartę Połączony plan.
  Numer wersji nowej wersji połączonego planu jest wyświetlony w polu Wersja. Nowe pozycje zamówienia harmonogramu planowania są ujęte i pokazane u dołu strony. Wyświetli się obliczona ilość netto połączonych pozycji zamówienia.
 22. Aby sprawdzić ostatnią zatwierdzoną wysyłkę, kliknij kartę Harmonogram planowania. Rozwiń grupę pól Informacje o IS.
  Data ostatniej zatwierdzonej wysyłki pokazana jest w polach Ostatni numer dokumentu dostawy, Ostatnia ilość dokumentu dostawyOstatnia data wysyłki.
 23. Kliknij Wstecz.
  Przegląd pozycji kontraktu jest wyświetlony na stronie Harmonogramy planowania. Data i godzina przetworzenia pozycji kontraktu dla utworzonej wersji planu jest wyświetlona w kolumnie Data przetwarzania.